De som gått före

Här kommer att ligga ett almanacksblad för var dag med en bild och en text för dem som gått före oss på vår livsvandring. Valet av gestalter har jag inte velat kalla helgon utan ”de som gått före”. Alla är kanske inte helgonlika men har ändå betytt mycket för vår kyrka och vår tro.

Om almanackans historia och hur jag gått tillväga då jag skapade min kalender, kan Du läsa om på fliken TEXTER på hemsidan.

1 mars

Kalender 2022 Albin, Elvira 1900 Albin 1750 Albinus

Albinus, Biskop av Angers (ca. 470-550)

Albinus föddes i en gallo-romansk adelsfamilj i Vannes. Han blev tidigt munk och 504 abbot i Tintillac. År 529 valdes han, mot sin vilja, till biskop av Angers i Loire-dalen.

Albinus kritiserade de rikas levnadsätt och värnade om de fattiga. Han ömmade särskilt för de som kastats i fängelse. En av legenderna om honom berättar att kung Chidebert hade fängslat en kvinna som hette Etherie. Mot kungens vilja besökte sankt Albinus henne i fängelset och en vakt som ville hindra honom föll död ner vid hans fötter. Kungen häpnade över detta under och lät Albinus befria Etherie ur fängelset.

Albinus dog den 1 mars 550 och begravdes i kyrkan Saint-Pierre i Angers med flyttades 1556 till kryptan i en kyrka som uppkallats efter honom.

2 Mars

Kalender 2022 Ernst, Erna

1900 Ernst

1750 Simplicitus

Agnes av Prag, prinsessa och abbedissa (1205 – 1282)

Agnes av Prag föddes i Böhmen som dotter till kung Otakar I och Konstancia av Ungern. Hon blev tidigt indragen i den politiska äktenskapshandeln och genom sin kungliga härkomst var hon en attraktiv brud. Redan vid sex års ålder blev hon förd till Fredrik II hov i Österrike för att giftas bort med kungasonen Henrik. Även kung Henrik av England och Fredrik II, då han blivit änkeman, sökte att få Agnes till drottning.

Agnes avvärjde alla äktenskapsanbud och när franciskanerna kom till Prag 1233 grundade hon ett kloster och byggde ett sjukhus för de fattiga och året därpå 1234 trädde hon själv in i klostret. Hon brevväxlade med Sankta Clara av Assisi.

Med sin klokskap och sin fromhet blev hon en förgrundsgestalt i den tidens Europa. Hon avled 1282 i klostret 78 år gammal. 12 november 1989 helgonförklarades hon av Johannes Paulus II.

3 Mars

Kalender 2022 Gunborg, Gunvor

               1900 Kunigunda

               1750 Kunigunda

Kunigunda, kejsarinna och benediktin (978 – 1040)

Kunigunda föddes som dotter till greve Sigfrid av Luxemburg och hans hustru Hedvig. Hon giftes bort med Henrik av Bayern som vid riksdagen i Mainz valdes till tysk kejsare. I Pavia blev han krönt till kung över Italien och 1014 krönte påven Benedikt VIII honom till det heliga romerska rikets härskare.

Henrik och Kunigunda levde i ett harmoniskt äktenskap och deras regeringstid var präglad av fred, rättvisa och goda gärningar.

Efter kejsarens död 1024 gick Kunigunda in i det kloster hon grundat i Kauffungen. Där lade hon av sig kronan och skruden, klippte av sitt hår och blev benediktinnunna.

Efter sin död 1040 fördes hon till domkyrkan i Bamberg och begravdes vid sidan av sin make.

4 Mars

Kalender 2022 Adrian, Adriana

               1900 Adrian

               1750 Adrianus

Kasimir, hertig av Litauen (1458-1484)

Kasimir föddes1458 i Litauen som son till Kasimir IV och Elisabet av Habsburg. Han erbjöds den ungerska kronan, men avböjde. Som medregent till sin far arbetade han för att förena Polen och Litauen och blev hertig i sitt hemland.

1484 dog han, endast 25 år gammal. Han blev Litauens skyddshelgon och helgonförklarades av påve Leo X 1524.

Under 1900-talet och det lidande som Litauen utsattes för under de båda världskrigen och ockupationen blev Kasimir en samlande symbol och en hjälpare i nöden.

5 Mars

Kalender 2022 Tora, Tove

               1900 Konon

               1750 Conon

Fokas, martyr, trädgårdsmästare (98-117)

Legenderna om Fokas och om Conon, som hade sitt namn i den gamla almanackan, är i vissa stycken mycket lika. Båda var trädgårdsmästare, Conon i Nasaret i mitten på tvåhundratalet och Fokas var trädgårdsmästare i Antiokia. Båda led martyrdöden, Conon år 250 och Fokas under kejsar Trajanus förföljelse år 117.

Legenden berättar att de som fått befallning att avrätta Fokas kom till hans hem och mötte honom där ovetandes om att han var det offer som de sökte. Fokas bemötte dem vänligt, gav dem mat och dryck och härbärge under natten. På morgonen, när bödlarna vaknade, gav han till känna vem han var och mötte frivilligt döden.

6 Mars

Kalender 2022 Ebba, Ebbe

               1900 Ebba

               1750 Fulgentius

Rosa, jungfru, mystiker (1235-1252)

Rosa av Viterbo föddes i en fattig familj i Viterbo, en stad norr om Rom. I staden finns ett påvepalats där påvarna vistades på 1200-talet.

Redan vid åtta års ålder föll Rosa i mystisk hänryckning och när hon var tio uppmanade jungfru Maria henne att klä sig i franciskanernas dräkt. När kejsar Fredrik II ockuperat staden och fördrivit påve Innocentius IV tog hon parti för påven och uppmanade stadens innevånare att stödja honom. Kejsaren fördrev på henne och hennes familj från staden och hon kunde inte återvända förrän efter hans död. Då hon ville inträda i Clarissornas kloster i Viterbo men förnekades detta.

Rosa insjuknade och dog den 6 mars 1252, 18 år gammal. Hennes kropp förmultnade inte och hon fördes då till klostret där hennes kropp ännu vilar i ett glasskrin.

7 Mars

Kalender 2022 Camilla

               1900 Perpetua

               1750 Perpetua

Perpetua och Felicitas, martyrer ( 180-202)

Perpetua var en ung romarinna av förnäm släkt i Kartago och Felicitas hennes jämnåriga slavinna. Båda var nygifta och hade var sitt litet barn. När de greps var de ännu katekumener men blev döpta i fängelset. När de vägrade att avsvärja sig sin kristna tro blev de dömda att kastas inför vilddjuren. Perpetuas far vädjade till sin dotter att överge sin tro för de små barnen skull, men hon vägrade. Barnen skonades och adopterades av andra kristna.

Deras martyrium kännetecknades av ungdomlig trosglädje och ögonvittnen berättar att de vid mötet med vilddjuren stötte varandra och gav varandra fridshälsning.

De avled denna dag år 202.

8 Mars

Kalender 2022 Siv, Saga

               1900 Filemon

               1750 Philemon

Johannes av Gud ( 1495-1550)

Johannes föddes i Montemoro Novo i Portugal. Efter ett kringflackande liv hamnade han vid 40 år ålder i Granada i Spanien. Efter en predikan av dominikanermunken Johannes av Avila förändrades hans liv och han började med sträng askes. Han gav bort sina ägodelar, arbetade bland de sjuka om dagarna och tiggde om nätterna.

Då myndigheterna betraktade honom som sinnessjuk spärrades han in på ett mentalsjukhus. Där var standarden en skamfläck och vården obefintlig.

Johannes visade sin förmåga genom att reformera sjukhuset, Han införde god hygien, omsorg om patienterna och utbildad personal att ta hand om vården. Han byggde det första moderna sjukhuset i världen. Den främsta insatsen var han kärlek till de sjuka.

Alla katolska storstäder har idag sjukhus som bygger på hans principer.

Johannes av Gud dog denna dag 1550.

9 Mars

Kalender 2022 Torbjörn, Torleif

               1900 40 martyrer

               1750 40 martyrer

40 martyrer ( -320)

Kejsar Konstantin gjorde år 303 kristendomen till en tillåten religion, men Licinius, medkejsaren, godtog inte detta för rikets östra delar. Fyrtio romerska legionärer, i Sebaste i Armenien,  som övergått till kristendomen, tvingades att avsäga sig sin tro. Då de vägrade kläddes de av sina kläder och tvingades ut på isen till en damm. På stranden tändes eldar för att locka de troende av att avsäga sig tron och komma till den värmande elden. Men alla var ståndaktiga utom en. När han lämnade isen, greps en av fångvaktarna av de kristnas bekännelse och tog av sig sina kläder och förenades med de frysande legionärerna.

De frös ihjäl denna dag år 320.

10 Mars

Kalender 2022 Edla, Ada

               1900 Apollonius

               1750 Apollo

John Ogilvie, jesuit, martyr (1580-1615)

John Ogilvie föddes i Drum i Skottland i en kalvinistisk familj. När han var 15 år skickades han till kontinenten för studier. Efter att ha studerat vi flera olika universitet kom han till Olomouc i Mähren. Där konverterade han till katolska kyrkan, började läsa teologi, prästvigdes och blev jesuit. Han bad sina överordnade om att få återvända till Skottland och reste i hemlighet under namnet kapten Watson.

I hemlandet firade han hemliga mässor vilka besöktes av många trots den fara de utsattes för. Efter att ha verkat i Edinburgh och London kom han till Glasgow. Där blev han igenkänd och fängslades.

Efter att ha suttit fängslad, fastkedjad och torterad i fyra månader dömdes han till döden för uppvigling mot gällande lagar och den 10 mars 1615 avrättades offentligt genom hängning på stora torget i Glasgow.

11 Mars

Kalender 2022 Edvin, Egon

               1900 Vindician

               1750 Vindicianus

Eilogius, präst, martyr (?-859)

Eulogius kom från en kristen, adlig familj i Cordoba, Andalusien. Genom sin lärdom och intelligens blev han högt aktad, trots att han var kristen i ett muslimsk samhälle. Biskopen i Cordoba utnämnde honom till rektor för stadens katedralskola. Där blev han också prästvigd.

Det muslimska Spanien var tolerant mot de kristna så länge de inte missionerade bland muslimerna. Men Eulogius nöjde sig inte med att underordna sig. Han skrev en bok, ”Apologeticum”, i vilken han visade kristendomens företräde framför islam och en annan ”Uppmaning till martyriet”. För detta kastades han i fängelse, men släpptes efter en tid fri. Biskopen, som ville hålla sig väl med muslimerna, hindra honom från att missionera och förbjöd honom att läsa mässan. Då flydde han till Frankrike.

Då den gamle biskopen dog valde de kristna i Cordoba Eulogius till efterträdare. Då han återvänt till staden fortsatte han att missionera, och en ung kvinna, Levcritia, konverterade till kristendomen. För detta dömdes båda till döden.

Eulogius avrättades med svärd denna dag år 859. Levcritia dödades tre dagar senare.

12 Mars

Kalender 2022 Viktoria, Regina

               1900 Viktoria

               1750 Gregorius

Gregorius den Store, Påve, kyrkolärare (540-604)

Gregorius föddes i en rik, romersk familj år 540. Han togs tidigt i offentlig tjänst, var stadsprefekt och diakon, byggde kloster och blev munk. Efter att ha varit påvligt sändebud i Konstantinopel valdes han till påve 590. Rom var vid denna tid i djupt förfall och fattigdom. Gregorius använde kyrkans egendomar till bistånd för de fattiga.

Gregorius stärkte relationerna till de germanska folken och sände missionärer till England.

Han reformerade kyrkans liturgi och musik och efter honom sjunger vi ännu mässan gregoriansk sång

Han kallade sig själv för ”Servus servorum Dei” – Guds tjänares tjänare – en titel som påvarna alltjämt använder.

Gregorius dog denna dag år 604.

13 Mars

Kalender 2022 Greger

               1900 Gregorius

               1750 Nicephorus

Leander av Sevilla ärkebiskop, kyrkolärare (549-600)

Leander föddes ca. 549 i Cartagena i södra Spanien. Han flyttade till Sevilla och trädde in i ett benediktinerkloster.

Den stora kyrkostriden i Spanien vid denna tid var kampen mot västgoterna, som var arianer. Leander omvände prinsen, Hermenegild och då dennes far, kung Leovigild fick veta detta lät han avrätta sin son och fördrev Leander ur riket. År 584 återvände Leander till Sevilla och valdes till biskop och när den nye kungen Rekkared övergick till den katolska tron sammankallade Leander ett koncilium som beslöt att hädanefter skulle västgoterna inte längre vara arianer.

Två skrifter av Leander mot arianerna finns bevarade. För detta blev han av påven Gregorius den Store – hans vän och samtida – belönad med ärkebiskoparnas pallium.

Leander dog denna dag år 600

14 Mars

Kalender 2022 Matilda, Maud

               1900 Matilda

               1750 Mathildis

Mathilda av Sachsen, kejsarinna (ca.510-968)

Mathilda var av saxisk ätt och uppfostrades av sin mormor, abbedissa i ett kloster i Erfurt. 919 gifte Mathilda sig med Henrik I ”Fågelfångaren”. De fick tre söner och Otto, den äldste blev kejsare efter sin far.

I striderna mellan bröderna försökte Mathilda medla och ville att de skulle vara mera generösa och ge av sina rikedomar till dem som behövde dem bättre.  Men de vände sig mot henne och menade att hon skadade rikets finanser. De drog in hennes tillgångar så att hon fick leva i misär. Omsider försonades de och Mathilda kunde återvända till hovet.

Mathilda dog på klostret i Quedlinburg, som hon grundat, denna dag år 968, klädd i botgörardräkt, liggande på golvet. ”Så, sa hon, ska en kristen dö”.

Vid reformationen blev klostret i Quedlinburg protestantiskt. Gustaf III:s syster Sofia Albertina, blev dess sista abbedissa innan klostret lades ner i slutet på 1700-talet.

15 Mars

Kalender 2022 Kristoffer, Christel

               1900 Kristofer

               1750 Christopher

Kristoffer, nödhjälpare, martyr  (200-talets mitt)

Kristoffer levde i Lycien, i nuvarande Turkiet. Han räknas till en av de 14 nödhjälparna.

Sitt namn har han fått av att det i legenden berättas att han bar Jesusbarnet över en flod. Kristoffer = Kristusbärare.

Kristoffer räknas de resandes skyddshelgon.

16 Mars

Kalender 2022 Herbert, Gilbert

               1900 Heribert

               1750 Heribert

Heribert, ärkebiskop  (970 -1021)

Heribert, son till Hugo av Worms, blev år 994, utnämnd till kejsar Otto III:s kansler och han prästvigdes året därpå. År 999, medan han var i Italien tillsammans med Kejsaren, utnämndes han till ärkebiskop av Köln och vigdes till sitt ämbete av påven Silvester II.

Efter kejsar Otto II:s frånfälle kom han i onåd hos den nye kejsaren Henrik II och satt en tid i fängelse men kunde därefter återuppta sin tjänst som ärkebiskop av Köln. Där gjorde han sig känd som generös mot de fattiga och som en god biskop som höll ordning på sitt stift.

Heribert dog denna dag år 1021 och ligger skrinsatt i Kölns domkyrka.

17 Mars

Kalender 2022 Gertrud

               1900 Gertrud

               1750 Gertrud

Patrick, Biskop, Irlands apostel (c.380-461)

Patrik föddes i slutet av 300-talet i Skottlana i en kristen familj. Som barn blev han bortrövad och såld som slav till Irland. Efter 6 års fångenskap lyckades han fly och begav sig till Frankrike, läste teologi och blev vigd som missionsbiskop och återvände till Irland år 432.

Under svåra förhållanden byggde han upp och organiserade kyrkan på Irland och gjorde klostret i Armagh till kyrkligt centrum.

Hans signum är treklövern eftersom han med hjälp av den försökte att förklara Treenighetens mysterium. Den blev också Irlands nationalsymbol. Hans skrifter, Bekännelser, finns bevarade och belyser hans missionspredikningar och personliga ödmjukhet.

När Patrick dog denna dag år 461 var Irland, som ett av de första länderna utanför det gamla Romarriket, kristnat.

18 Mars

Kalender 2022 Edvard

               1900 Edvard

               1750 Edwardus

Fra´Angelico, konstnär, munk (c.1400-1455)

Fra´Angelico, egentligen Guido di Pietro, föddes omkring år 1400 i Vicchio di Mugello i Italien. Han kom till Florens som målare och trädde in i dominikanerklostret i Fiesole, utanför Florens.

Hans konst väckte tidigt stor uppmärksamhet och den var så ”änglalik” att han fick tillnamnet Angelico.

Då påven Eugenius IV gästade Florens och såg Fra´Angelios målningar i San Marcoklostret, blev han så betagen att han kallades honom till Rom, där han fick utsmycka påvens privata kapell och Laurentiuskapellet i Vatikanen.

Fra´Angelico dog i Rom denna dag 1455.

19 Mars

Kalender 2022 Josef, Josefina

               1900 Josef

               1750 Joseph

Josef, Jesu fosterfar 

Lukas evangelium ger oss berättelsen om Josef. Han var av Davids hus och släkt och från Betlehem. Till yrket var han timmerman.

Han trolovades med Maria och efter Guds förmaning tar han på sig rollen att bli Jesu fosterfar och när kejsar Augustus skattskrivning kallar han honom till Betlehem tar han med sig Maria dit och hon föder Jesusbarnet medan de är där. För att undkomma Herodes barnamord flyr de till Egypten och återvänder efter Herodes död och bosätter sig i Nasaret. Den sista gången Josef omnämnes är vid familjens besök i Jerusalem då Jesus är tolv år gammal. Josef räknas som arbetarnas skyddshelgon och som Kyrkans skyddspatron.

20 Mars

Kalender 2022 Joakim

1900 Joakim

 1750 Joachim

Joakim, Jesu morfar, präst

Joakim var enligt gammal tradition präst i Nasaret, gift med Anna och Jungfru Marias far. Berättelsen om honom återfinns i Jakobs Protevangelium.

Enligt legenden var Joakim och Anna länge barnlösa. Efter fastor och böner gav Gud dem ett löfte om att få ett barn.

En gammal ikon framställer Joakim och Annas möte.

21 Mars

Kalender 2022 Bengt

 1900 Benediktus

 1750 Bengdt

Benedikt, abbot, klostergrundare (480-547)

Benedikt av Nursia föddes år 480  i Nursia i Umbrien i en tid av oro och omvälvningar. Genom sina föräldrar blev han förtrogen med den heliga Skrift och med asketiskt liv.

Som vuxen flyttade han söder om Rom. Där grundade han ett kloster på berget Monte Cassino.  Detta blev ett andligt centrum för kyrkor inte bara i Italien utan för hela den dåvarande kristenheten. Den klosterregel han skrev för sitt kloster blev Regula Vitae för Benediktinerorden och den blev också förebild för alla de klosterordnar som skulle grundas i Västeuropa.

Påven Paulus VI har utnämnt honom till skyddspatron för Europa tillsammans med Kyrillos och Methodius.

Benedikt dog denna dag 547

22 Mars

Kalender 2022, Kennet, Kent

 1900 Viktor

1750 Victor

Viktor, påve, ( slutet av andra århundradet)

Viktor var en av de få påvar med afrikanskt ursprung. Han var påve mellan 186 – 199 (Det finns andra dateringar).

Viktor är mest känd för den s.k. Påskstriden. Kyrkan hade tagit över den judiska seden att fira påsk vid första fullmånen efter vårdagjämningen. I Rom och större delen av kyrkan firade man den så småningom på första söndagen efter första fullmånen efter vårdagjämningen. Nu ålade Viktor att alla kyrkor skulle fira den på söndagen. Men en del kyrkor, särskilt i Mindre Asien höll fast vid det gamla bruket. Mest känd för motståndet mot det nya var kyrko-fadern Irenæus. Viktor drev med hårda nypor genom reformen. Den fastställdes senare vid kyrkomötet i Nicea.

Viktor firades enligt gamla romerska missalet den 28 juli.

23 Mars

Kalender 2022 Gerda, Gerd

 1900 Axel

1750 Fides

Fidelis, martyr (400-talet)

Fedlis levde på 400-talet. Han kom från Tunisien i Afrika och lär ha missionerat bland berberna i Nordafrika. Han led martyrdöden och firas denna dag.

Om hans vidare öden är inget känt.

24 Mars

Kalender 2022 Gabriel, Rafael

1900 Gabriel

 1750 Gabriel

Oscar Romero, Biskop, martyr (1917-1980)

Ärkeängeln Gabriel firas denna dag men också under morgondagen och tillsammans med Ärkeängeln  Mikael den 29 september.

Oscar Romero, ärkebiskop i El Salvador, mördades denna dag 1977 då han celebrerade mässan i ett sjukhuskapell. Han tog sin an de fattiga och sjuka och vågade tala öppet om militärens övergrepp mot folket. Han har i Latin-Amerika blivit en symbol för kampen för mänskliga rättigheter.

Denna dag ses han omsluten av ärkeängeln Gabriels vingar.

25 Mars

Kalender 2022 Marie bebådelsedag

 1900 Jungfru Marie Bebådelsedag

 1750 Mar.Bebod

Jungfru Maria

Jungfru Marie bebådelsedag, Vårfrudagen, är en av kyrkoårets viktigaste helgdagar. I många länder firades den länge som nyårsdag. I Sverige var den allmän helgdag fram till 1952. Nu firas den på den söndag som infaller mellan 22-28 mars om det inte kolliderar med Palmsöndagen eller Påskdagen, i så fall söndagen dessförinnan.

I Urkyrkan, när dogmerna om Kristi gudomliga och mänskliga natur formulerades blev inkarnationen genom Jungfru Maria mycket viktig. Det märks i formuleringarna i våra trosbekännelser och i det beslut som fattades vid kyrkomötet i Efesos 431. Då blev hon erkänd som Teotokos Gudaföderska.

Jungfru Marie bebådelsedag infaller nio månader före Jul – den tid som Maria bar sin Son i sitt sköte. Bebådelsedagen räknas därför in under julcirkeln.

26 Mars

Kalender 2022 Emanuel

 1900 Emanuel

1750 Emanuel

Emanuel, Gud med oss.

Profeten Jesaja förutspår Frälsarens födelse med att säga att ”Jungfrun skall bli havande och föda en Son och hon skall ge honom namnet Emanuel.” Evangelisten Matteus citerar Jesaja när han redogör för Jesu födelse med att tillägga: ”Det betyder Gud med oss”.

27 Mars

Johannes Damaskenus, kyrkofader, munk (ca 676-754)

Johannes Damaskenus räknas som den siste av de stora kyrkofäderna. Han föddes i Damaskus i mitten av 670-talet. Han kom i tjänst hos den muslimske kalifen men lämnade hovet och blev munk i Mar Saba-klostret vid Döda Havet. Här skrev han Kunskapens källa, en sammanfattning av kyrkofädernas lära. Han diktade också psalmer och hymner. Psalm 470 i den Svenska Psalmboken, ”Kom med glädje och med sång”, är diktad av honom.

I den stora bildstriden i Österns kyrkor, försvarade han ivrigt ikonerna och förfäktade att ”Gud är i bilden liksom i nattvarden”.

Johannes Damaskenus dog denna dag 754. Han utsågs 1883 till kyrkolärare av Romersk -katolska kyrkan och firas där den 4 december.

28 Mars

Kalender 2022 Malkolm, Morgan

               1900 Malkus

               1750 Malchus

Malkus, tjänare, (trettiotalet)

Evangelisten Johannes berättar att när Jesus greps i Getsemane örtagård, tog Petrus ett svärd och högg av örat på översteprästens tjänare. Jesus tillrättavisar Petrus och helar örat på tjänaren.

Johannes ger oss också namnet på tjänaren,  Malkus.  Det kan tyda på att Malkus var känd bland de kristna, att han blev en Kristi efterföljare.

29 Mars

Kalender 2022 Jonas, Jens

               1900 Jonas

               1750 Jonas

Jonas, martyr ( ? – 342)

Sedan Kejsar Konstantin dött 337, började Shapur II, den sassanidiske kungen i Iran, en stor förföljelse av de kristna och tvinga in dem under Zoroasternas läror och tillbe elden. Det fanns vid denna tiden många kristna kyrkor i hans rike och han utplånade dem alla. Bland de många tusen martyrer som led döden fanns två bröder, Jonas och Barachisius. Jonas och hans bror led martyrdöden denna dag år 342.

30 Mars

Kalender 2022 Holger, Holmfrid

               1900 Kvirinus

               1750 Quirinus

Quirinus, legionär, martyr ( ? – 116)

Quirinus av Neuss, var en tysk legionär som led martyrdöden under Trajanus kejsartid. Legenden berättar att han fick bevittna tre helgons martyrium, Alexander, Eventius och Theodolus, som arresterats på kejsarens befallning. Han blev kristen och lät döpa sig tillsammans med sin dotter Balbina.

Quirinus avrättades med svärd denna dag år 116 i Neuss i Tyskland.

31 Mars

Kalender 2022 Ester, Noa

               1900 Amos

               1750 Amos

Amos från Tekoa ( 700-talet f.Kr)

Amos var en herde från Tekoa som verkade på 700-talet f.Kr. i Israel och Juda. Han är den förste av de s.k. skriftprofeterna och hans bok står som nummer tre i tolvprofetboken. Vid tiden för Amos framträdande stod både nord- och sydriket på höjden av sin makt men skulle snart angripas av de mäktiga Assyrierna. Amos varnar för att ”Herrens dag är nära” med straff för korruption, avgudadyrkan och förtryck av de fattiga. Kanske mer än någon av profeterna går han till rätta med förfallet och att kulten inte motsvarar det liv som makthavarna lever. ”Ha bort ifrån mig dina sångers buller, jag gitter inte höra ditt psaltarspel.

1 April

Kalender 2022 Harald, Hervor

               1900 Harald

               1750 Harald

Harald Blåtand, dansk kung ( död 998)

Harald Blåtand kan måhända inte utan vidare räknas in bland helgonens skara. Han har likväl haft stor betydelse för kristendomen i Norden. Jellingestenen på Jylland berättar att han gjorde danerna kristna.

2 April

Kalender 2022 Gudmund, Ingemund

               1900 Theodosius

               1750 Theodosia

Johannes Paulus II (1920-2005)

Karol Jozef´ Wojtyla föddes i Wadowice i Polen den 18 maj 1920. I sin ungdom var han aktiv idrottsman, författare, poet och skådespelare. Han blev hjälpbiskop i Krakov 1958 och påve den 26 augusti 1978 med namnet Johannes Paulus II. 1981 utsattes han för ett attentat, men överlevde. Under kommunisttiden i blev han en symbol för motståndsrörelsen och för det fria Polen. Johannes Paulus gjorde fler utlandsresor än någon före honom och blev, trots sin konservativa åskådning, hyllad i hela världen. Han avled 2 april 2005 efter av de längsta pontifikatet någonsin. Han helgonförklarades 27 april 2014.

3 April

Kalender 2022 Ferdinand, Nanna

               1900 Ferdinand

               1750 Ferdinand

Maria av Egypten, eremit ( 377-421)

Maria av Egypten föddes och döptes i en kristen familj, men hon lämnade sitt föräldrahem och begav till Alexandria, där hon levde som prostituerad i 17 år. År 383 följde hon med en pilgrimsresa till Jerusalem för att fira det heliga Korsets upphöjelse. Vid gravkyrkan i Jerusalem genomgick hon en omvändelse och gav sig ut i Juda öken där hon levde som eremit i botgöring. År 420 hittades hon abboten Zosimus. Hennes kläder var då helt i trasor och hon skylde sig med sitt långa hår. Året därpå dog hon efter att ha fått mottaga Herrens lekamen. Hon ligger begrav på okänd plats. Det sägs att ett lejon grävde hennes grav

4 April

Kalender 2022 Marianne, Marlene

1900 Ambrosius

1750 Theodosia

Ambrosius av Milano, Biskop, kyrkolärare (340-397)

Ambrosius föddes i Trier i Gallien 340. Hans far var överståthållare och kristen. När fadern dog tog hans mor honom till Rom där han fick juridisk utbildning.

369 utnämndes han till landshövding i Milano. När den arianske biskopen i staden dog var stridigheterna svåra och det var svårt att finna en ny biskop. Det sägs att ett barn ropade ”Ambrosius är biskop” och det fick folket med sig. Ambrosius döptes, prästvigdes och biskopsvigdes samma dag 374.

I sin biskopliga gärning lyckades Ambrosius ena den splittrade staden och tog sig an kyrkans sak med stor iver och oförskräckthet. Han var diktare och psalmförfattare och själasörjare, bl.a. för Augustinus mor Monica.

Ambrosius dog denna dag år 397.

5 April

Kalender 2022 Irene, Irja

               1900 Irenes

               1750 Irenes

Martin Luther King (1929-1968)

Martin Luther King föddes i Atlanta, i Georgia den 15 januari 1929. Han blev baptistpastor och tidigt aktiv i den afroamerikanska medborgarrättsrörelsen och en stor symbol för de färgade i Amerika. 1963 ledde han marschen till Washington där han höll det berömda ”I have a dream”-talet. 1964 tilldelades han Nobels fredspris för sin kamp mot rasdiskriminering.

Martin Luther King mördades den 4 april i Memphis, Tennessee. Martin Luther King-dagen frias som amerikansk federal helgdag sedan 1986.

6 April

Kalender 2022 Ebba, Ebbe

               1900 Vilhelm

               1750 Wilhelmus

Rafael, konstnär, arkitekt (1483-1520)

Rafael föddes 1483 i Urbino i Italien. Och blev tidigt en erkänd konstnär, först i sin hemstad, sedan i Florens och Rom. 1508 introducerades han hos påven Julius II som lät honom dekorera Apostoliska palatset i Vatikanen.  Efterföljande påve, Leo X utsåg Rafael som chefsarkitekt för Peterskyrkan.

Rafaels målningar , såsom Bebådelsen, Petri fiskarfänge, Sixtinska Madonnan, Madonnan på ängen och Kristi Förklaring, har inte bara givit honom ett namn i konsthistorien utan och givit oss en tolkning och förståelse för de bibliska berättelserna och personerna.

Rafael dog i Rom Långfredagen 6 april 1520

7 April

Kalender 2022 Camilla

               1900 Hegesippus

               1750 Hegesippus

Jean Baptist de la Salle, präst och lärare (1651-1719)

Jean Baptist de la Salle föddes i Reims 1651. Han prästvigdes 1678.

Redan ett år efter sin prästvigning ordade Jean Baptist en skola för fattiga och obemedlade barn. Det ansågs att han ägnade sig åt sådan som inte anstod hans ställning. Men han höll fast vid sin kallelse. 1684 grundade han tillsammans med sina lärare ordenssällskapet Congregatio scholarum piarum. Han pedagogiska metoder blev förebild för den moderna skolväsendet i Europa. Hans pedagogik byggde på kristen tro. ”Den som inte känner Jesus, kan inte vara en bra pedagog”, lär han ha sagt.

Trots sina insatser dog han utfattig och missförstådd denna dag 1719. Han helgonförklarades år 1900.

8 April

Kalender 2022 Siv, Saga

               1900 Perpetuus

               1750 Perpetuus

Maria Rosa Julia Billiart, ordenssyster (1751-1816)

Maria Rosa föddes i Cuvilly i Frankrike 1751. Hennes liv under den franska revolutionens tid var fyllt av lidanden och förföljelser. Hennes kristna hängivenhet retade pöbeln och när hon misstänktes för att gömma förföljda präster hotades hon att brännas på bål. Hon lyckades fly till Amiens. Där grundade hon 1804 ”Vår Frus systragemenskap” för flickors utbildning och fostran. År 1809 utvisades Maria Rosa och hennes systrar ur landet. Hon flyttade till Namur i Belgien och fortsatte att ta sig an flickors utbildning.

När förhållandena i Frankrike ändrades fick hon möjlighet att återvända, men hon stannade i Namur och dog där denna dag 1816.

Påven Paul VI helgonförklarade henne 1969.

9 April

Kalender 2022 Otto

               1900 Otto

               1750 Prochorus

Dietrich Bonhoeffer, teolog, martyr ( 1906-1945)

Dietrich Bonhoeffer föddes 4 februari 1906 i Breslau, Tyskland. Han studerade teologi i Tübingen och Berlin och doktorerade 1927. I två skrifter Nachfolge och Gemeinsames Leben kritiserar han ytligheten i tro och liv och argumenterar för kristen efterföljelse enligt Bergspredikan.

1933 började han med offentligt motstånd mot nazism och judeförföljelse. 9 april 1945 strax före krigsslutet,  avrättades han för högförräderi mot nationalsocialismen. Sv. Psalm 509 ”Av goda makter underbart bevarad” är författad av honom.

10 April

 Kalender 2022, Ingvar, Ingvor

1900 Hesekiel

 1750 Hezechiel

Hesekiel, profet ( 500t. f.Kr.)

Profeten Hesekiels bok är den tredje i tolvprofetboken och tillsammans med Jesaja och Jeremia till omfattningen en av de största. Hesekiel var en av dem som deporterades till Babel 597. Han var präst och hans språk är utpräglat prästerligt. Han kritiserar sitt lands förfall och avgudadyrkan, men ger också tröst och hopp om återupprättelse. Hans vision om de dödas ben som skall få liv igen är en av de mest kända i hans förkunnelse. Den brukar läsas i påsknattsliturgien. Hesekiels bok är också en apokalyptisk bok och har mycket gemensamt med Uppenbarelseboken i NT

11 April

Kalender 2022 Ulf, Ylva

               1900 Antipas

               1750 Antippas

Antipas, biskop, martyr ( död 92?)

Antipas finns omnämnd i Uppenbarelseboken där han kallas ”mitt vittne, min trogne tjänare” i brevet till församlingen i Pergamon.

Enligt traditionen blev Antipas utnämnd till biskop i Pergamon av Johannes, evangelisten. Han avrättades, brändes på ett tjuraltare, under de svåra förföljelserna under kejsar Domitianus regering i början på 90-talet. Andra källor säger att det skedde på 60-talet under kejsar Neros tid.

12 April

Kalender 2022 Liv

               1900 Julius

               1750 Julius

Zeno, biskop, kyrkolärare ( 300-371)

Zeno kom från Nordafrika till Verona på kejsar Julianus den Avfälliges tid. Kejsaren ville återföra den hedniska religionen med våld. Samtidigt var arianerna starka och motståndare till den katolska tron. Genom sitt oförtröttliga arbete och sin förkunnelse kunde han omvända många och bli en stark motvikt till arianerna.

Zenos symbol är en fisk. Det sägs att han gav sin inkomst till de fattiga och för att få mat gick han ner till floden för att fiska. Han visualiserade Jesusordet: Jag skall göra er till människofiskare.

I Verona kan man bese den romanska katedral, San Zeno Maggiore, som är byggd till hans ära.

San Zeno dog år 371 och firas denna  dag.

13 April

Kalender 2022 Artur, Douglas

               1900 Justinus

               1750 Justinus

Justinus, filosof, apologet, martyr ( död 165)

Justinus, martyren föddes omkring år 100 i Flavia Neapolis i Samarien. Han var ursprungligen hedning men lät döpa sig och blev kristen i 30-årsåldern. Han fick en gedigen utbildning i retorik, poesi och historia och ägnade sig särskilt åt filosofi och sanningsbegreppet. Han bidrog i hög grad till att formulera Logosbegreppet och utarbetade en rad apologetiska skrifter.

Justinus led martyrdöden denna dag år 165 i Rom tillsammans med sex av sina elever.

14 April

Kalender 2022 Tiburtius

               1900 Tiburtius

               1750 Tiburtius

Georg Friedrich Händel, tonsättare ( 1685-1759)

Georg Friedrich Händel föddes 1685 i Halle an der Saale i Tyskland. Han var barocktonsättare, berömd för sina operor och oratorier. Han föddes i Tyskland, utbildades i Italien och bodde större delen av sitt liv i England. Till hans mest kända verk är Water Mucic och oratoriet Messias. Hallelujakören i detta oratorium hör till de mest älskade och framförs regelbundet vid stora högtider i Svenska kyrkor.

Händel dog i London denna dag år 1759.

15 April

Kalender 2022 Olivia, Oliver

               1900 Olympias

               1750 Olympias

Maria, Klopas hustru ( nytestamentlig tid)

Det är många kvinnor som bär namnet Maria i evangelierna. En av dem är Klopas hustru. Enligt traditionen kan Klopas ha varit Josefs bror och i så fall var Maria Jesu faster.

Det kan ha varit i Marias hem i ”salen i den övre våningen”, som Jesus firade påskmåltiden med sina lärjungar. Det kan också varit hos Maria som lärjungarna samlades efter det att Jesus uppstått från de döda och dit Petrus flydde då han av ängeln blev utsläppt från fängelset (Apg.12). Här nämns också att Maria var mor till Johannes Markus, evangelisten.

16 April

Kalender 2022 Patrik, Patricia

               1900 Pater

               1750 Paternus

Bernadette Soubirous ( 1844-1879)

Bernadette Soubirous föddes i Lourdes i Frankrike 1844. Hennes far var en fattig mjölnare. Familjen hade svårt att försörja sig.

Den 11 februari 1858 skickades Bernadette och hennes lillasyster Antonia ut för att samla ved. Vid en grotta fick barnen i en ljusuppenbarelse se en vacker kvinna. Bernadette frågade vem hon var och kvinnan svarade ”Jag är den obefläckade avlelsen.” Synen upprepades vid flera tillfällen. Vid grottan sprang en källa fram.

Nu började många människor samlas i Lourdes för att   se det barnen upplevt och de sökte bot för sina plågor. Och många blev botade.

Lourdes är idag ett mycket stort pilgrimsmål.

Bernadette och Antonia blev hårt ansatta av nyfikna, föraktare och tvivlare. Systrarna flydde undan uppmärksamheten till ett kloster i Nevers. Bernadette dog denna dag 1879 i tuberkulos i klostret, endast 35 år gammal.

17 April

Kalender 2022 Elias, Elis

               1900 Elias

               1750 Elias

Haquin Spegel, biskop, psalmförfattare (1645-1714)

Haquin Spegel föddes 14 juni 1645 i Ronneby, i Blekinge. Hans far var bokhandlare. Han blev tidigt föräldralös och togs om hand av en komminister i Älmeboda i Småland. Han fick möjlighet att studera och tog studenten i Lund och läste vidare i Rostock och Vittenberg. Han prästvigdes 1671 och blev hovpredikant och Karl XI:s förtrogne. Efter att ha varit biskop i Skara och därefter i Linköping utnämndes han 1711 till ärkebiskop.

Under sin biskopstid var Haquin Spegel enormt kreativ i både rikets och kyrkans angelägenheter. Vi känner honom idag som psalmförfattaren till ett stort antal psalmer som till exempel Sv.Ps. 99 Gud vår Gud för världen all, eller 243 Vi kristna bör tro och besinna.

Haquin Spegel dog i Uppsala den 17 april 1714, 68 år gammal.

18 April

Kalender 2022 Valdemar, Volmar

               1900 Valerian

               1750 Valerianus

Valerianus, martyr ( – 250)

Legenderna om Valerianus och Tiburtius (hans minnesdag är 14/4) går samman med legenden om sankta Cecilia. Valerianus var hennes make och Tiburtius Valerianus bror. Om deras öden är inte mycket känt, mer än att de led martyrdöden år 250 och är begravda i Pretextatus-katakomberna vid Via Appia i Rom.

19 April

Kalender 2022 Olaus, Ola

               1900 Bernhard

               1750 Bernhardus

Olaus Petri, diakon, präst, reformator ( 1493-1552)

Olaus Petri, son till en smed, föddes i Örebro 1493. Han studerade i Wittenberg vid den tid då Luther spikade upp sina teser där. När han kom tillbaka till Sverige blev han diakon i Strängnäs, sedan Stockholm stads sekreterare och Gustaf Wasas kansler. Efter att ha varit misstänkt i den s.k. krutkonspirationen benådades han och blev kyrkoherde i Storkyrkan. Han medverkade till att Nya Testamentet översattes till svenska 1527 och utgav den Svenska Mässan 1531. Dessutom skrev han flera psalmer och en mängd småskrifter med det evangeliska budskapet.

Olaus Petri dog denna dag år 1552. Han ligger begravd i Storkyrkan i Stockholm.

20 April

Kalender 2022 Amalia, Amelie

               1900 Amalia

               1750 Sulpitius

Hildegund av Schönau, pilgrim, munk ( 1170-1788)

Hildegund föddes i Schönau, utanför Heidelberg i Tyskland ca. 1170. Hennes mor dog vid förlossningen och fadern, lovade att göra en pilgrimsresa till Jerusalem om hans dotter överlevde. Hon gjorde detta och han och Hildegund gjorde sin resa då hon var tolv år.

På hemresan blev fader sjuk. På dödsbädden rådde han Hildegund att klä sig i manskläder för att inte råka illa ut. Hon gjorde så, men ny svårigheter drabbade henne då hennes tjänare stal reskassan och försvann. Tiggande, under namnet ”broder Josef” tog hon sig fram i Europa. 1183 kom hon tillbaka till Tyskland. Där fick hon ett uppdrag att lämna ett brev från ärkebiskopen i Köln till påven, som befann sig i Verona. Men på vägen dit blev hon anklagad för stöld och hängd. Men några herdar skar ner henne innan hon dog. Hon återvände till Tyskland och gick in i ett munkkloster i Schönau. När hon dog, 20 april 1788 upptäcktes det att ”broder Josef” var en kvinna.

21 April

Kalender 2022 Anneli, Annika

               1900 Anshelm

               1750 Anshelmus

Anshelm av Canterbury, kyrkolärare ( 1033-1109)

Anselm föddes i norra Italien 1033 och blev munk och abbot i Bec i Frankrike och sedan abbot i Canterbury i England. Han räknas som skolastikens fader och hans teologi kan sammanfattas med den latinska sentensen Credo ut intelligentam – jag tror för att jag förstår.

Sedemera blev han ärkebiskop och kom i konflikt med den engelske kungen om utnämningsrätten av biskopar. Efter att två gånger blivit landsförvisad kunde han återvända till Canterbury och dog denna dag 1109.

22 April

Kalender 2022 Alan, Glenn

               1900 Bernhardina

               1750 Soter

Soter, påve ( 167-175 ?)

Om Soters pontifikat är inte mycket känt, däremot det brev han skrev till församlingen i Korint. Soters brev har gått förlorat, men däremot biskopen Dionysios `svar. Han skriver entusiastisk om Soters frikostighet gentemot de fattiga och hans trösterika bemötande av dem. Man tror att det var Soter som införde det årliga påskfirandet i Rom.

Soters dödsdag och dödsår är okänt men han firas denna dag i katolska kyrkan.

23 April

Kalender 2022 Georg, Göran

               1900 Georgius

               1750 Gioeran

Georg, riddare ( ?-303 ?)

Sankt Georg, Göran, har stor popularitet. Han står som skyddspatron för flera städer och länder som England t.ex. Landet Georgien har sitt namn efter honom. Scoutrörelsen har honom som sin ikon. Kunskapen om honom är ändå liten.

Han föddes i Kappadocien i Turkiet och blev officer i kejsar Diocletianus armé. Han fick stort inflytande vid hovet men hans kristna tro retade kejsaren.  Kejsarinnan Alexandra påverkades av Georg och omvände sig till kristendomen. Då lät kejsaren döma både henne och Georg till döden.

Sankt Georg har blivit en hjälte i många folksagor och ett kärt motiv i konsten. I Storkyrkan i Stockholm är Benkt Notkes skulptur av sankt Göran och draken är en av de mest kända.

Traditionen berättar att sankt Georg avrättades denna dag år 305 i Diopolis i Palestina.

24 April

Kalender 2022 Vega

               1900 Albertina

               1750 Albert

Elisabeth Hesselblad, nunna (1870-1957)

Elisabeth Hesselblad föddes i Fåglavik, Västergötland den 4 juni 1870. När hon var 18 emigrerade hon till USA och blev sjuksköterska vid Roosevelts-sjukhuset. Här konverterade hon till katolska kyrkan. Hon avsåg att utbilda sig till läkare, men på grund av en obotlig sjukdom kunde hon inte fullfölja sina planer utan begav sig till Rom för att död där. Men hon tillfrisknade och gick med i Karmeliterorden, som förvaltade Birgittas hus på Piazza Farnese.

Hon fick en kallelse att återuppliva Birgittinorden och hennes svenska gren av orden finns nu i många länder.

Under andra världskriget arbetade Elisabeth för att skydda förföljda judar och fick postumt utmärkelsen Rättfärdig bland folken av staten Israel. Elisabeth Hesselblad avled i Rom 24 april 1957 och helgonförklarades av Franciscus I 2016 och blev utsedd till ett av Europas skyddshelgon.

25 April

Kalender 2022 Markus

               1900 Markus

               1750 Marcus

Johannes Markus, evangelist (nytestamentlig. tid)

Johannes Markus står som författare till Markusevangeliet. Han finns med i den unga församlingen i Jerusalem, i hans mor Marias hem, som var en viktig samlingspunkt.

Senare, i Apostlagärningarna, återfinns han som aposteln Paulus medhjälpare och medresenär. Traditionen förmäler att han också blev Petrus sekreterare och skrev ner hans evangelium. Markusevangeliet räknas därför som ett Petrusevangelium.

Efter tiden i Rom reste han till Alexandria, där han blev stadens första biskop. Där led han martyrdöden.

År 829 flyttades hans reliker till Venedig och den stora Markuskatedralen byggdes till hans ära och han är stadens skyddshelgon.

Markus symbol är ett lejon.

26 April

Kalender 2022 Teresina. Terese

               1900 Kletus

               1750 Cletus

Cletus eller Anacletus (? – 91?)

Celtus eller Anaceltus var den tredje påven efter Petrus och Linus.  Namnet Anacletus var ett vanligt slavnamn, så det är möjligt att han varit slav. Enligt vissa traditioner skall han ha tillsatt 25 presbyter och rest ett gravmonument över Petrus. Detta är inte historiskt belagt, ej heller att han, som traditionen förtäljer, skall ha lidit martyrdöden under kejsare Domitianus tolfte regeringsår, år 91.

27 April

Kalender 2022 Engelbrekt

               1900 Teresia

               1750 Antimus

Engelbrekt, frihetshjälte (1390? -1436)

Engelbrekt var en frälseman och rikshövitsman från Norberg(?) i bergslagen. Han blev ledare för frihetskampen mot Erik av Pommern. Hans frihetskamp började med att han tog sig an dalkarlarnas sak och därför ställdes mot kungens fogde i Västerås, Jösse Eriksson. Fejden mellan dalkarlarna och kungen ledde till öppen strid, det s.k. Engelbrektupproret. På några månader tog Engelbrekt kontroll över stora delar av Sverige. Vid herremötet i Arboga 1435 och 1436 utsågs Karl Knutsson Bonde till rikshövitsman. Engelbrekt ville dela rollen honom men han mördades av Måns Benktsson Natt och dag på en holme i Hjälmaren den 27 april eller den 4 maj 1436 – osäkert vilket.

Engelbrekt begravdes i Örebro kyrka och efter hans död uppstod en helgonkult kring honom. Biskop Thomas skrev Engelbrektsvisan, som beskriver detta. De sista verserna har kallats biskop Thomas frihetssång Frihet är det bästa ting, som hyllar kyrkans och folket frihet gentemot adelns makt.

28 April

Kalender 2022 Tyko

               1900 Tyko

               1750 Tychicus

Tychicus, kyrkotjänare  (nytestamentlig tid)

Tychicus var medhjälpare till Paulus och följde med honom på några av hans resor. I Apg. 20 och Ef.6 kallar Paulus honom för ”min älskade broder och trogne tjänare i Herren”. I Titusbrevet nämner Paulus att han ska sända Tychicus till Kreta för att bistå honom och i 2 Tim. sändes han till Efesos.

29 April

Kalender 2022 Ture, Tyra

               1900 Ture

               1750 Theodora

Katarina av Siena, jungfru, kyrkolärare (1347-1380)

Catherine Benincasa, Katarina av Siena,  föddes i Siena 1347. Som barn var hon sjuklig och fick ansiktet vanställt av ärr efter kopporna.  Hon vigde tidigt sitt liv till Kristus och trädde vid sexton år ålder in i dominikanerorden. Efter en tid gav hon sig, tillsammans några följeslagare, till norra Italien för att verka för kyrklig förnyelse. Omkring år 1366 upplevde hon en mystisk förening med Kristus. I en av hennes uppenbarelser fick hon av Kristus frågan om hon ville välja mellan en krona och en törnekrans. Hon valde törnet. 1375 blev hon under bön och extas stigmatiserad.

Katarina brevväxlade med påven Gregorius XI och försökte få honom att återvända till Rom från ”den babyloniska fångenskapen” i Avignon, vilket lyckades och påven flyttade tillbaka till Rom 1377.

Katarina dog i Rom 29 april 1380. Hon helgonförklarades 1461 och blev utsedd till Italiens skyddshelgon tillsammans med Franciskus av Assisi 1940. Paulus VI utnämnde henne till kyrkolärare 1970.

30 April

Kalender 2022 Mariana

               1900 Mariana

               1750 Marianus

Valborg, abbedissa (710-779)

Den 30 april är Valborgsmässoafton, och Valborgs dag är följaktligen egentligen den 1 maj. Men i svensk tradition är hon mer för knippad med den 30 april.

Valborg eller Walpurgis var enligt legenden en engelsk prinsessa. Hon sändes av sin morbror, Bonifatius, ärkebiskopen i Mainz, till Tyskland för att bistå honom i hans missionsverksamhet. Med hennes följde också hennes bröder, Willibald och Winibald.  Sedermera blev hon abbedissa för ett kloster i Heidenheim. Valborg är känd som England och Tysklands första författare, då hon på latin skrev om sin bror Winibalds resor till Jerusalem.

Valborg dog den 25 februari 779. På 780-talet flyttades hennes reliker till Eichslätt den 1 maj och därför har hon i Sverige och Finland fått sin firningsdag detta datum.

Hennes attribut är ett oljekärl, en bok och ett sädesax.

1 Maj

Kalender 2022 Valborg

               1900 Filippus

               1750 Philippus och Jakob

Filippus och Jakob den yngre, apostlar

Av tradition firas Filippus tillsammans med Jakob den 1 maj. De tillhörde båda Jesu tolv lärjungar.

Filippus var, liksom Petrus och Andreas från Betsaida. Han var en av de första som Jesus kallade. Han nämns i evangeliet vid brödundret och då grekerna kom och ville se Jesus. Vid påskmåltiden utropar han: ”Låt oss se Fadern!” Jesus svarar honom :”Den som har sett mig har sett Fadern:”

När apostlarna spreds över världen kom Filippus till Asien. Han led martyrdöden i Hierapolis.

Jakob den yngre eller lille, var lillebror till Joses. De var söner till Alfeus som också kallades Klopas och hans hustru Maria. En tradition gör gällande att Klopas var bror till Josef, Jesu fosterfar. Om det stämmer var Jakob och Joses Jesu kusiner.

Jakob skall ha verkat i Egypten och lidit martyrdöden där.

2 Maj

Kalender 2022 Filip, Filippa

               1900 Atanasius

               1750 Athanasius

Athanasius, kyrkolärare ( ? – 373)

År 328 blev Athanasius patriark i Alexandria. Några år dess för innan var han diakon och kämpade mot prästen Arius, som hävdade att Jesus Kristus inte var Guds Son. Kampen mot arianerna ledde till kyrkomötet i Nicea år 325. Kejsarna vacklade i ställningstagande ömsom för Athanasius och ömsom för Arius, och Athanasius fick fly flera gånger, men kunde återvända till staden, sista gången 366. Bland hans skrifter kan nämnas Om Ordets människoblivande.

Athanasius dog denna dag år 373.

3 Maj

Kalender 2022 John, Jane

               1900 Korsmässa

               1750 Korsmässa

Korsmässa om våren

Korsmässa om våren firas denna dag till minne av att kejsare Konstantins moder Helena år 326 återfann Kristi kors i Jerusalem då Gravkyrkan börjat byggas på Golota. Hon fann korset i en avskrädeshög. Korset sattes senare upp i den Heliga Gravens kyrka den 14 september. Då firas korsmässa om hösten.

4 Maj

Kalender 2022 Monika, Mona

               1900 Monika

               1750 Monica

Monica, Augustinus mor (? -387)

Monica var född i Tagaste, i nuvarande Turkiet. Hennes äldsta son var Augustinus, som hon var mycket stolt över. Men hon var också bekymrad över det sedeslösa och oandliga liv han levde. De flyttade till Milano i norra Italien, när Augustinus fick en professorstjänst där. Det sägs att Ambrosius, biskopen i Milano, som var hennes själasörjare, tröstade henne med orden: ”Så många tårars son kan inte gå förlorad!” I mötet med Ambrosius blev Augustins omvänd. Efter hans dop, när de var på väg tillbaka till Nordafrika avled Monica denna dag år 387 i Ostia Antiqua.

Augustinus har i sitt författarskap, i Bekännelser, framhållit den stora betydelsen hon haft för honom genom hennes exempel och förböner.

5 Maj

Kalender 2022 Gotthard, Erhard

               1900 Gotthard

               1750 Gotthard

Gotthard, munk och biskop (961?- 1038)

Gotthard av Hildesheim var från Bayern, där han var munk och senare också abbot för flera kloster som han reformerade i benediktinsk anda. Han blev därefter biskop i Hildesheim. Gotthard gjorde mycket för byggandet av kyrkor och skolor och för hjälp åt fattiga och sjuka.

Sankt Gotthardstunneln genom Alperna,  som byggdes 1980 som en europaväg mellan Schweiz och Italien har fått sitt namn av Gotthard.  Det låg ett härbärge och ett kapell vid tunnelns mynning, uppkallad efter honom.

Gotthard dog denna dag 1038.

6 Maj

Kalender 2022 Marit, Rita

               1900 Sigismund

               1750 Sigismundus

Sigismund, burgundisk kung, martyr (? – 524)

Sigismund var student i Vienne, under den katolske biskopen och poeten Avius, som omvände honom från arianismen. År 515 blev han burgundisk kung men han kom i konflikt, både med den katolska kyrkan och med de arianska burgunderna och med sin egen familj som satte sig upp mot honom. När han orsakat sin sons död drog han sig av samvetskval tillbaka i ett kloster som han grundat. År 523 ledde han burgunderna i kamp mot de invaderande frankerna. Han blev tillfångatagen och förd till Orleans där han avrättades denna dag år 523. Efter sin död blev han hyllad som martyr.

Brevväxling mellan biskop Avius och Sigismund finns bevarad.

7 maj

kalender 2022 Carina Carita

               1900 Stanislaus

               1750 Stanislaus

Stanislaus av Krakow, Biskop, martyr (?-1079)

Stanislaus av Kraków föddes i en adlig och förmögen familj i Polen 1030. När hans föräldrar dog gav han bort sitt arv till de fattiga. Han studerade i Gniezno och i Paris. Sedan han återvänt till Polen prästvigdes han av biskopen i Krakow och när denne dog efterträdde han honom 1072.

Kungen Boleslaw II, som varit en from man, avföll från tron och levde ett sedeslöst liv och när han rövade bort hustrun till en adelsman hotade Stanislaus att exkommunicera honom och kungen kontrade med att anklaga sin biskop för ekonomisk brottslighet. När Stanislaus slutligen exkommunicerade kungen blev denne så rasande att han högg ihjäl biskopen i Sankt Mikaelikyrkan i Krakow den 11 april 1079 mitt under pågående mässa.

Stanislaus vördas som martyr och är Polens nationalhelgon. Han firas i Polen denna dag.

8 Maj

Kalender 2022 Åke

               1900 Akatius

               1750 Achatius

Achatius, centurion, martyr ( – 304?)

Det finns många Achatius som kan göra anspråk på att ha givit sitt namn till almanackan denna dag, bl.a. en biskop i Melitene och en prokonsul av Armenia Prima.

Jag väljer den troligaste, Achatius av Byzantium, en grekisk centurion i den romerska armén, som led martyrdöden.

I början av 300-talet, under kejsare Diocletianus, utbröt en av de sista, stora och organiserade förföljelserna av de kristna. Särskilt belastande ansågs det om en krigsman i armén bekände sig till den kristna tron.

Det fanns tidigare ett kyrka i Konstantinopel som var uppkallad efter Achatius.

9 Maj

Kalender 2022 Reidar, Reidun

               1900 Timoteus

               1750 Prochorus

Timoteus, biskop, martyr (17-97)

Enligt traditionen var Timoteus född i Lystra år 17. Hans far var grek och hans mor,  Eunice, judinna. Hon var kristen liksom hennes mor Lois (2Tim.1:5). Timoteus tillhörde alltså redan på hundratalet tredje generationen kristna.

Timoteus blev Pauli vän och medarbetare och följde honom på hans resor. I NT finns två brev från Paulus till Timoteus, när han befinner sig i Efesos. I breven förmanar aposteln honom att ta rätt vård om församlingen. Timoteus räknas som en av de första biskoparna av Efesos och lär ha stenats till döds år 97 i samband med en procession till Dionysos ära.

10 Maj

Kalender 2022, Esbjörn, Styrbjörn

               1900 Esbjörn

               1750 Epimachus

Epimarchus, Martyr (?- 250)

Epimachus blev martyr i Alexandria ca. år 250 under kejsar Decius regeringstid. Han skall ha torterats och halshuggits.

I den romersk-katolska kalendern firas han den 10 maj tillsammans med Gordianus, som var ståthållare under kejsar Julianus avfällingen. Då kejsaren fick veta att Gordianus var kristen lät han avrätta honom.

11 Maj

Kalender 2022, Märta, Märit

               1900 Mamertus

               1750 Marmertus

Johann Arndt, kyrkolärare, författare (1555- 1621)

Johann Arndt föddes 27 december 1555 i Balienstedt i Anhalt. Han studerade bl.a. i Wittenberg. 1611 blev han generalsuperintendent i Celle där han stannade till sin död 11 maj 1621.

1606 gav han ut boken Om den sanna kristendomen, som översattes till många språk och som även blev en uppskattad andaktsbok bland katoliker. Andra kända verk av honom är Paradis lustgård, Andliga skattkammare, m.m.

Johann Arndt räknas som en av de stora evangelisk-lutherska teologerna och kallas ibland för ”Reformationens reformator”.

12 Maj

Kalender 2022 Charlotta, Lotta

               1900 Charlotta

               1750 Pancratius

Pancratius, martyr ( 290? -304)

Pancratius var bara tonåring då han led martyrdöden i Rom år 304. När han vägrade att offra till de romerska gudarna halshöggs han vid Via Aurelia. På platsen lät påven Symmachus uppföra en basilika.

Pancratius räknas som en av de 14 nödhjälparna.

13 maj

Kalender 2022 Linnea, Linn

               1900 Servatius

               1750 Servatius

Vår Fru av Famima ( 1800-talet)

Tre herdebarn, Francisco Marto, Jacinta Marto och Lucia dos Santos hade 1917 med början 13 maj fram till oktober uppenbarelser av Jungfru Maria i en grotta i Fatima i Portugal. Uppenbarelserna väckte enorm uppmärksamhet och vid den sista inträffade ett solfenomen.

Flera påvar har erkänt händelserna som mirakel.

Påven Johannes Paulus II utsattes för ett mordförsök 13 maj 1981. Han menade att det var vår Fru av Fatima som räddade hans liv.

14 maj

Kalender 2022 Halvard, Halvar

               1900 Korona

               1750 Corona

Mattias, apostel, martyr ( död ca. år 80)

Mattias valdes till apostel efter Judas Iskariots död av det samlande apostlakollegiet. Valet skedde genom lottkastning mellan Mattias och Josef som kallades Barsabbas med tillnamnet Justus. Lotten föll på Mattias och genom honom blev tolvtalet fulltaligt.

Mattias sägs ha lidit martyrdöden i Jerusalem. Hans reliker finns i Tier.

15 maj

Kalender 2022, Sofia, Sonja

               1900 Sofia

               1750 Sophia

Sofia, änka, martyr ( ?-130)

Sofia var en änka från Milano som tillsammans med sinadöttrar led martyrdöden ca. år 130.

Sofia förknippas ofta med den stora kyrkan Hagia Sofia i Istanbul, Konstantinopel, men kyrkan är tillägnad Kristus. Det grekiska ordet Logos kan betyda både Ordet och Visheten liksom ordet och namnet Sofia.

16 Maj

Kalender 2022 Roland, Ronny

               1900 Peregrinus

               1750 Peregrinus

Peregrinus, biskop, martyr (?-304?)

Peregrinus var från Gallien och blev biskop i Auxerre där han omvände många till Kristus. Det är ovisst om han verkligen var biskop eller missionär utsänd från Rom. Han lär ha lidit martyrdöden omkring år 304. Peregrinus kom tidigt in i almanackan på den 16 maj. En folklig tradition berättar att man denna dag gick runt på markerna och ropade Peregrinus, bind dina hundar. Med det menade man att man kunde förebygga att inte vargarna rev kreaturen.

17 Maj

Kalender 2022 Rebecka, Ruben

               1900 Rebecka

               1750 Torpes

Rebecka,  patriarkmoder (Gt-tid)

Rebecka var dotter till Betuel, son till Milka, som var gift med Nahor, Abrahams broder. När Isak var giftasvuxen sände Abraham sin tjänare till Haran för att hämta en hustru åt sin son. Han blev väl mottagen i Nahors hus och Rebecka följde med honom tillbaka till Marme och blev Isaks hustru. Rebecka födde Esau och Jakob. De var tvillingar, men Esau kom fram först. Bröderna var olika trots att de var tvillingar och de konkurrerade om sina föräldrars gunst. Rebecka gynnade Jakob och hon hjälpte honom att få sin faders välsignelse efter det att han lurat till sig förstfödslorätten av sin broder.

18 Maj

Kalender 2022 Erik

               1900 Erik

               1750 Erik den helige

Erik,  kung, martyr(? 1160)

Erik Jedvardsson valdes av svearna till kung ca.1150 men erkändes inte av alla. Genom honom kom lagstiftningen att präglas av kristen tro. Tillsammans med biskop Henrik av Gamla Uppsala gjorde han ett korståg till Finland.

På Kristi Himmelsfärds dag 1160 firade han mässan i Heliga Trefaldighets kyrka i Uppsala. När han kom ut från kyrkan överfölls han av den danske prinsen Magnus, som gjorde anspråk på den svenska kronan.

Kung Erik började snart att vördas som martyr. Idag vilar hans reliker, tillsammans med en krona från 1100-talet, i Uppsala domkyrka.

Kung Erik räknas som Sveriges nationalhelgon och Stockholms vapen bär hans bild.

19 Maj

Kalender 2022 Maj, Majken

               1900 Potentia

               1750 Potentiana

Pudentiana, jungfru, martyr(100-talet)

Pudentiana eller Potentiana var en ung kvinna i Rom och dotter till Pudens, som omnämns i 2 Tim.4:21. Pudentianas syster hette Prassede eller Praxedis. Där kyrkan Sankta Pudentiana ligger säges Pudens hus ha stått. Det var ett centrum för den första kristna församlingen i Rom och här skall Petrus ha vigt sina efterträdare Linus, Celtus och Clemens till präster. Inte långt från kyrkan ligger idag den stora katedralen Maria Maggiore och den lilla med undersköna kyrkan Sankta Prassede.

Pudens och familj blev troligen martyrer under kejsar Domitianus förföljelser.

20 Maj

Kalender 2022 Karolina, Carola

               1900 Karolina

               1750 Basilla

Basilla, prinsessa, martyr, (?-257)

Basilla eller Babilla, var en romarinna av förnäm familj och släkt med kejsaren Gallienus. Hon vägrade, efter att hon blivit kristen, att gifta sig med en patrician, Pompeius. Då överlämnade han henne till kejsaren Valerianus som lät halshugga henne för hennes tros skull denna dag år 257.

21 Maj

Kalender 2022 Konstantin, Conny

               1900 Konstantin

               1750 Constantinus

Konstantin, kejsare, reformator, (272 -337)

Konstantin den Store föddes år 272 i nuvarande Serbien och blev tidigt general i den romerska armén. År 306 upphöjdes han till Augustus av sina trupper och blev därmed kejsare i ett triumvirat med Maxentius och Konstantin i väst och Licinius i öst.

I väst blev det inbördeskrig och Konstantin utmanade Maxentius. År 312 stod slaget vid Pons Mulvis och Konstantin besegrade sin motståndare och blev ensam härskare i väst. Det sägs att han, efter en uppenbarelse, låtit måla Kristusmonogrammet XP på sina banér, efter att han hört en himmelsk röst som sade: In hoch signum vinces.

År 313 lät han, tillsammans med Licinius utfärda ett edikt i Milano, som gjorde kristendomen till en erkänd religion. Några år senare bröt Licinius avtalet och började åter förfölja kristna. Konstantin gick i strid emot honom och besegrade honom år 324. Samma år sammankallade han ett stort kyrkomöte i Nicea där grunderna för den kristna tron sammanfattades i den Nicenska Trosbekännelsen.

År 330 lät han flytta huvudstaden för det romerska imperiet till Byzantium, nuvarande Istanbul, Den nya huvudstaden uppkallades efter honom och fick namnet Konstantinopel.

Konstantin döptes på sin dödsbädd. Han dog år 337. I den Ortodoxa kyrkan är han helgonförklarad.

22 Maj

Kalender 2022 Hemming, Henning

               1900 Henning

               1750 Hemming

Hemming, biskop, (1290?-1366)

Hemming föddes i Uppland ca. 1290. 1338 blev han biskop i Åbo och genom sina kontakter och kunskaper blev han en av Nordens stora kyrkofurstar. Han var bl.a. vän med påven Clemens VI och den heliga Birgitta.

Genom hans försorg blev Finland ett eget biskopsdöme och fick samma rättigheter som de andra svenska landsdelarna. Han initierade ett misslyckat korståg mot Ryssland, som svärtade hans rykte.

Under 1400-talet dyrkades han som helgon i Åbo och salighetsförklarades 1514.

23 Maj

Kalender 2022 Desideria, Desireé

               1900 Desideria

               1750 Desiderius

Lars Linderot, väckelsepredikant (1761-1811)

Lars Linderot föddes i Jörlanda i Bohuslän 1761.  1787 prästvigdes han för Göteborg stift och blev en väckelsepredikant med gammalkyrklig framtoning.  1802-1811, fram till sin död var han verksam i Tölö församling utanför Kungsbacka. Förutom hans popularitet som väckelseförkunnare var han också en stor psalmdiktare. I den Svenska Psalmboken har han skrivit Säg mig den vägen, psalm 266 och psalm 265, Ingen hinner fram. 1815 utkom hans Andelige Sånger och Tillfällighetsverser. Han dog 1811 på Klockaregården i Lindome.

24 Maj

Kalender 2022 Ivan, Vanja

               1900 Rogatius

               1750 Rogatius

Madeleine Sophie Barat, nunna (1779 – 1865)

Madeleine Sophie Barat var dotter till en vinodlare i Joigny. Hennes bror Louis var diakon. Han greps i Paris under Franska Revolutionen, men lyckades undgå bödlarna och kunde hämta sin syster till huvudstaden. Där startade de tillsammans en skola för gatubarn. 1800 vigdes hon till nunna i Jesu Heliga Hjärta. Här blev hon föreståndarinna år 1806. Hennes orden utbredde sig snabbt inte bara i Frankrike, utan över hela Europa och är idag etablerad också i Afrika och Amerika. I Sverige finns Sacré Coeur-systrarna på Johannesgården i Göteborg.

Den 24 maj 1865 dog hon i Paris, 85 år gammal.1925 helgonförklarades hon av Pius XI.

25 Maj

Kalender 2022 Urban

               1900 Urbanus

               1750 Urbanus

Gregorius VII, påve (1020? -1058)

Gregorius VII, Hildebrand av Soana, föddes ca. 1020 i Italien. Han blev påve 1073 och var det till sin död.

Under Gregorius tid pågick Investiturstriden – d.v.s. kampen om vem som skulle ha rätten att utnämna biskopar. Kejsaren krävde att han hade rätten att göra det, påven var av annan mening. När kejsaren, Henrik IV, utnämnde en ny biskop i Milano, bannlystes han av Gregorius. Kejsaren fick göra bot och gå till Canossa, där påven uppehöll sig. Senare gav kejsaren igen. Han lät avsätta Gregorius och insatte en motpåve, Clemens III. Gregorius fördrevs och dog i landsflykt år 1085. Han helgonförklarades 1606.

26 Maj

Kalender 2022 Vilhelmina, Vilma

               1900 Vilhelmina

               1750 Eleuterius

Augustinus, ärkebiskop (? -604)

Augustinus av Canterbury föddes i Italien i början av 500-talet. Han blev munk i klostret Oratorio di Sant´Andrea al Celio i Rom, där han lärde känna en medbroder, Gregorius, som så småningom blev påven Gregorius den Store. År 597 sändes han till England som missionär och blev mottagen av kung Ethelbert av Kent. Kungen förlänade honom mark i Canterbury, där Augustinus uppförde en kyrka och ett kloster. År 601 utnämndes han av påven till ärkebiskop och metropolit över England.

Augustinus blev en av grundpelarna för den Engelska kyrkan.  Han vördas som helgon av såväl den Romersk Katolska kyrkan, den Anglikanska kyrkan och den Ortodoxa kyrkan.

Augustinus dog den 26 maj år 604.

27 Maj

Kalender 2022 Beda, Blenda

               1900 Beda

               1750 Beda

Beda Venerabilis, doktor Ecclesiae (? -735)

Beda Venerabilis, den vördnadsvärde, Han föddes i mitten av 600-talet i norra England och uppfostrades i ett benediktinkloster. Senare blev han munk i klostret Jarrow, nära skotska gränsen. Här var han en flitig författare. Hans engelska kyrkohistoria ger grundkunskaper om äldre tiders England. Andra av hans historiska verk är också mycket betydelsefulla. Augustinus är en av förste att vid tideräkningen utgå från Kristi födelse.

Dante, i Divina Commedia, placerar honom i Paradiset, och han vördades allmänt redan under sin livstid.

Augustinus dog i sitt kloster på Kristi Himmelsfärds Dag den 27 maj 735.

28 maj

Kalender 2022 Ingeborg, Borghild

               1900 Ingeborg

               1750 Germanus

Gemanus, biskop, (496? – 576)

Germanus av Paris var biskop. Han grundade kyrkan som fick hans namn – Saint Germain des Paris. Kyrkan har varit en kunglig begravningsplats. Germanus var inblandad i merovingernas maktkamper som en moralisk och medlande länk mellan de olika fraktionerna.

Germanus dog denna dag i Paris år 576 och har blivit helgonförklarad.

29 Maj

Kalender 2022 Yvonne, Jeanette

               1900 Maximinus

               1750 Maximinus

Maximinus, biskop ( 3?– 346)

Maximinus av Trier föddes i Silly 12 september 346 han var stadens sjätte biskop.Han blev en ledande motståndare mot Arianerna och stöddes av kejsarhovet. Två gånger mottog han Athanasius under hans exil från Alexandria.

Han avled denna dag år 346.

30 Maj

Kalender 2022 Vera, Veronika

               1900 Basilius

               1750 Basilius

Jeanne d´Arc, jungfru (1412?-1431)

Jeanne d´Arc,  jungfrun av Orleans, är Frankrikes nationalhelgon. Hon var en ung bonddotter, som varken kunde läsa eller skriva. Redan i tolvårsåldern hörde hon himmelska röster som uppmanade henne till kyskhet och kamp för fosterlandet. Hundraårskriget pågick och nästan hela Frankrike kontrollerads av engelsmännen. Jeanne d´Arc uppsökte den franske tronföljaren Karl som utnämnde henne till befälhavare. Engelsmännen drevs bort och Karl kunde utnämnas till kung som Karl VII. Vid fortsatta strider mot engelsmännen tillfångatogs Jeanne d´Arc och dömdes till döden för häxkonst och trolldom.

Jeanne d´Arc helgonförklarades av påven Benedictus XV 1920 på årsdagen av sin död.

31 Maj

Kalender 2022 Petronella, Pernilla

               1900 Petronella

               1750 Petronella

Petronella, jungfru, martyr (första århundradet)

Petronella var en ung kvinna i Rom som stod aposteln Petrus nära. Hon kallades hans ”andliga dotter” vilket måhända har givit henne hennes namn. Hon led troligen martyrdöden och firas denna dag.

1 Juni

Kalender 2022 Gun, Gunnel

               1900 Nikodemus

               1750 Nicodemus

Nikodemus, lärare  (nytestamentlig tid)

Nikodemus tillhörde de laglärda fariséerna och var medlem av det stora rådet, ”Sanhedrin”. Han tillhörde, om än i hemlighet, Jesu vänner och uppsökte honom nattetid. Vid rättegången mot Jesus försökte han ta honom i försvar och tillsammans med Josef från Arimataia ombesörjde han Jesu begravning.

2 Juni

Kalender 2022 Rutger, Roger

               1900 Erasmus

               1750 Marcellinus

Marcellinus, presbyter, martyr (? – 304)

Marcellinus var en presbyter som tillsammans med exorcisten Petrus, avrättades under Diocletianus förföljelser år 304 i ett skogsparti utanför Rom. Enligt legenden fann Lucilla, en from änka, deras kroppar och begravde dem vid Via Labicana – katakomberna därstädes, är uppkallade efter helgonen. I dem finns en fresk där Marcellinus och Petrus är avbildade tillsammans med Kristus och apostlarna Petrus och Paulus.

3 Juni

Kalender 2022 Ingemar, Gudmar

               1900 Marcellinus

               1750 Erasmus

Erasmus av Rotterdam, humanist (1466-1536)

Erasmus var en biskop i Antiokia som led martyrdöden år 303. Här firas han tillsammans med reformatorn och humanisten Erasmus av Rotterdam. Erasmus var starkt influerad av Martin Luther och Thomas More, m.fl. Utöver den reformatoriska agendan sökte han förena den kristna tron med antikens bildning. Erasmus av Rotterdam dog i Basel 12 juli 1536.

4 Juni

Kalender 2022 Solbritt, Solvieg

               1900 Opatus

               1750 Opatus

Charles Lwanga, kateket, martyr (1865-1886)

Charles Lwanga var en kristen, katolsk kateket i Uganda som tjänstgjorde vid kung Mwanga II:s hov. Vid förföljelserna mot de kristna beordrades han att avsvärja sig sin tro, vilket han vägrade. Han brändes då på bål tillsammans med 21 följeslagare den 3 juni 1886.

5 Juni

Kalender 2022 Bo

               1900 Bonifatius

               1750 Bonifatius

Bonifatius, missionär, biskop ( ? – 754)

Bonifatius var född i England och studerade och bedrev forskning i Exeter. I 40-årsåldern begav han sig som missionär till Tyskland, till de hedniska germanstammarna i söder. 722 vigdes han till biskop och blev senare ärkebiskop av Mainz. Han skev många brev, av vilka några är bevarade. Han fick också många uppdrag i Frankrike och smorde där Pipin den lille till kung. Vid en resa till Friesland blev han nedhuggen och martyr denna dag år 754.

6 Juni

Kalender 2022 Gustav, Gösta

               1750 Candida

               1900 Gustaf

Candida, Martyr ( ? – 304)

Candida var en romersk hustru, som led martyrdöden vid Via Salaria under kejsar Diocletianus förföljelser av de kristna. Med i döden följe också hennes man, Artéme och deras dotter Pauline. Enligt en annan tradition var det tre män, Lucius, Rogatus och Cassianus, som följde henne i döden.

7 Juni

Kalender 2022 Robert, Robin

               1900 Robert

               1750 Robert

Robertus,  abbot ( 1100? – 1159

Robertus var präst och abbot. Han födde i Gargrave, Yorkshire i England. Han var en av de munkar som grundade Fontains Abbey. Robertus dog denna dag 1159 i Newminister.

8 Juni

Kalender 2022 Eivor, Majvor

               1900 Salomon

               1750 Medardus

Salomo, kung ( ? – 936 f.Kr)

Salomo var den tredje i Israels kungalängd, efter Saul och David. Hans mor var Batseba. Han var känd för sin stora vishet. Under Salomos tid var landet som störst, rikast och mäktigast. Salomo lät bygga det stora templet i Jerusalem. Efter honom delades riket mellan nordriket, Israel och sydriket, Juda. Salomo vördas som helgon i den koptiska, Etiopiska kyrkan.

9 Juni

Kalender 2022 Börje, Birger

               1900 Primus

               1750 Primus

Efraim Syriern, kyrkofader, diktare ( ? – 373)

Efraim Syriern var en syrisk kyrkofader och diktare. Han föddes omkring år 306 i Nisibis

Som framstående hymnförfattare och teolog fick smeknamnet ” Trons flöjt och den Helige Andes harpa”. I hela kristenheten vördas han som kyrkolärare och i den romersk katolska kyrkan som kyrkolärare av diakoni och poesi.

Efraim Syriern dog denna dag år 373 i Edessa.

10 Juni

Kalender 2022 Svante, Boris

               1900 Svante

               1750 Basilides

Basilides, soldat, martyr ( ? – 304)

Basilides konverterade till kristendomen och säges ha halshuggits i Rom under kejsar Diocletianus tid. Han rönte samma öde som Achatius (se 8 maj). Hans gravkyrka låg på Via Aurelia i Rom. I de gamla liturgiska matyrologierna  från 800-talet är hans helgondag 12 juni noterade.

11 Juni

Kalender 2022 Bertil, Berthold

               1900 Barnabas

               1750 Barnabas

Barnabas, apostel ( ? – 70)

Barnabas, en levit från Cypern lär ha varit en av de sjuttiotvå lärjungarna som följde Jesus och missionerade i hans namn. Han åtföljde Paulus på hans resor och var med på den första resan till Cypern. De for från Antiokia till Selencia och seglade därifrån till till Barnabas hemtrakter. Efter att där ha förkunnat om Jesus Kristus seglade de vidare från Patfos till Perge i Pamfylien och Barnabas följde sedan Paulus under hela hans första missionsresa.

Inför den andra missionsresan skildes Paulus och Barnabas efter en tvist om Johannes Markus som hade övergivit dem på Cypern.

Vissa traditioner gör gällande att Barnabas författade Hebreerbrevet.

Han led martyrdöden år 70.

12 Juni

Kalender 2022 Eskil

               1900 Eskil

               1750 Eskil

Eskil, apostel, biskop, martyr( ? – 1080)

Eskil räknas som Södermanlands och Närkes apostel. Han kom som munk från England på mitten av 1000-talet. Det sägs att han vigdes av Sankt Sigfrid till biskop för Nordanskog – området norr om Tiveden.

Centrum för Eskils verksamhet blev Tuna, sedermera Eskilstuna. När Blot-Sven ville återinföra de hedniska offren sökte Eskil hindra honom. Han blev då stenad utanför Strängnäs denna dag ca. 1180.

13 Juni

Kalender 2022 Aina, Aino

               1900 Akvilina

               1750 Aqwelina

Antonius av Padua, präst och teolog (1195 – 1231)

Antonius är ett portugisiskt-italienskt helgon. Han föddes 1193 i Lissabon. Som femtonåring upptogs han i augustinerorden och övergick tio år senare till franciskanerna. Han tvingades att avbryta en missionsresa till Afrika och kom i stället till Italien och verkade bl.a. som teologisk lärare i Bologna. Han predikade mot katarerna och albigenserna och kallades för den skull för Malleus hereticorum – kättarnas hammare.

År 1227 utnämndes han till provinsial över Romagna. Genom sina populära allegoriska predikningar säges han ha försonat många fiender, fått fängslade frigivna och skuldsatta försedda med fribrev.

Antonius är ett av Portugals och Italiens populäraste helgon. Han helgonförklarades 1231 och i Padua kallades han blott för il Santo – helgonet. Han avbildas ofta med Jesusbarnet på armen.

Antonius avled endast 35 år gammal i Padua i pingsttid 1231.

14 Juni

Kalender 2022 Håkan, Hakon

               1900 Elisa

               1750 Elisa

Basileios den Store ,biskop, kyrkofader (330? – 379)

Basileios den store eller Basilius av Caesarea, föddes ca. 330. Han blev biskop i Caesarea i Kappadokien. Han räknas som helgon både i ortodoxa och romersk-katolska kyrkan och vördas som kyrkofader. Tillsammans med Gregorios av Nazianzos och Gregorios av Nyssa hör han till de kappadokiska fäderna.

Basileios var en av de ledande vid utformning av Treenighetsläran och den teologi som segrade vid konciliet i Konstantinopel 381.

Basileios regula följs av de ortodoxa klostren och har en liturgi som bär hans namn.

15 Juni

Kalender 2022 Margit, Margot

               1900 Vitus

               1750 Vitus

Vitus, martyr ( 290? – 303)

Vitus levde i skiftet mellan 200-300 – talet under de svåra förföljelserna som kejsaren Diocletianus bedrev mot de kristna. Han var mycket ung då han led martyrdöden. Omkring honom uppstod en stor legendbildning och han sägs ha undkommit den mest fruktansvärda tortyr oskadd. Han reliker kom på 700-talet till Saint-Denis och fördes senare därifrån till Korvey i Westfalen.

Sankt Vitus räknas till de 14 nödhjälparna.

16 Juni

Kalender 2022 Axel, Axelina

               1900 Justina

               1750 Justina

Justina, jungfru, martyr( ? – 415)

Justina tillhörde de som blev martyrer under hunnernas (eller vandalernas) härjningar i Mainz. Hon var syster till stadens biskop, Aureus. Tillsammans kämpade de mot arianerna som hade ett stort inflytande i öster. Vid anfallen mot staden flydde de, men återvände senare. När Aureus celebrerade mässan blev de överfallna och dödade denna dag år 415.

17 Juni

Kalender 2022 Torborg, Torvald

               1900 Botolf

               1750 Botolfus

Botulphus, biskop, bekännare ( ? – 680)

Sankt Botulphus eller Botulf, var enligt leenden, biskop i Utrecht men verkade också i England, där han bl.a. byggde klostret Icanhoe.

Botulphuskulten spreds även till Skandinavien och här blev hans festdag 17 juni.  Det är den dag då det enligt bondepraktikan, är bra att plantera rovor.

18 Juni

Kalender 2022 Björn, Bjarne

               1900 Leontius

               1750 Leontius

Sadok, munk, missionär, martyr( 1210? – 1259)

Vid generalkapitlet hos dominikanerna år 1221 beslöts det att sända missionärer till östra Mellaneuropa. En av de som blev utsända var Sadok. Han kom till Sandomertz, mellan Krakow och Warszawa där han grundade ett dominikanerkloster tillsammans med 49 andra munkar. De avrättades alla av tartarerna, som en afton anföll klostret, när munkarna sjöng Salve Regina.

19 Juni

Kalender 2022 Germund, Görel

               1900 Gervasius

               1750 Gerwasius

Gervasius, martyr( ? – 169?)

Gervasius och hans bror Protasius från Milano, led martyrdöden denna dag år 169. Uppgiften är osäker. Enligt en annan tradition skall de ha levt under det första århundradet och dödats av kejsar Nero.

Teckningen ovan är ritad efter ett manuskript från 1300-talet.

20 Juni

Kalender 2022 Linda

               1900 Florentin

               1750 Florentia

Florentia, jungfru, abbedissa ( 560? – 640-talet)

Florentias (eller Florentina) bror var biskopen Isidor av Sevilla. En annan bror, Fulgentius var biskop av Astigi. De tre syskonen var stora kulturpersonligheter och kyrkolärare och deltog i kampen mot arianismen. Florentia blev nunna och grundade flera kloster.

21 Juni

Kalender 2022 Alf, Alvar

               1900 Albanus

               1750 Albanus

Alban, ( ? – 304?)

Legenden berättar ett en präst, under kristendomens första tid i England, sökte skydd hos Alban undan den hedniska förföljelsen. Under prästens övertygades Alban om kristendomens sanning, döptes och blev kristen. När prästens gömställe röjdes bytte Alban kläder med honom för att han skulle leva vidare och kunna förkunna om Jesus. Alban blev fängslad och dömd till samma straff som prästen skulle ha fått. Då han vägrade att offra till avgudarna halshöggs han i Verulamium, idag St Alban, några mil norr om London.

Sankt Alban räknas som England förste martyr. Han firas den 20 eller 22 juni enligt den romersk-katolska kalendern, och i den svenska den 21 juni.

22 Juni

Kalender 2022 Paulina, Paula

               1900 Paulinus

               1750 Paulinus

Paulinus, biskop (354-431)

Paulinus föddes i Bordeaux ca. 354. Han var en romersk senator, som omvändes till kristen tro och blev munk. Han studerade retorik och Poetik för poeten Ausonius. År 409 valdes han till biskop av Nola. Han blev hyllad för att han införde klockor i mässan vid tillbedjan av Kristi Lekamen.

Han avled denna dag år 431.

23 Juni

Kalender 2022 Adolf, Alice

               1900 Adolf

               1750 Adolph

Joseph Cafasso (1811-1860)

Joseph Cafasso föddes 15 januari 1811 i Castel d Ásti på Sardinien. Han kom som fängelsepräst till Turin. Han tillhörde den grupp av helgon i den romerska kalendern som räknas som ”sociala helgon”. Han blev känd som ”Gallerprästen” då en viktig del av hans arbete var att vara själasörjare för de dödsdömda fångarna.

Joseph Cafasso dog i Turin denna dag 1860. Han helgonförklarades 3 maj 1925.

24 Juni

Kalender 2022 Johannes Döparens dag

               1900 Johannes Döparens dag

               1750 Johan. Döpar.

Johannes Döparens födelsedag ( 4 f. Kr – 30 e. Kr)

Johannes Döparen, Jesu kusin, och son till prästen Sakarias och hans hustru Elisabet. Enligt sankt Lukas föddes han tre månader efter Marie Bebådelse. Då Sakarias inte satte tro till ängeln som förkunnade att han skulle få en son, blev han stum intill den dag då Johannes fick sitt namn. Johannes är den främste av kvinnor född, säger Jesus. Han beredde vägen genom att förkunna omvändelse och döpte till bättring i Jordan. Omkring år 31 dödades han av kung Herodes Antipas. Han himmelska födelsedag, hans dödsdag, firas 29 augusti.

25 Juni

Kalender 2022 David, Salomon

               1900 David

               1750 David

David av Munktorp ( ? – 1082)

David kom som munk från England på tusentalet tillsammans med sankt Botvid och sankt Eskil. Av sankt Sigfrid i Växjö blev de sända norrut för att kristna mälarlandskapen. David kom till Munktorp och Munktorps kyrka avges som hans gravplats. Där intill finns också Davids källa. Han predikade i Västra Aros (Västerås) och räknas som Västerås förste biskop och Västmanlands apostel. Ännu på kung Johan III:s tid förvarades hans reliker i Munktorp.

Han dog vid hög ålder denna dag år 1082.

26 Juni

Kalender 2022 Rakel, Lea

               1900 Jeremias

               1750 Jeremias

Jeremia, profet ( 500t. f.Kr.)

Profeten Jeremia är en av de stora profeterna i Gamla Testamentet. Han står som andre profet i Tolvprofetboken och räknas också som författare till Klagovisorna.

Jeremia levde på 500-talet f.Kr. då Jerusalem erövrades av Babylonierna. Han står som den lidande profeten och var flera gånger nära döden. Genom att han ofta klandrade kungamakten var han misshaglig bland de inflytelserika i Jerusalem. Bl.a. hissades han ner i en brunn för att dö där men räddades sista minuten. Efter det att kung Sidkia och en stor del av folket förts bort till Babel, tvingades Jeremia att ta sin tillflykt till Egypten. Hur han dog är okänt.

Enligt andra Mackabeerboken 2:4-8 gömde Jeremia förbundsarken i berget Nebo.

27 Juni

Kalender 2022 , Selma, Fingal

               1900 Krescens

               1750 Crescens

Crescens, lärjunge, martyr (? -95?)

Crescens räknas till en av de sjuttiotvå lärjungar som Jesus sände ut enligt Luk. 10. Han var också som en av aposteln Paulus följeslagare och nämns i Timoteusbrevet, där Paulus säger att ”Crescens har lämnat mig och gått till Galatien”. Där skall han ha blivit martyr under kejsar Trajanus regeringstid.

Teckningen ovan är ritad efter ett manuskript från 1300-talet.

28 Juni

Kalender 2022 Leo

               1900 Leo

               1750 Leo

Leo II, påve ( ? – 683)

Leo II kom från Sicilien och tillträdde påvestolen år 682. Hans viktigaste gärning var att han stadfäste besluten vid det sjätte ekumeniska konciliet i Konstantinopel 680-681 som riktade sig mot monoteletismen.

I fruktan för attacker från langobarderna lät han flytta reliker från katakomberna till kyrkor uppförda till ära av helgonen.

Leo räknas som en rättvist och lärd påve och han firas denna dag, 28 juni.

29 Juni

Kalender 2022 Peter, Petra

               1900 Petrus

               1750 Petri, Pauli

Petrus och Paulus, apostlar, martyrer ( nytest. tid)

Apostlarna Petrus och Paulus led båda martyrdöden vid samma tid, i slutet av kejsar Neros regeringstid (år 67?). Petrus blir korsfäst upp och ner på Neros Cirkus, väster om Rom, där Petruskyrkan idag ligger. Han lär ha sagt att han inte var värdig att korsfästas på samma sätt som sin Frälsare och därför vände bödlarna på korset. I Vatikangrottorna, under basilikan, finns Petri grav.

Paulus blev halshuggen – han var romersk medborgare och fick därför inte korsfästas. Platsen skall ha varit Tre Fontane söder om Rom. Hans huvud lär vid halshuggningen studsat tre gånger och gett upphov till tre källor. I närheten begravdes aposteln på den plats där basilikan San Paulo Fuori le Mura idag ligger.  

30 Juni

Kalender 2022 Elof, Leif

               1900 Martialis

               1750 Martialis

Elof, fångvaktare, martyr (1300tal?)

Enligt legenden var Elof fångvaktare på Borgholms slott. Borgfrun anklagade honom för att ha släpp ut slottets fångar (i själva verket var det hon själv som gjorde det). Elof blev torterad och bortsläpad av vilda hästar. Han dog vid Köpings klint där en källa sprang upp.

På Kapelludden, utanför Borgholm, skall det på medeltiden ha funnits ett kapell, Elavi kapell, uppkallat efter sankt Elof. Där ligger idag Borgholms begravningsplats och ett begravningskapell med samma namn. Elavi källa finns ännu att bese vid Köpings klint.

1 Juli

Kalender 2022 Aron, Miriam

               1900 Aron

               1750 Aron

Aron, överstepräst (1000talet f.Kr.)

Aron var Mose bror och den som fick ansvaret för kulten. Han, liksom Moses var av Levi släkt. Härifrån hämtades de som tjänstgjorde i templet, men bara de som var aroniter fick utföra de rent prästliga sysslorna. I Moseböckerna finns utförliga beskrivningar om allt det som hör till prästtjänsten, offren, liturgin och klädseln.

2 juli

Kalender 2022 Rosa, Rosita

               1900 Marie Besökelse

               1750 Mar. Besök.

Marie Besökelse  (Nytestamentlig tid)

Marie Besökelse firas till minne av Marias besök hos sin fränka Elisabet, Johannes Döparens mor, så som det står skrivet i Luk 1: 36 ff. Helgdagen instiftades av påven Urban VI år 1389. I Sverige var dagen kvar som allmän helgdag ända fram till 1772.

3 Juli

Kalender 2022 Aurora

               1900 Anatolius

               1750 Anatolius

Anatolius, patriark av Konstantinopel ( ?- 458) 

Anatolius härstammade från Alexandria. Han ordinerades som diakon och blev tidigt en av de inflytelserika vid hovet i Konstantinopel och i den kyrkliga hierarkin. Han var med vid det konciliet i Efesos 431 då dogmen om Maria som Theotokos, gudsföderska, antogs.

Han kämpade också mot nestorianerna och deras läror och lär ha dödats av sina motståndare denna dag år 458.

4 Juli

Kalender 2022 Ulrika, Ulla

               1900 Ulrika

               1750 Ulrica

Ulrik, biskop (? – 973)

Ulrik, eller Ulrikus var biskop av Augsburg i femtio år, en mycket lång ämbetstid, som han troget och nitiskt skötte. Han var rådgivare till både kungar och kejsare men glömde inte att vårda sig om fattiga och förtryckta.

Ulrik var den förste som blev formellt kanoniserad.

5 Juli

Kalender 2022 Laila, Ritva

               1900 Melker

Antonius, Maria Zaccaria, präst (1502 – 1539)

Antonio föddes 1502 i Cremora i Italien 1502. Hans mor blev tidigt änka. Han läste filosofi i Pavia och medicin i Padova. 1528 blev han prästvigd. Han flyttade till Milano och bilade en kongregation för att främja reformer i kyrkan. Han införde 40-timmarsbönen inför sakramentet, som är mycket populär i Italien.

Antonio dog endast 37 år gammal i sin moders hus i Cremona.

6 Juli

Kalender 2022 Esaias, Jessika

               1900 Esaias

               1750 Gustaf

Thomas More, Lordkansler, martyr (1478 – 1535)

Thomas More var lordkansler under Henrik VIII i England och tjänade honom troget. Han var kritisk till Luthers reformation i Tyskland och höll fast vid påven och Rom. När kungen ville skilja sig från sin hustru Katarina vägrade Thomas att bistå honom med att förmå påven att godkänna skilsmässan. Han kastades i Towern och halshöggs denna dag 1535.

Thomas More var också en skicklig författare och skrev bl.a. Utopia som ger en bild av ett idealsamhälle.

8 Juli

Kalender 2022 Klas

               1900 Klas

               1750 Claudius

Kyrillos och Methodios,  teologer, missionärer

(827-869), (815- 885)

Kyrillos och Methodios var två bröder, födda i Thessaloniki i Bysans kring år 830- Tillsammans utarbetade det kyrilliska eller det glagolitiska alfabetet, det första slaviska skriftspråket. De vördas som helgon både i de ortodoxa och den romerskt katolska kyrkan.

9 Juli

Kalender 2022 Kjell

               1900 Kilian

               1750 Kilianus

Kilian ,biskop, martyr (640– 689)

Kilian föddes i Mullagh på Irland år 640. Efter utbildning och prästvigning reste han tillsammans med elva följeslagare till Thüringen i Tyskland. Efter det att han predikat evangeliet i Würzburg omvände han hertigen Gozbert och många andra till den kristna tron, men då han kritiserade hertigens äktenskap med Geilana, lät hon halshugga honom och hans två följeslagare, Kolman och Totnan.

De tre helgonens skallar förvaras alltjämt i Würzburg och bärs i procession runt i staden denna dag.

10 Juli

Kalender 2022 Jörgen, Örjan

               1900 Cyrillus

               1750 Cyrillus

Veronika Giuliani, abbedissa (1660 – 1727)

Veronica föddes i Mercatello i Italien 1660. Hon kom tidigt i kloster och blev som ung novismästarinna. 1696 fick hon Kristi sår i sidan, på händer och fötter och huvud. Hon ansågs vara en bedragerska. Först 1716 fick hon upprättelse av biskopen och utnämndes till abbedissa. Efter hennes död 1727 obducerades hon och då fann man i hennes hjärta ett sår som av en lans.

Veronika helgonförklarades 1839.

11 Juli

Kalender 2022 André, Andrea

               1900 Kanutus

               1750 Canutus

Knut, dansk konung (1040? – 1086)

Knut den helige, eller Knut IV av Danmark, efterträdde sin bror Harald på den danska tronen 1080. Då Knut ville återupprätta Knut den Stores rike kom han i konflikt med både England och kejsaren Henrik IV i det tysk-romerska riket.  Då han ville införa kristna lagar fick han stormännen på Jylland och Fyn emot sig. Han fick fly och försökte gömma sig i kyrkan Sankt Albani i Odense. Där höggs han ner framför högaltaret. 

Knut helgonförklarades och skrinlades och hans grav finns i Odense domkyrka.

Knut räknas som Danmarks skyddshelgon. Han skall inte förväxlas med Knut Lavard som firas den 13 januari.

12 Juli

Kalender 2022 Eleonora, Ellinor

               1900 Eleonora

               1750 Pius

Pius I, påve (? – 155)

Pius I, ”den fromme” skall enligt en tradition ha varit bror till Hermas Herden, en av de apostoliska fäderna.

Under Pius I pontifikat var det flera svåra schismer i kyrkan, bl.a. med gnostikerna och Marcion, som ville förena grekisk filosofi med kristen tro och ta avstånd från allt judiskt och ta bort gamla testamentet och flera nytestamentliga skrifter från kyrkans kanon. Marcion uteslöts ur kyrkan av Pius I.

13 juli

Kalender 2022 Herman, Hermine

               1900 Herman

               1750 Hermagoras

Natan Söderblom, ärkebiskop (1866 – 1931)

Natan Söderblom är en av de mest namnkunniga av Sveriges ärkebiskopar. Han föddes i Trönö prästgård i Hälsingland, studerade teologi i Uppsala och prästvigdes 1893.

Natan Söderblom särskilda intresseområde var religionsvetenskapen och han fortsatte sina studier i Paris. Där blev han pastor för den svenska kolonin, sjömanspräst i Calis och Dunkerque och bekant med många av de namnkunniga svenskar som var bofasta i Paris, bl.a. August Strindberg och Alfred Nobel. 1901 doktorerade han vid universitetet i Sorbonne och utnämndes strax därefter till professor vid Universitetet i Uppsala. Han blev dessutom kyrkoherde i Helga Trefaldighets församling i Uppsala och fick en professorstjänst vid universitetet i Leipzig.

1914 utnämndes han till ärkebiskop.

Den största berömmelsen fick han genom sitt ekumeniska arbete. 1925 samlades det stora ekumeniska mötet i Stockholm dit samfundsledare från alla stora kyrkor kom – dock inte den romerskt- katolska kyrkan eller pingströrelsen. Detta möte fick avgörande betydelse för ekumeniken under hela 1900-talet.

Natan Söderblom var en flitig författare och invaldes i Svenska Akademien 1921, i Vetenskapsakademien 1925 och tilldelades Nobels fredspris 1930. Han var också mycket musikalisk och har bl.a.  skrivit melodin till Sv. Psalm 200, ”I denna ljuva sommartid” och skrivit texten till Sv. Psalm 445, ”Se kärlet brast, och oljan är utgjuten”.

Natan Söderblom avled denna dag år 1931 och ligger, tillsammans med sin hustru, begravd i Uppsala Domkyrka.

14 Juli

Kalender 2022 Joel. Judit

               1900 Joel

               1750 Joel

Joel, profet (Gammaltestamentlig tid)

Det är osäkert när profeten Joel levde,  kanhända var han samtida med Amos och Jesaja. Hans bok är den sjätte i Tolvprofetboken. Han börjar sin profetia med att tala om de gräshoppssvärmar som ska översvämma landet, han varnar för främmande härar och vikten av att söka Herren.

Joel förutspår också utgjutandet av den Helige Ande ”över allt kött”, en föraning av det som hände på Pingstdagen. Petrus citerar Joel vid sitt tal till folket (Apg.2:16). 

15 Juli

Kalender 2022 Folke

               1900 Fokas

               1750 Phocas

Bonaventura, skolastiker, kardinal (1217? – 1274)

Bonaventura föddes i Bagnoregio. I tjugoårsåldern inträdde han i franciskanerorden. I början på 1240-talet sändes han till Paris för studier och 1257 utnämndes han till franciskanerordens general och 1273 till kardinal och biskop av Albano.

Bonaventura ville visa att skolastik och mystik inte är varandras motsatser och förenade det med i sitt eget arbete och sitt liv. Han gav ut flera skrifter i detta ämne, bl.a. Itinerarius mentis  ad Deum och Soliloquium.

Bonaventura avled 15 juli 1274 i Lyon under det pågående andra Lyonkonciliet.

16 Juli

Kalender 2022 Ragnhild, Ragnvald

               1900 Apostlarnas delning

               1750 Apost. delning

Apostlarnas delning (Nytestamentlig tid)

Apostlarnas delning firas till minne av hur de skildes åt och sändes till nya verksamhetsområden.

Dagen är också en minnesdag för hur Petrus och Paulus reliker skildes åt – de hade under förföljelsetiden varit gömda i San Sebastianokatakomberna – nu placerades de i kyrkor där de vilar än idag.

17 Juli

Kalender 2022 Reinhold, Reine

               1900 Reinhold

               1750 Raineld

Vår Fru av berget Karmel (1263)

På berget Karmel besegrade profeten Elia Baalsprofeterna. Enlig en gammal tradition grundade han också här en kommunitet för sina lärjungar.

På 1100-talet anlade en präst från Kalabrien ett kloster på Karmel som 1209 av påven godkändes som Karmeliterorden. De fördrevs därifrån men fortsatte utomlands och fick 1245 en engelsman, Simon Stock, som generalföreståndare. 1263 hade han en syn – han såg Maria på Karmel iförd karmeliternas ordensdräkt. Händelsen gjorde att brödraskapet utvecklades och deras årliga fest till Vår Fru av berget Karmel och fick sin årsdag den 16 juli konfirmerad av påven Benedictus XIII.

18 Juli

Kalender 2022 Bruno

               1900 Alexius

               1750 Alexius

Alexius, bekännare (? – 417)

Alexis var en förmögen patricierson i Rom. När hans far befallde honom att gifta sig med en rik kvinna flydde han till Edessa och levde där i fattigdom i 18 år.  När han sedermera återvände till Rom uppsökte han sitt föräldrahem. Ingen kände igen honom. Han bad att få bo under husets trappa och hans far tillät detta. I 17 år levde han där och tiggde ihop till sitt uppehälle. Han nedtecknade på en papperslapp sitt livsöde innan han dog. Trappan finns att beskåda i Santi Bonifatio e Alessio på Aventinen.

19 Juli

Kalender 2022 Fredrik, Fritz

               1900 Fredrik

               1750 Friedrich

Fredrik, biskop, martyr (780? – 838)

Fredrikus föddes i Utrecht i Holland och fick där sin utbildning och blev präst. Han fick till uppgift att omvända de hedningar som ännu fanns i stiftets norra delar. När den gamle biskopen dog efterträdde han honom.

Han mördades efter mässan han höll i katedralen i Utrecht den 18 juli 838 med att få två dolkar instuckna i bröstet. Vem som gjorde det är ovisst. Antingen var det hedningar som motsatte sig hans förkunnelse eller var det kejsarinnan Judith som ogillade att han kritiserade hennes skörlevnad.

20 Juli

Kalender 2022 Sara

               1900 Sara

               1750 Sara

Sara, patriarken Abrahams hustru (gammaltestamentligt-tid)

Sara, Abrahams hustru, har en central roll i patriarkernas historia. Hon var barnlös till hög ålder. När tre änglar i Marmers terebinterlund förkunnade för Abraham att han skulle få en son, stod hon gömd bakom tältduken och smålog över uppgiften. Hon födde dock Isak efter nio månader. Abraham, Isak och Jakob, Isaks son med Rebecka och Sara som bakomliggande huvudperson, är viktiga för förståelsen av Israels historia.

20 Juli

Kalender 2022 Margareta, Greta

               1900 Margareta

               1750 Margareta

Margareta, jungfru, martyr (? – 304)

Margareta var från Antiochia i Pisidien. Hennes far var en hednisk präst som förvisade henne från hemmet då hon blev kristen.  Då prefekten Olybrius ville äkta henne sa hon nej, och blev därför kastad i fängelse och torterad. Hon dömdes till döden men undkom mirakulöst flera av straffen, men blev till slut halshuggen.

Enligt en tradition var Margareta den jungfru som sankt Göran räddade från draken.

Margareta räknas till de fjorton nödhjälparna och en av de fyra Virgines Capitales

21 Juli

Kalender 2022 Johanna

               1900 Johanna

               1750 Praxedes

Johanna, bekännare (nt-tid)

Johanna står omnämnd i evangelierna som en av de som följde Jesus och betjänade honom. Enligt Luk.24:10 var hon med de kvinnor som på Påskdagens morgon gick till graven för att ta vård om Jesu kropp. Efter att ha mött ängeln som förkunnade hans uppståndelse skyndade de till apostlarna och berättade vad som hänt.

22 Juli

Kalender 2022 Magdalena, Madeleine

               1900 Magdalena

               1750 Magdalena

Maria Magdalena, bekännare (nt-tid),

Maria från Magdala, Magdalena, är den kvinna som – förutom jungfru Maria, är mest omtalad i evangelierna. Hon kom från Magdala i Galileen och enligt Luk.8:2 drev Jesus ut sju onda andar ur henne. Hon var trogen Herren och stod vid hans kors och följde kvinnorna till graven på Påskdagens morgon. Där, vid graven, fick hon en benådat möte med den Uppståndne.

Enligt legenden svepte hon in sig i sitt långa hår och spelar en viktig roll i berättelserna om den heliga Graal.

23 Juli

Kalender 2022 Emma, Emmy

               1900 Emma

               1750 Apollinaris

Apollinaris, biskop, martyr (? – 75)

Apollinaris sändes, enligt en legend, av Petrus för att missionera i Ravenna. Där blev han biskop och led martyrdöden år 75. I Ravenna finns två stora kyrkor som är tillägnade honom – Sant´ Apollinare in Classe och Sant´ Apolinare Nuovo.

24 Juli

Kalender 2022 Kristina, Kerstin

               1900 Kristina

               1750 Christina

Christina, jungfru, martyr (? -304)

Christina kom från Bolsena, i Italien. Katakomber och en tidig kristen kyrka med en martyrgrav bär vittnesbörd om henne. Hon vördades som helgon redan på 300-talet. I Sant ´Apollinare Nuovo i Ravenna finns hon avbildad på en mosaik som jungfru och martyr.

25 Juli

Kalender 2022 Jakob

               1900 Jakob

               1750 Jakobus

Jakob den äldre, apostel, martyr (nt-tid)

Jakob är ett vanligt namn i Bibeln, patriarken Jakob i 1 Mos. , Jesu broder Jakob och två av apostlarna bar samma namn. Denna dag är det Jakob den äldre, Jakobus Major, som firas. Han var kusin med Jesus genom sin mor, Salome, som var syster till jungfru Maria. Hans far hette Sebedeus och hans bror Johannes. Till yrket var de fiskare. Jakob, Johannes, Petrus och Andreas, är de apostlar som omnämns flest gånger i evangelierna.

Jakob var den av apostlarna som först led martyrdöden. I Apg.12:2 berättar Lukas att Herodes lät avrätta honom med svärd. Hans grav finns i Santiago de Compostela i Spanien och är en av kristenhetens viktigaste vallfartsorter.

26 Juli

Kalender 2022 Jesper, Jasmine

               1900 Marta

               1750 Maertha

Jesper Svedberg , biskop, psalmdiktare (1653 -1735)

Jesper Swedberg föddes på Svedens gård utanför Falun. Han var en av sin tid stormän, blev professor vid Uppsala universitet, biskop i Skara, reviderade den svenska bibelutgåvan och utgav en psalmbok 1695. Av hans psalmer finns ännu några kvar i vår nuvarande psalmbok, t.ex. Sv. Ps 4 Hela världen fröjdes Herran, Sv.Ps. 5 Nu tacka Gud allt folk och Sv.Ps. 6 Lova Gud i himmelshöjd.

Jesper Svedberg dog i 26 juli 1735. Han namn är ännu namnsdag för denna dag.

Jesper Svedbergs var far till Emanuel Swedenborg.

27 juli

Kalender 2022 Marta

               1900 Sju Sovare

               1750 7 Sofware

Lina Sandell Berg, psalmdiktare (1832-1903)

Lina Sandell Berg är måhända vår mest älskade psalmförfattare. Sv.Ps Psalm 248 Tryggare kan ingen vara och Sv.Ps. 249 Blott en dag, sjungs snart sagt vid varje begravning. Hon förknippas med Fröderyds församling, där hon växte upp i prästgården. Hon var sjuklig och nära döden men fick tillbaka sin hälsa den 17 november 1844. Upplevelserna kring hennes sjukdom och tillfrisknande präglade hennes innerliga gudstro och kom till uttryck i hennes psalmer. 1867 gifte hon sig med riksdagsledamoten Oscar Berg och flyttade till Stockholm. Hon fortsatte hela sitt liv att var en aktiv skribent i flera kyrkliga tidskrifter.

Hon avled i Klara församling 1903.

Den 27 juli var länge en bemärkelsedag för Sju Sovare – enligt legenden martyrer i Efesos, som väcktes till liv 200 år efter sin död. Regnar det på Sju Sovare, regnar det i sju veckor!

28 Juli

Kalender 2022 Botvid, Seved

               1900 Botvid

               1750 Botwid

Botvid, Sörmlands apostel, martyr (? -1080?)

Sankt Botvid är tillsammans med Sankt Eskil Södermanlands skyddshelgon. Legenden om honom nedtecknades redan i mitten på 1200-talet. Han kristnades under en handelsfärd till England.

Sankt Botvid skall ha kommit som missionär till Sverige tillsammans med Sankt Sigfrid, Sankt Eskil och Sankt David av Munktorp. De finns avbildade i många kyrkor i Mälardalen. Sankt Botvid finns också på Botkyrka kommuns vapen.

Botvid avmålas med en fisk som skall påminna om ett mirakulöst fiskafänge som han orsakade och bilan om det sätt som han led martyrdöden. Han sägs ha dräpts av en friköpt slav på Rågö utanför Nyköping.

29 Juli

Kalender 2022 Olof, Olle

               1900 Olof

               1750 Olof

Olof, kung, martyr (995-1030)

Sankt Olof, Olof Haraldsson var Norges kung 1015 – 1028. Han är ett av de nordiska helgon som är mest ärat. Nidarosdomen i Trondheim, där hans reliker förvaras, är än idag ett populärt pilgrimsmål.

Som ung var han en kraftfull viking, som deltog i plundringståg i Mälardalen och i England. I Normandie omvände han sig och blev kristnad. År 1015 återvände han till Norge och lyckades med några få män erövra kungatronen. År 1028 störtades han men återvände än en gång med svearnas hjälp och stupade vid slaget vid Stiklestad år 1030.

Sankt Olof är Norges skyddshelgon. Han vördas i hela Norden och många kyrkor bär hans namn och är smyckade med hans bild.

30 Juli

Kalender 2022 Algot

               1900 Abdon

               1750 Abdon

Petrus Krysologus, biskop, kyrkofader (? -450?)

Petrus Krysologus var biskop av Ravenna – de vackra mosaikkyrkornas stad. Han fick tillnamnet Krysologus för sin vältalighet. Namnet betyder ”guldord”. Några av hans predikningar finns bevarade. De är anmärkningsvärt korta. .

Petrus Krysologus dog omkring år 450.

31 Juli

Kalender 2022 Helena, Elin

               1900 Helena

               1750 Helena

Helena, Elin av Skövde, änka, martyr (? -1160)

Legenden om sankta Helena, eller Elin av Skövde, nedtecknades av skarabiskopen Brynolf Algotsson i början av 1300-talet. Helena skall ha varit en högättad kvinna som tidigt blev änka. Hon idkade välgörenhet och skänkte stora gåvor till kyrkan. Hennes svärson, som misshandlade sin hustru, blev dräpt av en tjänare. Mordet skylldes av släkten på Helena. När hon återvände från en pilgrimsresa till den heliga graven i Jerusalem, blev hon dräpt då hon var på väg till kyrkoinvigningen av Götene kyrka.

Hon ligger begravd i Skövde. Enligt en legend blev hon helgonförklarad av påven Alexander III på initiativ av Sveriges förste ärkebiskop, Stefan av Alvastra.

1 Augusti

Kalender 2022 Per

               1900 Petri fäng.

               1750 Petri fängelse

Petri fäng (Nytestamentlig tid)

Petri Fäng firas till minne av att aposteln Petrus befriades ur fängelset av en ängel efter det att han fängslats av Herodes (Apg.12). Dagen har också i åtanke hur aposteln blev fängslad i Rom strax före sitt martyrium på kejsar Neros tid. I Kyrkan Sankt Pietro in Vincoli i Rom förvaras de kedjor med vilka man menar att Petrus var bunden.

2 Augusti

Kalender 2022 Karin, Kajsa

               1900 Katarina

               1750 Catharina

Katarina, kyrkolärare (1331-1381)

Katarina var den heliga Birgittas andra dotter. Hon följde sin mor till Rom och stannade hos henne så länge hon levde. Sedan förde hon hennes reliker tillbaka till Sverige och Vadstena. Där organiserade hon klostret och blev dess första föreståndarinna. På 1370-talet återvände hon till Rom för att verka för Birgittas helgonförklaring och förnyad stadfästelse av Birgittinerorden.

Katarina dog 1381 och blev saligförklarad och skrinlagd 1489.

3 Augusti

Kalender 2022 Tage

               1900 Stefanus

               1750 Stephan

Inventio Sancti Stephani protomartyris

På denna dag ( okänt vilket år) skall den förste martyren, den helige Stefanus ben, som omtalas i Apg.8, ha återfunnits och blivit högtidligen begravda.

4 Augusti

Kalender 2022 Arne, Arnold

               1900 Aristarkus

               1750 Aristarchus

Apostel, martyr (nytestamentlig tid)

Enligt östlig tradition var Aristarchus en av de sjuttio lärjungar som Jesus utsände. Senare åtföljde han Paulus på hans tredje missionsresa. I Efesos blev han av pöbeln indragen i amfiteatern (Apg.19:29) men undkom och följde Paulus till Rom där han blev apostelns medfånge. Han skall senare blivit biskop och martyr i Thessaloniki.

5 Augusti

Kalender 2022 Ulrik, Alrik

               1900 Dominikus

               1750 Dominicus

Dominicus, klostergrundare (1170 -1221)

Dominicus föddes i Kastilien i Spanien 1170. Under hungersnöden 1191 gav han bort allt han ägde för att bistå de fattiga. Under en resa, när han korsade Pyrenéerna, kom han i kontakt med abigenserna, som räknades som kättare. För att bekämpa dessa bildade han en predikarorden som blev grunden till Dominikanorden, svartbröderna. Den stadfästes av påven Honorius III 1216.

De sista åren av sitt liv levde han i sträng askes och avled, liggande i aska på golvet, 6 augusti 1221.

Han kanoniserades av påven Gregorius IX 1234.

6 Augusti

Kalender 2022 Alfons, Inez

               1900 Sixtus

               1750 Sixtus

Kristi Förklarings dag

Kristi förklarings dag firades ursprungligen inte på den 7 söndagen efter heliga Trefaldighet, utan 40 dagar före Korsmässan, den 14 september. Dagen firades i östkyrkan redan på 400-talet och i västkyrkan sedan 1457, då turkarna besegrades i Serbien.

7 Augusti

Kalender 2022 Dennis, Denise

               1900 Donatus

               1750 Donatus

Sixtus II, Påve, martyr (? -258)

Sixtus II:s dag är egentligen den 6 augusti, men upptas här dagen efter för att inte konkurrera med Kristi förklarings dag. Kejsar Valerianus förbjöd kristendomen och befallde att alla biskopar, präster och diakoner skulle avrättas. Sixtus samlade sina trogna på en kyrkogård, satte sig på en stol och talade till dem när soldaterna hämtade honom till martyriet. Stolen fick följa Sixtus II till hans begravningsplats i Calixtuskatakomberna.

I samma förföljelse som Sixtus II dog avrättades också flera diakoner, bl.a. Laurentius. Se den 10 augusti.

8 Augusti

Kalender 2022 Silvia, Sylvia

               1900 Syriacus

               1750 Cyrianus

Johannes Rudbeckius, biskop (1581 -1646)

Johannes Rudbeckius föddes i Ormesta, utanför Örebro, 3 april 1581. Han studerade i Wittenberg, blev professor i Uppsala och Gustav II Adolfs hovpredikant. 1619 blev han biskop i Västerås. Stiftet var förfallet men Johannes Rudbeckius restaurerade det med stor kraft. 1623 grundade han i Västerås Sveriges första gymnasium och arbetade för en god sjuk och fattigvård i stiftet. 1618 var han en av de som ansvarade för revisionen av bibeln, den som blev Gustaf II Adolfs bibel.

Då statsmakterna ville införa ett consistorium generale för att minska stiftens självständighet, motsatte han sig detta och stärkte Västeråsstiftets självständighet. För detta blev han misskrediterad och förbigicks vid ärkebiskopsvalet på 1630-talet.

Han dog denna dag år 1646.

9 Augusti

Kalender 2022 Roland

               1900 Romanus

               1750 Romanus

Edith Stein, filosof, martyr (? -1943)

Edith Stein föddes 1891 i en stor judisk familj i Breslau, dåvarande Tyskland. Under studierna språk och filosofi och engagerar sig i Röda Korset arbete. Efter att en tid som student ha betraktat sig som ateist, fick en stark kristusupplevelse, kom i kontakt med Teresa av Avilas författarskap, konverterade till katolicismen och lät döpa sig 1922. Senare blev hon docent i Munster men avstängdes av nazisterna. En 15 oktober 1933 inträder hon i karmeliterklostret i Köln och blev upptagen i ordern 1938.

1942 greps hon av nazisterna tillsammans med sin syster Rosa, som också konverterat till katolicismen och fördes till Auschwitz , där hon avrättades.

Hon kanoniserades av Johannes Paulus II 1998 och blev 1999, tillsammans med den heliga Birgitta och Catharina av Siena, förklarad som skyddshelgon för Europa.

10 Augusti

Kalender 2022 Lars

               1900 Laurentius

               1750 Lars

Laurentius, diakon, martyr (225-258)

Laurentius var ärkediakon under påven Sixtus II (se 7 augusti) och led martyrium samtidigt som honom. När Sixtus fördes bort för att avrättas lär Laurentius klagat: ”Inte kan väl biskopen gå till offret utan sin diakon.” Som ärkediakon hade Laurentius ansvar för kyrkans ekonomi. När kejsar Valerianus befallde honom att utlämna kyrkans skatter förde han fram församlingens fattiga och sade: ”Se här är kyrkans skatter!”

Laurentius blev dömd att stekas på ett halster. Detta har senare blivit hans attribut.

Laurentius räknas som en av de stora diakonerna, tillsammans med Stefanus. Basilikan San Lorenzo i Rom räknas till en av de sju vallfartskyrkorna.

Laurentius blev tidigt ett mycket populärt helgon även i Norden och flera kyrkor är uppkallade efter honom, t.ex. Lunds domkyrka.

11 Augusti

Kalender 2022 Susanna

               1900 Susanna

               1750 Susanna

Susanna , bekännare (gammaltestamentlig tid)

Susanna i Babylon, Joakims hustru, är en av gestalterna i tillägget till Daniels bok. Hon var en redbar kvinna som orätt anklagades för otrohet, men som räddades genom att profeten Daniel bevisade hennes oskuld.

En av kvinnorna som följde Jesus hette Susanna (Luk.8:3).

Susanna hette också en jungfru och martyr i Rom som avrättades 303.

12 Augusti

Kalender 2022 Klara

               1900 Klara

               1750 Clara

Clara, jungfru, abbedissa (1194- 1253)

Chiara Sciffi i Assisi inspirerades av Franciskus och hans fattigdomsideal. Inför honom avlade hon samma löften som farnciskanerbröderna. I kyrkan San Damiano samlade hon kring sig de kvinnor som också ville förverkliga de ideal som Franciskus visat henne.

Clarissornas orden spreds över Europa. De kom till Stockholm på 1280-talet och ett kloster byggdes på den plats där kyrkan Sankta Klara i dag ligger. Gustav Wasa lät riva klostret.

13 Augusti

Kalender 2022 Kaj

               1900 Hippolitus

               1750 Hippolitus

Hippolitus, martyr (? -258)

Hippolitus var presbyter i Rom och kritisk till den sittande påven Calixtus. Sedermera försonades han med kyrkan och blev biskop av Pontus. Skrifter av Hippolitus finns bevarade. Han skrev på grekiska och var påverkad av tidigare framträdande kristna, som t.ex. Irenaeus. Eventuellt var han också med och redigerade den kyrkoordning som kallas ”den apostoliska traditionen”.

Hippolitus förvisades till Sardinien och till straffarbete, där han dog.

14 Augusti

Kalender 2022 Uno

               1900 Eusebius

               1750 Eusebius

Maximilian Kolbe, präst, martyr (1894-1941)

Maximilian Kolbe var en polsk präst som arbetade med katolsk press och förlagsverksamhet. En tid var han missionär i Japan. När han återvände lät han publicera kritiska artiklar i katolska tidningar mot nazisterna. Han fängslades och fördes till koncentrationslägret i Auschwitz. 1941 lät han offra sig för en ung polsk familjefar, när gisslan togs ut för avrättning.

15 Augusti

Kalender 2022 Stella, Estelle

               1900 Vårfrudag

               1750 Wår Frudag

Marie Himmelsfärd (Nytest. Tid)

Den 15 augusti räknas som Jungfru Maries dödsdag, eller ”insomningsdag”, den dag då hon blev upptagen till himlen. Efter kyrkomötet i Efesos 431 då Maria erkändes som ”Theotokos”, gudaföderska, började denna dag att firas.

På 600-talet byggdes en kyrka i Getsemane för att minnas Marias insomnande. Den stora kyrkan Maria Maggiore i Rom har en väldig absidmosaik som framställer denna händelse.

16 Augusti

Kalender 2022 Brynolf

               1900 Brynolf

               1750 Brynolphus

Brynolf, biskop (1248-1317)

Brynolf kom från en förnäm lagmansläkt i Västergötland och fick förmånen att studera i Paris, där han lärde känna flera av Europas stora kulturpersonligheter. Som biskop i Skara gjorde han stora insatser för kyrkorätt och lagstiftning.

Av kung Håkan Magnusson i Norge fick Brynolf en tagg av Kristi törnekrona år 1304. Han mottog den i Lödöse och gick barfota till Skara med den dyrbara reliken. Han skrev flera officier, bl.a. för Kristi törnekronas fest och för sankt Elin av Skövde.

Brynolf dog 1317 och skrinlades denna dag år 1492. 

17 Augusti

Kalender 2022 Verner, Valter

               1900 Verner

               1750 Veronica

Veronica, bekännare ( nytest, tid)

Vid den 6 stationen på korsvandringen mötte Kristus Veronica. Hon torkade svett och blod från Frälsarens ansikte med en duk och på duken fastnade bilden av hans ansikte.

Namnet Veronica kan tolkas som ”den sanna bilden”. Hennes svetteduk är en av de reliker som förvaras i Peterskyrkan i Rom.

18 Augusti

Kalender 2022 Ellen, Lena

               1900 Agapetus

               1750 Agapetus

Helena, kejsarmoder, bekännare (? – 328)

Kejsar Konstantin den stores mor, Helena var kristen långt före sin son. Hon ivrade för att återställa det som fanns kvar av tecken på Kristi verk i Jerusalem och fann, enligt traditionen Kristi sanna kors och törnekrona.

Helena dog förmodligen år 328, efter det att den heliga Gravens kyrka i Jerusalem blivit invigd.

Den 14 september firas ”det heliga Korsets upphöjelse” till minne av att Helena fann korset, men också för att korset återerövrats och åter-upphöjts i Gravkyrkan år 614 efter det att perserna lagt beslag på det.

19 Augusti

Kalender 2022 Magnus, Måns

               1900 Magnus

               1750 Magnus

Magnus, biskop, Martyr (200-talet)

Magnus av Anagni, eller Magnus av Trani, där han var född, var biskop. Han led martyrdöden i Fabrateria Vetus under det andra århundradet.

Palmkvisten, är hans attribut.

20 Augusti

Kalender 2022 Bernhard, Bert

               1900 Samuel

               1750 Samuel

Symphorianus (200talet)

Symphorianus var från Autun i Frankrike. Han skall ha lidit martyrdöden under kejsar Aurelius eftersom han vägrade tillbe en staty av gudinnas Venus. När han fördes till avrättningsplatsen ropade hans mor till honom.” Tänkt på det eviga livet! Man kan inte ta ifrån dig ditt liv, ty det förvandlas bara till något bättre!”

Symphorianus firas tillsammans med en annan martyr, Timotheus, som var diakon åt den blivande påven Sylvester I. Timotheus halshöggs år 311.

21 Augusti

Kalender 2022 Jon, Jonna

               1900 Josefina

               1750 Anastasius

Bernhard av Clairvaux (? – 1153)

Bernhard av Clairvaux är ett av medeltidens mest namnkunniga helgon. Han kom från en burgundisk adelsfamilj och blev efter sin moders död munk i reformklostret Citeaux. År 1115 fick han i uppdrag att grunda ett kloster i Clairvaux. Detta blev så framgångsrikt och nyskapande att på kort tid blev klostret förebild för över 60 nya kloster – i Sverige bl.a. i Nydala, Alvastra och Roma.

Bernhard blev rådgivare åt kungar och påvar. Han var en gudabenådad predikant med en stark karisma. Han var också mystiker och författare. Hans sätt att beskriva Kristi – blod och Kristi – brud – symboliken blev förebildande för karismatiska rörelser in i vår tid.

Hans predikningar över Höga Visan finns bevarade.

Han dog denna dag 1153 på klostret i Clairvaux och helgonförklarades 20 år senare.

22 Augusti

Kalender 2022 Henrietta, Henrika

               1900 Henrietta

               1750 Symphorian

Anastasius (? – 305?)

Anastasius, den uppståndne, blev martyr i Dalmatien, under kejsar Diocletianus i början av 300-talet. Han skall ha varit klädesvalkare i Salona. Hur han led martyrdöden är okänt.

23 Augusti

Kalender 2022 Signe, Signhild

               1900 Zakeus

               1750 Zachaeus

Zakeus, bekännare (nytest. tid)

Lukas berättar att Jesus kallade på Zakeus, en rik publikan, som klättrat upp i en Sykomor för att se Jesus. Zakeus blev omvänd och gav bort sina rikedomar. Enligt legenden blev han biskop i Caesarea.

24 Augusti

Kalender 2022 Bartolomeus

               1900 Bartolomeus

               1750 Bartholomaeus

Bartolomeus, apostel, martyr (nytest. tid)

Man menar att Natanael, som omtalas i Joh. 1 är identisk med Bartolomeus.  I så fall kommer han från Kana i Galiléen.

Under sitt namn Bartolomeus är han omtalad på bara några få ställen i evangelierna.

Han skall enligt traditionen blivit hudflådd och lidit martyrdöden i Armenien. Hans reliker fördes till Tiberön i Rom.

25 Augusti

Kalender 2022 Lovisa, Louise

               1900 Agapetus

               1750 Agapetus

Ludvig IX, kung, bekännare (? – 1270)

Ludvig IX, eller Ludvig den helige var son till den namnkunniga Blanka av Kastilien och blev kung redan vid 12 års ålder med sin mor som förmyndare. Han levde enkelt, bistod de fattiga och regerade rättvist.

Han ivrade också för korstågen och deltog i två av dem. Vid det första led han nederlag i Egypten 1250 och satt en tid fången. I det andra korståget drabbades han av dysenteri och avled denna dag i Tunis 1270.

26 Augusti

Kalender 2022 Östen

               1900 Zefyrinus

               1750 Zephyrinus

Genesius, skådespelare, martyr (? )

Genesius var skådespelare och ägnade sig, till kejsarens förnöjelse, åt att håna de kristna. Men under ett framträdande, där han skulle förlöjliga dopet, drabbades han av gudomlig insikt och blev en bekännande kristen och lät döpa sig.  Han stod fast vid sin nya tro, trots att kejsaren, Diocletianus, befallde honom att förneka den. Kejsaren befallde att Genesius skulle halshuggas.

Genesius är skyddshelgon för skådespelare, komiker, dansare, musiker mm.

27 Augusti

Kalender 2022 Rolf, Raoul

               1900 Agapetus

               1750 Agapetus

Rufus, lärjunge, bekännare (nytest tid)

I Mark.15:21 berättar evangelisten att Simon från Cyrene, som bar Jesu kors, hade två söner, Alexander och Rufus. Det tyder på att sönerna var kända i den kristna församlingen. Rufus (det betyder ”den rödhårige”) får en hälsning i Rom.16:13 och kallas ”den i Herren utvalde.” Hans mor, alltså Simon från Cyrenes hustru,  får också del av hälsningen för att hon är som en mor också för Paulus. Det är dock osäkert om Rufus i Romarbrevet är samme Rufus som den i evangeliet.

En annan Rufus, en diakon i Capua, led martyrdöden år 304.

28 Augusti

Kalender 2022 Fatima, Leila

               1900 Augustinus

               1750 Augustinus

Augustinus, biskop, kyrkolärare (350 – 430)

Augustinus föddes i Tagaste, i nuvarande Algeriet, 354. Hans far var en betydande rådman, men hedning. Hans mor Monika (se 4 maj) var en from kvinna som offrade många böner för sin son.

Sedermera blev Augustinus lärare i retorik i Milano, där Ambrosius var biskop. I sina Bekännelser berättar Augustinus hur han levde i utsvävningar men blev omvänd genom sin mors böner och av Ambrosius´ (se 4 april) själavård och förkunnelse. Han lät döpa sig påsknatten 387.

Augustinus blev prästvigd och utnämndes till biskop i Hippo. Han levde munkliv tillsammans med andra präster och skrev mycket. Många av hans verk har blivit förebilder för västerländsk teologi och fromhet. Ett av hans mest betydande verk är Gudsstaten, som inte bara kom att prägla teologin utan också det politiska tänkandet under lång tid framöver.

Augustinus dog i Hippo 430. Han helgonförklarades av påven Bonifatius år 1295.

29 Augusti

Kalender 2022 Hans, Hampus

               1900 Johannes Döparens halshuggning

               1750 Johannes Döparens halshuggning

Johannes Döparens halshuggning (nytest.tid)

Johannes Döparen blev, enligt evangelierna halshuggen av kung Herodes på inrådan av hans hustrus Herodias och hennes dotter Salome. Lärjungarna tog hand om kroppen och förde den till Samaria och senare till Damaskus där den finns i den stora moskén.

Johannes Döparen vördas inte bara av kristna utan också muslimer. Denna dag har varit minnesdag i östkyrkan sedan 300-talet.

30 Augusti

Kalender 2022 Albert, Albertina

               1900 Agapetus

               1750 Agapetus

Felix och Adauctus, martyrer (? – 305?)

Felix och Adauctus var två kristna som led martyrdöden under kejsar Diocletianus i början på 300-talet. Felix, som var präst, blev av prefekten Dracus beordrad att offra till Serapis, Mercurius och Diana, men under hans bön föll avgudabilderna till marken. Han fördes då bort för att avrättas. På vägen anslöt en okänd man, Adauctus – på latin betyder hans namn tillägg.  Han var bekännande kristen och ville dela martyrskapet med Felix.  De blev båda halshuggna.

31 Augusti  

Kalender 2022 Arvid, Vidar

               1900 Agapetus

               1750 Agapetus

Bo Giertz, biskop, författare (1905-1998)

Bo Giertz är en av de mest namnkunniga biskoparna i Svenska kyrkan under 1900-talet.  Han föddes denna dag, 31 augusti, i Räpplinge på Öland.

Som tonåring kallade han sig ateist och började läsa medicin vid universitet i Uppsala och fortsatte med att läsa latin, grekiska och antikens historia. Efter ett föredrag av Natanael Beskow beslöt han att överge sin ateistiska tro och blev bekännande kristen. Han prästvigdes 1934 och utnämndes till biskop i Göteborg 1949.

Före tiden som biskop var han komminister i Torpa där mycket av hans teologiska tankar och hans rika författarskap grundlades. Han var med och bildade Kyrklig samling kring bibeln och bekännelsen och var motståndare till införandet av kvinnligt prästämbete 1958. Han arbetade för att Mässan skulle firas varje söndag och för ett daglig böneliv i Tidegärdens form och gjorde en egen översättning av Nya Testamentet.

 Han blev förebild för en hel generation unga präster genom sin förkunnelse och sina skrifter.

Bland sina författade verk kan nämnas, Stengrunden, Tron allena, Den stora lögnen och den stora sanningen och Riddarna på Rhodos.

Bo Giertz dog den 12 juli 1998, samma datum som ärkebiskopen Natan Söderblom (se 12 juli).

1 September

Kalender 2022 Samuel, Sam

               1900 Egidius

               1750 Aegidius

Samuel, domare (gammaltestamentlig tid)

När Israel under Josua ledning så småningom tagit landet i besittning och delats upp mellan de tolv stammarna ordnades ett styrelseskick, en teokrati, under domares ledning. Den näst siste av dem var Eli, som styrde från Silo, där också förbundsarken fanns. Eli efterträddes av Samuel, som ledde folket under lång tid och fick förändra landet till ett konungadöme. Han smorde först Saul till konung och sedan David efter det att Saul förkastats av Gud.

I första och andra Samuelsboken berättas om det som hände under den tid som Samuel var domare.

2 September

Kalender 2022 Justus, Justina

               1900 Justus

               1750 Justus

Justus, biskop (? – 390)

Justus var biskop i Lyon i Sydfrankrike på 300-talets andra del. Vid kyrkomötet i Nicea år 325 hade kyrkan tagit stark ställning mot arianerna, som förnekade Kristi gudom. Bland goterna var emellertid arianismen stark långt efter kyrkomötet i Nicea och Justus blev fördriven till Egypten där han dog år 390.

3 September

Kalender 2022 Alfhild, Alva

               1900 Serafia

               1750 Serapia

Seraphia, jungfru, martyr (? – 119)

Seraphia föddes i Antiokia i Syrien i ett kristet hem. Hon flydde undan förföljelser och kom till Rom, där hon tog tjänst som slavinna till Sabina, en rik romersk änka. Sabina hänfördes av Seraphias tro och blev kristen. De drog sig undan till Umbrien för att leva ett liv i fattigdom och kyskhet. Men kejsar Hadrianus befallde dem att offra till Roms gudar. Seraphia, som vägrade, greps, torterades och halshöggs. Sabina begravde henne i sin familjegrav, men senare skulle hon gå samma öde till mötes. Sankta Sabinas namn bärs av en basilika på Aventinen.

4 September

Kalender 2022 Giesela

               1900 Moses

               1750Moses

Lewi Petrus, predikant, samfundsledare (1884-1974)

Petrus Lewi Johansson föddes 11 mars 1884 på Vargön i Västra Tunhems församling. Han tog sig senare namnet Lewi Petrus.

Lewi Petrus kom i kontakt med pingströrelsen vid ett möte i Oslo 1907 och förde med sig idéerna till sin församling i Lidköping. Han värvades senare till föreståndare och pastor för Filadelfiaförsamlingen i Stockholm.

Lewi Petrus blev en ledande gestalt för Pingströrelsen i hela landet, inte minst genom att starta ett politiskt parti – KDS – kristen demokratisk samling. Han tog också initiativet till utgivandet av dagstidningen Dagen. Han är också känd för sitt författarskap och sin diktning. Hans psalm Löftena kunna ej svika, finns numera med i den Svenska Psalmboken som nr. 254.

Lewi Petrus blev 90 år gammal. Han dog 1974 och är begravd på Solna kyrkogård.

5 September

Kalender 2022 Adela, Heidi

               1900 Eudoxus

               1750 Eudoxus

Moder Teresa, nunna, missionär (1910-2003)

Moder Teresa föddes i Skopje, i Albanien – det dåvarande Osmanska riket. Efter en tid i kloster sändes hon som 18-åring till Calcutta i Indien där hon var verksam bland de fattiga, sjuka och gatans barn genom sin orden Missionaries of Charity. Hennes verksamhet blev känd och uppskattad i hela världen och hon fick 1979 Nobels fredspris.

När hon dog 2003 fanns hennes verksamhet etablerad på 610 platser i 123 länder.

Moder Teresa helgonförklarades 2016. Redan under sin livstid kallades hon Slummens helgon.

6 September

Kalender 2022 Lilian, Lilly

               1900 Sakarias

               1750 Zacharias

Sakarias, präst (nytestamentlig tid)

Sakarias var en judiskt präst, gift med Elisabeth, far till Johannes Döparen och släkting till Maria, Jesu mor. I början av Lukas evangelium berättas hans historia. Han fick av en ängel veta att hans åldriga hustru skulle få en son. Då han tvivlade på detta blev han stum, men återfick sin talförmåga då Johannes var född och fick sitt namn.

Sakarias lovsång, Benedictus, är en av de stora bibliska lovsångerna. Den ingår i Tidegärden, i Laudes, och bedes dagligen i kyrkor och kloster runt om i världen.

7 September

Kalender 2022 Kevin, Roy

               1900 Regina

               1750 Regina

Regina, jungfru, martyr (? -250?)

Regina var dotter till Clemens, en hedning, i Autun i Frankrike. Hennes mor dog då Regina föddes och hon togs omhand av en kristen sköterska, som döpte henne. Som barn fick hon valla fåren på sin faders gård men levde i bön och mediterade över helgonens liv. När hon var femton år beordrades hon att gifta sig med prokonsulen Olybrius och förneka sin kristna tro. Då hon vägrade blev hon torterad och halshuggen i Alesia, i Autuns stift, som kallas Alise- Sainte-Regine efter henne. Hon dog på 200-talet under kejsar Decius 251? eller kejsar Maximilian 286? osäkert vilket.

8 September

Kalender 2022 Alma, Hulda

               1900 Mormässa

               1750 Mormaessa

Jungfru Marie födelse (nytestamentlig tid)

Legenderna om Jungfru Marie födelse bygger till stor del på vad som står skrivet därom i Jakobs protevangelium. Hennes mot var Anna och hennes far Joakim.

Jungfru Marie födelse firas sedan femhundratalet som festdag den 8 september i Romersk-katolska kyrkan och den Ortodoxa kyrkan.

9 September

Kalender 2022 Anita, Anette

               1900 Augusta

               1750 Eventius

Peter Claver, präst, missionär (1580-1654)

Peter Claver föddes i Katalonien i Spanien. Han begav sig som missionär till Colombia i Sydamerika för att ägna sitt liv till hjälp för de afroamerikanska slavarna. Slavhandeln var oerhört grym och Peter Claver gjorde vad han kunde för att lindra de armas lidanden. Han undervisade också om de kristna tron och lät döpa stora skaror. Kongressen i Colombia antog De mänskliga Rättigheterna den 9 september för att hedra honom.

Peter Claver dog i Cartagena den 9 september 1654.

10 September

Kalender 2022 Dagny, Helny

               1900 Teodard

               1750 Theodard

Carlo Spinola, präst, missionär, martyr (1564-1622)

Carlo Spinola födes i Madrid. Han studerade i Italien i en jesuitskola i Nola och prästvigdes 1594.

1595 kallades han som missionär till Japan och efter många missöden kom han fram och började sin verksamhet vid en jesuitisk kommunitet i Miyako – nuvarande Kyoto och ledde därifrån missionsarbete och grundade församlingar. Motståndet från myndigheterna mot de kristna hårdnade och 1618 arresterades Carlo Spinola tillsammans med flera andra kristna. De sattes in i fågellikande burar. Den 10 september 1622 brändes han till döds i Nagasaki.

Carlo Spinola saligförklarades 1867 tillsamman med 30 andra martyrer.

11 September

Kalender 2022 Dagny, Helny

               1900 Protus

               1750 Protus

Protus och Hyacinthus, Martyrer (? -257?)

Protus och Hyacinthus var två bröder som tjänade hos Eugenia, dottern till guvernören i Egypten. Då de bekände sig som kristna, blev de, på kejsar Valerianus tid,  anklagade för sin kristna tro och utlämnade till martyrium. Deras gravar lär finnas i st. Hermes katakomber.

12 September

Kalender 2022 Åsa, Åslög

               1900 Cyrus

               1750 Cyrus

Cyrus, biskop av Pavia (? -97?)

Enligt legenden var Cyrus den pojke som lämnade de fem kornbröden till Jesus vid bespisningsundret vid Genesarets sjö. Senare följde han Petrus till Rom och därifrån sändes han Poslätten. Han missionerade i många städer i norra Italien. Han blev den förste biskopen i Pavia. Han reliker vilar i katedralen.

13 September

Kalender 2022 Sture

               1900 Amatus

               1750 Amatus

Johannes Chrysostomos , patriark, kyrkofader  (347 -407)

Johannes Chrysostomos föddes I Antiokia, Mindre Asien, år 347. Han har fått sitt namn genom sin vältalighet – namnet betyder ”guldmun”.

Han verkade först i Antiokia men blev år 398 patriark i Konstantinopel. Då han fördömde arianismen och anklagade kejsarinnan Aelia för sedeslöshet blev han landsförvisad men hans popularitet bland folket gjorde att han fick återvända, men han blev förvisad ännu en gång och dog av strapatserna på resan till sin förvisningsort vid Svarta Havet. Han dog denna dag år 407.

14 September

Kalender 2022 Ida, Ronja

               1900 Korsmässa

               1750 Korsmaessa

Korsmässa (600-talet)

Korsmässa om hösten firas till minne av att kejsarmodern Helena återfann Kristi kors (se 18 augusti). Korset stals av perserna, som erövrade och brände Jerusalem och gravkyrkan år 614, men 628 lyckades kejsar Herakleitus återta korset. Året därpå förde kejsaren korset tillbaka till Jerusalem och uppreste det i den återuppbyggda Gravkyrkan.

I östkyrkan är denna dag en av årets viktigaste och firas som inledning till kyrkoåret.

15 September

Kalender 2022 Sigrid, Siri

               1900 Nicetas

               1750 Nicethas

Jungfru Marie sju smärtor

Jungfru Marie sju smärtor: Simeons profetia om svärdet genom Marias själ, flykten till Egypten, sökandet efter Jesus då han vid tolv års ålder försvann i templet, vandringen till Golota, korsfästelsen, nedtagandet från korset och gravläggningen.

Efter det att korsmässan började firas den 14 september uppstod seden att ihågkomma Marie sju smärtor. I konsten har dessa blivit motiv för många stora verk, t.ex. Michelangelos Pietà i Peterskyrkan i Rom.

16 September

Kalender 2022 Dag, Daga

               1900 Eufemia

               1750 Euphemia

Petrus av Skänninge, präst, biktfader (? – 1378)

Petrus av Skänninge eller Petrus Olavi, eller Petrus Confessor, som han också kallades för att skiljas från Petrus av Alvastra (se den 9 april). Han var författare, översättare och den heliga Birgittas biktfader.

Som ung tog han ansvaret för Helgeandshuset i Skänninge och företog flera pilgrimsresor. Birgitta fick höra talas om honom och bad honom följa med som hennes biktfader till Rom. Där fick han även ta han om hushållet och undervisa i latin och samarbetade med Petrus av Alvastra vid översättningsarbeten.

Efter Birgittas död skrev han och Petrus av Alvastra mer Birgittas biografi och 1374 bistod han vid hemförandet av hennes reliker till Vadstena. Där blev han utsedd till klostrets biktfader, men hann inte tillträda tjänsten då han avled den 16 september 1378.

17 September

Kalender 2022 Hildegard, Magnhild

               1900 Lambert

               1750 Lambert

Hildegard av Bingen , abbedissa, mystiker och diktare , tonsättare(1098-1179)

Hildegard av Bingen föddes i Bergenheim i Tyskland 1098. Hon var det tionde barnet i familjen och gavs som ”tionde” till kyrkan. Som barn var hon mycket säregen, hade visioner och kunde förutse saker som skulle hända.

I åttaårsåldern fördes hon till en ”reklus”, ett slags klosterskola och vigdes till nunna när hon var i 15-årsåldern. 1150 grundade hon ett kloster i Bingen och blev dess abbedissa. Klostret fick högt anseende men också mycket kritik för att nunnorna inte levde i askes och fick röra sig fritt.

Hildegards visioner nedtecknades i Kunskap om Guds vägar och hennes sånger och dikter fick stor uppmärksamhet. Hon brevväxlande med påvar, kejsare och kungar och ägnade samtidigt stor omsorg om fattiga och sjuka.

Hildegard av Bingen dog i sitt kloster denna dag år 1179. Hon helgonförklarades 2012 av Benedictus XVI.

18 September

Kalender 2022 Orvar

               1900 Metodius

               1750 Methodius

Dag Hammarskjöld, generalsekreterare För FN, (1905-1961)

Dag Hammarskiöld föddes i Jönköping 1905.  Hans far, Hjalmar, blev 1907 landshövding i Uppsala län och Dag växte upp på Uppsala slott och såg det som sitt barndomshem. 1923 tog han studenten och började på Uppsala universitet och läste bl.a. litteraturhistoria och franska och efter sin fil.kand. examen nationalekonomi och juridik. Efter en mängd uppdrag i riksdag och finansdepartementet och i Svenska Akademien (där han efterträdde sin far på stol nr.17) började han sin internationella karriär. 1953 valdes han till FN:s generalsekreterare och innehade posten till sin död och lyckades stå upp för rättssäkerhet och fredssträvanden i den tidens stora konflikter som Suezkrisen, Koreakriget och upproret i Ungern. Under ett medlingsförsök i Kongokrisen 1961 färdades Dag Hammarskjöld med ett flygplan på väg till Nordrhodesia. Strax före ankomsten störtade planet och alla ombord omkom. Om det var sabotage eller en olycka har inte kunnat fastställas. Dag Hammarskjöld tilldelades postumt Nobels fredspris samma år som han avled.

19 September

Kalender 2022 Fredrika

               1900 Fredrika

               1750 Janiarius

Januarius, biskop. martyr (275?-305)

Januarius var biskop i Benevento i Italien under Diocletianus förföljelser. Tillsammans med tre diakoner och tre andra blev han fängslad och halshöggs omkring år 305. Han kvarlevor fördes till Neapel. Tillsammans med hans reliker förvaras två kapslar med hans koagulerade blod. När kapslarna några gånger om året tas fram för att visas upp blir blodet plötsligt flytande. Fenomenet har inte fått någon förklaring

20 September

Kalender 2022 Elise, Lisa

               1900 Fausta

               1750 Fausta

Fausta, jungfru, martyr (298?-311)

Fausta av Cyzicus var bara tretton år gammal då hon led martyrdöden. Hon torterades av Evilasius, en hednisk präst, som när han såg Faustas tro och ståndaktighet, själv övertygades och blev kristen. Han fick då dela martyrskapet med Fausta. De dränktes i kokande vatten.

21 September

Kalender 2022 Matteus

               1900 Matteus

               1750 Mattheus

Matteus, evangelist, apostel (nytest.tid)

Matteus eller Levi, Alfeus son, var vid sin kallelse publikan, tulltjänsteman, i Kapernaum (Matt.:9, Mark, 2:14). För publikanernas samarbete med den romerska ockupationsmakten blev de föraktade och avskydda. Jesus kallade honom likväl och han blev en av de tolv och den som skrev det evangelium som bär hans namn. Enligt traditionen skall han ha missionerat i Etiopien och Persien, där han led martyrdöden.

Matteus avbildas med en ängel eller bevingad människa (Upp.4:7) som har blivit hans insignium.

22 September

Kalender 2022 Tekla, Tea

               1900 Maurits

               1750 Maurits

Mauritius, soldat, martyr (?-287)

Mauritius var en soldat från Thebe och ledare för den Thebanska legionen, i vilken, enligt traditionen, alla var kristna. De kallades av kejsar Maximianus till Schweiz och beordrades att strida mot och döda andra kristna. Då de vägrade befallde kejsaren att var tionde soldat skulle dödas – en decimering. Då de återstående också vägrade gjordes en ny decimering och så fortsatte det tills alla var dödade.

Mauritius är avbildad på den tyska staden Coburgs stadsvapen. Skidorten sankt Moritz har fått sitt namn av helgonet.

23 September

Kalender 2022 Maurits, Moritz

               1900 Tekla

               1750 Thecla

Linus, påve, martyr (?-76?)

Linus var medarbetare till Paulus och kanske den Linus som är omnämnd i 2 Tim.4:21. I Liber Pontificalis sägs han kommit från Toscana och hans far skall ha hetat Herculanus. 

Enligt traditionen efterträdde han Petrus som biskop i Rom och innehade sitt ämbete i ca. tolv år och led martyrdöden. Han skall ha begravts vid Petrus sida.

24 September

Kalender 2022 Gerhard, Gert

               1900 Gerhard

               1750 Gerhard

Gerhard Sagredo, biskop, Ungerns apostel(?-1046)

Gerhard Sagredo kom från Venedig, där han blev munk och senare abbot. Under en resa till det heliga landet led han skeppsbrott och kastades iland i Dalmatien. Där träffade han en abbot från Ungern som övertalade honom att följa med honom till hans land.

Ungerns förste kristne kung, Stefan, gjorde Gerhard Sagredo till lärare för sin son. Efter en tid blev han biskop i Csanad och drev ett ivrigt missionsarbete. När kung Stefan avlidit började en hednisk förföljelse av de kristna och Gerhard Sagredo dödades i Budapest år 1046 och hans kropp kastades i Donau.

Gerhard Sagredo kallas Ungerns apostel och berget, från vilket han kastades i Donau heter Gellerthöjden efter honom.

25 September

Kalender 2022 Tryggve

               1900 Kleofas

               1750 Kleophas

Kleopas, lärjunge (nytest.tid)

Kleopas finns omnämnd i Lukasevangeliet (Luk. 24:18) som en av de två lärjungar som på Påskdagen var på vandring från Jerusalem till Emmaus och som fick den uppståndne Jesus som resesällskap. Då de kom fram till Emmaus följde Jesus med dem in och då han bröt brödet kände de igen honom. När han försvann ur deras åsyn skyndade de tillbaka till Jerusalem.

Klopas kan vara en annan namnform av Kleopas. Klopas, eller Alfeus, var gift med Maria, en av de kvinnor i Jerusalem som upplät sitt hem för Jesus och hans lärjungar. Enligt traditionen kan Klopas varit bror till Josef, Jesu fosterfar.

26 September

Kalender 2022 Enar, Einar

               1900 Cyprianus

               1750 Cyprianus

Cyprianus, biskop, martyr (190? –  258)

Cyprianus kom från en förnäm familj i Karthago och fick utbildning som lärare i retorik. I mitten på 240-talet lät han döpa sig och blev känd för sin asketiska livsföring.

År 248 blev han biskop i Karthago. Han påverkades av Tertullianus och den stränghet med vilken man bemötte de kristna som köpt sig frihet under förföljelsen.

Cyprianus kom i strid med Stefan I, biskopen i Rom, om kättardopet. Cyprianus förnekade detta dop. Senare, när Stefan I hävdade sin överhöghet över alla biskopar, motsade Cyprianus honom och menade att påven i Rom endast var Primus inter pares, och inte mer.

År 256 utbröt den s.k. Valerianska förföljelsen och Cyprianus fängslades och halshöggs år 258.

27 September

Kalender 2022 Dagmar, Rigmor

               1900 Damianus

               1750 Damianus

Cosma och Damiano, läkare, martyrer (? –  303)

Cosma och Damiano var tvillingar och utbildade läkare från Kilikien i sydöstra delen av nuvarande Turkiet, samma landskap som Paulus kom ifrån. De blev kallade ”de obetalbara” eftersom de inte tog betalt av fattiga patienter.

Under den diokletianska förföljelsen led de martyrdöden år 303 genom halshuggning.

På Forum Romanum i Rom ligger en stor basilika som bär brödernas namn. På mosaikerna i absiden är de avbildade tillsammans med Petrus och Paulus.

28 September

Kalender 2022 Dagmar, Rigmor

               1900 Leonard

               1750 Wencelaus

Wencelaus, hertig, martyr (907 –  935)

Wencelaus eller Wenzel av Böhmen, var hertig liksom sin far. Familjen hade konverterat till kristendomen. Wencelaus fick en stormig uppväxt. Sedan han efterträtt sin far som hertig år 921 förde han ett kraftfullt regemente. Han lät uppföra den första kristna kyrkan, Sankt Vitus, Vituskatedralen, i Prag. 

I en statskupp 935 mördades han då han var på väg till kyrkan för att fira Cosma och Damiano (se 27 sept.) Hans kropp styckades och grävdes ner. Senare blev de uppgrävda och förda till Vituskatedralen.

29 September

Kalender 2022 Mikael, Mikaela

               1900 Mikael

               1750 Michael

Mikael, ärkeängel

Ärkeänglarna Gabriel, Mikael, Rafael har alltid spelat stor roll i kyrkans liv. Gabriel nämns i samband med bebådelsen, Rafael i Tobits bok och ärkeängeln Mikael, Guds kämpe, finns omtalad i Upp. 12:7ff, där han strider mot draken och övervinner honom. I ikonografin, särskilt i öst, har Mikael fått en framträdande plats.

Mikael firas på hösten då dag och natt blir lika långa, liksom Gabriel och Marie Bebådelse på våren. Därför har de blivit märkesdagar för årets gång och dess högtider.

30 September

Kalender 2022 Helge

               1900 Hieronymus

               1750 Hieronymus

Hieronymus, kyrkolärare, bibelöversättare (347-420)

Hieronymus var född i Dalmatien och kom till Rom för att få sin utbildning. Efter en tid i Orienten kom han tillbaka till Rom och blev påven Damasus sekreterare. År 385 lämnade han Rom och bosatte sig i en grotta i Betlehem, i närheten av platsen där Jesus föddes. På påvens uppdrag påbörjade han sitt stora uppdrag, att översätta bibeln till latin. Enligt legenden vaktades han av ett lejon, vilket blivit tamt efter det att han dragit ut en dagg ur dess tass.

Bibelöversättningen Vulgata, ”den vanliga” fick en enorm betydelse i hela västvärlden, inte bara för kyrkan utan också för språk, litteratur och kultur.

Hieronymus dog i Betlehem denna dag år 420.

.

1 Oktober

Kalender 2022 Ragnar, Ragna

               1900 Remigius

               1750 Remigius

Therese av Jesusbarnet , jungfru, författare , kyrkolärare (1873-1897)

Therese av Jesusbarnet, (Marie-Francoise. Therese Martin) föddes 1873 I Alencon i Frankrike. Hennes far var klockmakare och hennes mor spetsmakare. De hade båda klosterkallelser, men hade inte kunnat förverkliga dem och hoppades istället att något av deras barn skulle kunna förverkliga deras drömmar.

Therese blev postulant i Karmeliterorden 1888 och antogs året efter. Hon tog namnet Therese av Jesusbarnet och det Heliga Anletet. Hon mediterade mycket inför Jesu anlete och Veronicas svetteduk.

Therese sade att hon inte kunde göra några av helgonens storverk – hon ville gå de lilla vägen – att göra det gudomliga i små vardagsting. Det kom till uttryck i hennes livsföring och hennes dikter.

Therese av Jesusbarnet dog 30 september 1897, bara 24 år gammal.

Hon helgonförklarades 1925 av Pius XI och förklarades som kyrkolärare 1997 av Johannes Paulus II.

2 Oktober

Kalender 2022 Ludvig, Love

               1900 Ludvig

               1750 Leodegarius

Skyddsänglarna

Jesus uppmanar oss att inte förakta de små. Han säger att deras änglar alltid ser hans himmelske faders ansikte (Matt. 18:10).

Skyddsänglarna har vördats ända sedan antiken men det var först 1608 som påven Paulus V inrättade den 2 oktober som Skyddsänglarnas Dag tillsammans med Ärkeänglarnas Högtid den 29 september.

3 Oktober

Kalender 2022 Evald, Osvald

               1900 Evald

               1750 Ewald

Carl Nielsen, tonsättare, diktare (1865-1931)

Carl Nielsen föddes på Fyn 1865. Han räknas som Danmarks nationalskald och har skrivit en mängd orkesterverk, orgelverk, körverk, kammarmusik och ett par operor. Ett av hans mest kända verk är ”Dimmorna Lättar” för flöjt och harpa. Han har också skrivit flera psalmer. I den svenska psalmboken är psalmen 377 ”Därför att Ordet bland oss bor” hans, och i Psalmer och Sånger Förunderligt och märkligt, nr 422.

Carl Nielsen dog i Köpenhamn 3 oktober 1931.

4 Oktober

Kalender 2022 Frans, Frank

               1900 Frans

               1750 Frants

Franciskus av Assisi, munk, ordensstiftare, skyddshelgon (1181-1226)

Franciskus av Assisi är ett av vår tids populäraste helgon. Han föddes 1181 i Assisi i Umbrien i en förmögen köpmannafamilj, men krig och sjukdom fick honom på andra tankar. I ett kapell i San Damiano fick han en kallelse – han tyckte att den korsfäste Kristus befallde honom: ”Gå och bygg upp min förfallna kyrka!” Han lämnade då sitt rikemansliv för att leva i fattigdom. Kring honom samlades andra som fick kallelse till att dela hans liv. De kallades fratres minores eller gråbröder efter färgen på sina dräkter. Franciscus var också djurens och naturens vän och han skrev psalmen Solsången, som i reviderad form fått en plats i vår psalmbok (Sv.Ps.23). Mot slutet av sitt liv blev han stigmatiserad – han fick Frälsaren sårmärken på sin kropp.

Franciskus dog 1226. Redan två år senare blev han helgonförklarad. Gråbröderna spred sig snabbt och kommuniteter bildades runt om i världen, t.ex. på Riddarholmen i Stockholm 1230.

1979 proklamerade påven Johannes Paulus II honom till skyddshelgon för djur och natur.

Det finns en tredje orden , en möjlighet att leva efter Franciskus ideal men ändå vara kvar i sin civila gärning.

5 Oktober

Kalender 2022 Bror

               1900 Placidus

               1750 Placidus

Placidus, martyr (? – 300talet)

Legenderna om Placidus är svårtolkade och differenta. Enligt en av versionerna dödades han under kejsar Diocletianus tid på 300-talets början. Enligt en annan legend kom han till Italien på 500-talet och grundade ett kloster i Messina, för vilket han blev abbot. Där skall han år 541 blivit dödad av pirater tillsammans med 30 bröder .

6 oktober

Kalender 2022 Jenny, Jennifer

               1900 Bruno

               1750 Bruno

Bruno av Köln, kanik, ordensstiftare (1030 -1101)

Bruno av Köln föddes i Köln 1030. Han studerades i Reims och blev så småningom kanik i Köln och senare kansler för ärkestiftet Reims.

Bruno levde under sträng askes och kritiserade samtidens sedeslöshet. År 1084 drog han sig undan med några bröder och grundade i Cartusia i södra Frankrike Kartusianorden, på sin tid en av de strängaste munkordnarna.

I slutet av sin levnad kallades han av påven Urban II till Italien och var där med vid ett antal koncilier. Han grundade ett kloster vid La Torre i Kalabrien, där han avled år 1101.

7 Oktober

Kalender 2022 Birgitta, Britta

               1900 Birgitta

               1750 S.Brita

Birgitta av Vadstena, författare, ordensstiftare (1303?-1373)

Birgitta av Vadstena helgonförklarades denna dag år 1391. Birgitta fick redan i barndomen visioner och uppenbarelser och när hennes make, Ulf Gudmansson, dog 1344 ökade deras antal.  Dessa Revelationes nedtecknades av mäster Mattias och har översatts till många språk. Birgitta fick också uppenbarelser om en klosterorden Den Helige Frälsarens orden, för både munkar och nunnor. 1346 grundades klostret i Vadstena och Birgitta flyttade till Rom för att få påven att återvända från Avignon och godkänna hennes orden, vilket skedde 1370.

Birgitta dog i Rom 23 juli 1373. Hennes reliker skrinlades i Vadstena klosterkyrka. Birgittas dotter, Katarina (se 2 augusti), blev priorinna för klostret i Vadstena. Hon återvände till Rom efter sin moders död för att få Vår Frälsares Orden stadfäst av påven.

8 Oktober

Kalender 2022 Nils

               1900 Demetrius

               1750 Demetrius

Demetrius, konsul, martyr (?-306)

Demetrius av Thessaloniki var prokonsul för staden och en av de viktigaste militära helgonen enligt ortodox tradition. När slaverna anföll Balkan på 300-talet ledde han kampen mot dem. Demetrius vördas särskilt i Rumänien och Bulgarien, där han kan jämföras med sankt Göran (se den 23 april).

9 Oktober

Kalender 2022 Ingrid, Inger

               1900 Dionysios

               1750 Dionysios

Ingrid av Skänninge, abbedissa (?-1282)

Ingrid av Skänninge kom från en högfrälsesläkt i Östergötland. Släkten ägde många gårdar, bl.a. i Ottenby på Öland

När Ingrid blev änka 1271(?) upptogs hon i dominikanerorden och kom med i kretsen kring Petrus de Dacia. Cirka 1272 grundade hon dominikansystrakonventet i Alvastra. Efter flera besök i Rom fick hon av Martin IV ett godkännande av klostret.

Efter hennes död gjordes utan framgång flera försök att få henne kanoniserad. Men 1499 fick man tillåtelse att skrinlägga henne. Hennes reliker skall senare ha flyttats till Den Heliga Birgittas relikskrin i Vadstena.

10 Oktober

Kalender 2022 Harry, Harriet

               1900 Gereon

               1750 Gereon

Peter Wieselgren, domprost, nykterhetsförkämpe (1800-1877)

Peter Wieselgren (född Jonasson) föddes i Vislanda socken i Småland. Redan som nittonåring grundade han 1819 en första nykterhets-förening.

1820 blev Wieselgren student i Lund och gjorde en snabb karriär i den akademiska världen.

1833 blev han kyrkoherde i Västerstad i Skåne och 1847 kyrkoherde i Helsingborg och domprost i Göteborg 1857. Var än han tjänstgjorde grundade han nykterhetsföreningar. Han bör rätteligen räknas som nykterhetsrörelsens förste och störste grundare i Sverige.

Peter Wieselgren avled i Göteborg 1877. Han är begravd på Stampens kyrkogård.

11 Oktober

Kalender 2022 Erling, Jarl

               1900 Probus

               1750 Probus

Filippus, diakon (Nytest.tid)

Filippus var en av de sju diakonerna som Jerusalemsförsamlingen utsåg för att avlasta apostlarnas arbetsbörda (Apg.6:5). Han blev senare, när förföljelsen mot församlingen tilltog, sänd till Samaria, där han förkunnande om Jesus Kristus (Apg. 8:5) och därifrån sändes han ner till Gasa, där han lät döpa en etiopisk hovman (Apg.8:26.ff). När Paulus återvänder från sin tredje missionsresa gästar han hos Filippus, som nu bor i Caesarea. Där lever han med sin familj och har fyra döttrar som har profetiska gåvor (Apg.21.8).

12 Oktober

Kalender 2022 Valfrid, Manfred

               1750 Valfrid

1900 Valfrid

Walfridus , biskop av York (634 – 709)

 Walfridus var född i Kent i England. I sin ungdom studerade han teologi och den helige Benedikts ordensregler och begav sig till Rom där ärkediakonen Bonifatius lärde honom kyrkorätt och skriftkunskap. På 660-talet återvände han till England och blev 669 insatt som biskop i York. Han restaurerade Petrus-katedralen och införde gregoriansk sång i kyrkan, anförd av kantorn Edditus. På 670 kom han på kant med ärkebiskopen och kungen och blev avsatt utan någon kanonisk grund. Han begav sig då till Rom och fick gehör hos påven som vid Laterankonciliet 679 återinsatte honom som biskop av York. De interna stridigheterna fortsatte och Walfridus blev avsatt ytterligare tre gånger. Men 704 fick han tillbaka sin biskopsstol ännu en gång och kunde verka i York till sin död år 709. Efter hans död uppstod en kult kring honom. Han skrinlades och hans reliker fördes till Canterbury och sedan till York.

13 Oktober

Kalender 2022 Berit, Birgit

               1900 Teofilus

               1750 Theophylus

Theofilos, bekännare ( nytest.tid)

Theofilos är omnämnd av evangelisten Lukas i inledningen till såväl Lukasevangeliet som Apostlagärningarna. Han kallas ”ärade” Theofilus, vilket kan indikera att han är en uppsatt ämbetsman. Lukas skriver att han vill ge Theofilos goda kunskaper om den kristna tron så att han kan se ur tillförlitlig evangeliet om Jesus Kristus är.

Namnet Theofilos betyder ”Guds vän” och när Lukas dedicerar sina skrifter till honom är det inte säkert att det är en verklig person utan snarare att han vänder sig till alla ”Guds vänner”.

14 Oktober

Kalender 2022 Stellan

               1900 Kallixtus

               1750 Calixtus

Calixtus, påve, martyr ( ?- 222)

Calixtus var från Rom, men blev slav på Sardinien. Genom kyrkan fick han möjligheten att flytta till Rom och visade stor duglighet och blev ärkediakon hos påven Zephyrinus och ansvarig för de kristna begravningsplatserna, bl.a. de katakomber som nu är uppkallade efter honom – Callixtuskatakomberna.  

När Zephyrinus dog utnämndes Callixtus till påve trots att han aldrig blev friköpt från slaveriet.

Calixtus fick många fiender och blev ifrågasatt., bl.a. av Hippolytus som utnämndes till motpåve.

Callixtus byggde ett oratorium där Santa Maria in Trastevere nu ligger. En värdshusvärd klagade hos kejsaren och menade att han ägde marken där oratoriet byggts, men kejsaren svarade att det var bättre med ett hus där man vördade Gud än ett värdshus. Callixtus skall därefter ha blivit dödad vid ett folkligt uppror.

15 Oktober

Kalender 2022 Hedvig, Hillevi

               1900 Hedvig

               1750 Hedwig

Teresa av Avila, jungfru, nunna , mystiker , kyrkolärare (1515-1582)

Teresa av Avila föddes i Avila i Spanien 1515. Hon är den spanska mystikens stora namn. Som artonåring gick hon med i karmeliterorden och 1555, då hon var 40 år, fick hon sin första, stora uppenbarelse av Jesus när han gisslades. Hennes uppenbarelser ledde till ett energiskt, men ofta motarbetat försök att reformera orden. Hon fick stöd av Johannes av korset, den andre store spanske mystikern.

I flera böcker har hon beskrivit själens väg till förening med Gud, främst i Den inre borgen.

Teresa var sjuklig redan som barn, och på sin ålderdom blev hon nedbruten av många krämpor och avled 4 oktober 1582. Hon kanoniserades 1622 och förklarades 1970 tillsammans med Katarina av Siena, som kyrkolärare.

16 Oktober

Kalender 2022 Finn

               1900 Gallus

               1750 Gallus

Gallus, abbot ( ?-645)

Gallus var en irländsk munk som tillsammans med andra munkar från sitt hemland verkade vid Bodensjön i Schweiz. Det sägs att en björn hjälpte honom när han byggde sig en eremitboning.  På platsen grundades klostret S:t Gallen, som gett namnet åt staden och regionen i Schweiz.

I svensk tradition blev Gallusdagen den dag som kunde förutse vädret kommande år. I Halland sades det att om boskapen var ute denna dag fick de ont i gallan.

Gallus epitet är en björn eller en kalenderstav.

17 Oktober

Kalender 2022 Antonia, Toini

               1900 Antoinetta

               1750 Lucina

Ignatius av Antiokia ( 35?-107?)

Ignatius av Antiokia räknas som den tredje biskopen i Antiokia. Enligt traditionen var han lärjunge till såväl Petrus som Paulus. Han räknas till kyrkofäderna och är helgonförklarad i katolska och ortodoxa kyrkorna.

Ignatius blev arresterad och sänd till Rom för att kastas till vilddjuren på Colosseum. På vägen till avrättningen skrev han 7 brev till kristna församlingar med uppmuntrad till ståndaktighet.

Ignatius förespråkade det monarkiska episkopatet, med biskoparnas överordnade ställning: ”Ni skall alla följa biskopen liksom Jesus Kristus följer Fadern”.

18 Oktober

Kalender 2022 Lukas

               1900 Lukas

               1750 Lucas

Lukas, evangelist ( nytest.tid)

Lukas, den tredje evangelisten och författare till Apostlagärningarna, har oxen som sin symbol (Upp.4:7). Han kom från Antiokia i Syren och var, enligt Kol.4:14, läkare till yrket. Han skall, enligt traditionen också varit konstnär. Det sägs att han målade en ikon av jungfru Maria. Lukas är den av evangelisterna som berättar mest och den heliga jungfrun.

Lukas följde Paulus på hans resor och var med och stödde honom under fångenskapen i Rom.

Efter Paulus död skall Lukas verkat i Akaja i Grekland och lidit martyrdöden där vid 84 års ålder.

19 Oktober

Kalender 2022 Tore, Tor

               1900 Ptolemeus

               1750 Ptolemeaus

Ptolemeus och Lucius, martyrer ( ?-164)

Ptolemeus och Lucius blev martyrer under kejsar Marcus Aurelius regeringstid. Legenden berättar att Ptolemeus omvände en prostituerad kvinna till kristen tro. Hennes ägare blev förtörnad och Ptolemeus fängslades av prefekten Lollius Urbicus i Rom.

Lucius var en man som protesterade mot fängslandet av Ptolemeus och anförde sina klagomål ända upp till kejsaren och senaten. För detta blev också han fängslad. Enligt Justinus blev en tredje man gripen av samma skäl. Alla tre skall han lidit martyrdöden.

20 Oktober

Kalender 2022 Sibylla

               1900 Kasper

               1750 Caprasius

Caprasius, martyr ( ?-303)

Caprasius av Agen i Frankrike. Enligt legenden blev han halshuggen av prefekten Dacian.

Caprasius sökte fly undan förföljelsen till Mont Saint Vincent. Där blev han vittne till avrättningen av en trosbroder vid namn Faith. Senare blev också Caprasius sänd till döden tillsammans med Faiths syster och hennes två bröder Primus och Felician.

21 Oktober

Kalender 2022 Sibylla

               1900 Ursila

               1750 Ursula

Ursula, jungfru, martyr ( ?-383)

Ursula kom från Bretagne till Köln tillsammans med 11000 jungfrur. Enligt legenden led de martyrdöden under kejsar Maximianus styre.

Ursula och hennes följeslagare gjorde en pilgrimsresa till Rom och efter resan hamnade de av någon anledning i Köln, där hunnerna dödade dem för att de var kristna och för att Ursula vägrat gifta sig med deras hövding.

Att det skulle ha varit 11000 jungfrur beror förmodligen på en felaktig förståelse av en inskrift på Sankta Ursulas kyrka i Köln. Där står de romerska siffrorna XIMV inskrivna. Det kan utläsas som elva tusen jungfrur, men också som undecim martyrers virgines – elva jungfrumartyrer.

Legenden om Ursula och hennes 11000 jungfrur blev likväl mycket populära och berättas i Legenda Aurea i olika versioner.

22 Oktober

Kalender 2022 Marika, Marita

               1900 Severus

               1750 Severus

Severus, presbyter, martyr ( ?-304)

Severus härstammade från en förnäm familj. Han utnämndes till biskop av Barcelona och led martyrdöden under kejsar Diocletianus. Enligt traditionen drevs en spik in i hans huvud.

Enligt legenden skall Severus flytt undan sina förföljare och mött en man, Emeterius, som på sin gård vid Collserolabergen, sådde bönor.  Severus intalade honom att han, till soldaterna som förföljde honom, skulle säga att Severus försvunnit. När soldaterna kom till Emeterius, sa han, som Severus lärt honom. ”När skedde det?” undrade soldaterna. ”När jag sådde mina bönor”, svarade Emeterius. Men då hade ett under inträffat. Bönorna hade redan blivit mogna och skördats.

Soldaterna blev förargade av denna ”lögn” och lät avrätta Emeterius. Severus blev snare upphunnen, och avrättad, även han.

23 Oktober

Kalender 2022 Severin, Sören

               1900 Severin

               1750 Severin

Severinus, biskop, bekännare ( ?-403)

Severinus förväxlas lätt med Severus (se 22 oktober). Severinus var biskop av Köln. Om hans verksamhet är inte mycket känt. Han skall vid en väns bortgång ha hört den himmelska kören och konstituerat ett kloster utanför Köln till ära för martyrerna Corneille och Cyprianus. Han finns framställd i en medeltida muralmålning i Stubbeköpings kyrka i Danmark.

24 Oktober

Kalender 2022 Evert, Eilert

               1900 Evergistus

               1750 Evergistus

Rafael, ärkeängel

Ärkeängeln Rafael tillsammans med Gabriel och Mikael är de ärkeänglar som beskrivs i Skriften. Gabriel har sin dag den 24 mars och Mikael den 29 september, som också är alla änglars dag.

Rafael har en central plats i Tobits bok där han är följeslagare och hjälpare till Tobits son Tobias.

Rafael är också omnämnd i Henoks bok, där han är en av de sju ”ärkeänglarna” och kallas Människoandarnas ängel.

25 Oktober

Kalender 2022 Inga, Ingalill

               1900 Krispin

               1750 Crispinus

Tabita , jungfru, bekännare ( nytest. tid)

Tabita finns omtalad i Apg.9.36ff som en ung ”lärjunginna” i Joppe. Hennes namn på grekiska är Dorkas och betyder hind, förklarar Lukas. Tabita var sömmerska och sydde kläder till de heliga och ägnade sig åt välgörenhet. När hon dog blev Petrus kallad till hennes hem. Petrus handlar på samma sätt som Jesus gjorde då han uppväckte synagogföreståndarens dotter. Han visar ut alla ur rummet, ber för flickan, tar hennes hand och reser henne upp till livet.

26 Oktober

Kalender 2022 Amanda, Rasmus

               1900 Amandus

               1750 Amandus

Laurentius Petri, reformator, biskop ( ?-1573)

Laurentius Petri var lillebror till Olaus Petri. Han vigdes 1531, vid 32 års ålder, enligt katolsk rit, som den förste evangeliske ärkebiskopen i Sverige. Han stod Gustaf Wasa nära och kunde, trots stora konflikter med kungen, förbli ärkebiskop till sin död 1573.

Laurentius Petri arbetade tillsammans med sin bror bl.a. vid bibelöversättningen 1541. Han medverkade till att kyrkans allmänkyrkliga drag bevarades. Kyrkoordningen av år 1571 är hans verk. Den upptogs, vid Uppsala möte 1593, som en av kyrkans bekännelseskrifter.

27 Oktober

Kalender 2022 Sabina

               1900 Sabina

               1750 Sabina

Sabina, änka, martyr ( ?-126)

Sabina var en förnäm egyptisk änka, bosatt i Rom. Hon omvändes till kristen tro av sin slavinna, Serapia (se 3/9) och deras hem på Aventinen blev ett centrum för den kristna församlingen. När Serapia blev avslöjad som kristen avgav sig även Sabina för myndigheterna och båda led martyrdöden.

Sankta Sabinas kyrka på Aventinen bär hennes namn och där förvaras hennes reliker.

28 Oktober

Kalender 2022 Simon, Simone

               1900 Simon Judas

               1750 Sm, Jud.

Simon och Judas, apostlar, martyrer ( nytest. tid)

Apostlarna Simon och Judas firas denna dag. Simon har tillnamnet Seloten eller Kananaios och Simon kallas Lebbeus eller Taddaios, för att skilja honom från Judas Iskariot. Hos Lukas anges han som Jakobs son. De är uppräknade i apostlaförteckningarna hos synoptikerna men har i övrigt en undanskymd plats i evangelierna.

Judas står som författare till Judas brev.

Både Simon och Judas skall senare har verkat i Persien, där de blev martyrer.

29 Oktober

Kalender 2022 Viola

               1900 Narcissus

               1750 Narcissus

Narcissus av Jerusalem, biskop (99? – 216)

Narcissus skall enligt traditionen varit född år 99 och levde till 216 och skulle således ha blivit 117 år gammal, men hans födelseår är mycket osäkert.

Narcissus blev patriark i Jerusalem i åttioårsåldern. Under sitt pontifikat var han med och fattade beslutet att Påsken alltid skulle firas på en söndag och inte enligt den judiska kalendern.

Det berättas att Narcissus gjorde många mirakler. Bl.a. skall han, vid påskvakan, förvandlat vatten till vin för att alla oljelamporna i kyrkan skulle kunna hållas tända.

30 Oktober

Kalender 2022 Elsa, Isabella

               1900 Zenobia

               1750 Zenobius

Zenobia och Zenobios, martyrer ( ?-290)

Zenobios var biskop av Aegae och Zenobia var hans syster. De fick en uppfostran i kristen tro och sedan de blivit vuxna gav de bort sina ägodelar till de fattiga. Zenobios utnämndes till biskop i Aegae i Kilikien och när de diokletianska förföljelsen inleddes var han en av de första som greps och torterades.

Det sägs att guvernören Licius gav honom ett alternativ: ”Tillber våra gudar och behåll ditt liv eller dö om du vägrar.” Zenobios svarade: ”Ett liv utan Kristus är döden. Jag uthärdar hellre en kort plåga för att leva med Kristus och leva med honom i evighet.”

 När Zenobia såg sin broders lidande beslöt hon att dela det med honom . Båda led martyrdöden tillsammans omkring år 290.

31 Oktober

Kalender 2022 Edit, Edgar

               1900 Kvintinus

               1750 Ouintinus

Quintinus martyr ( ?-287?)

Quintinus var en romersk medborgare, son till en senator vid namn Zeno. Quintinus var bekännande kristen och lämnade Rom för att predika i Gallien. Där blev han arresterad och fördes till Amiens från Trier. På vägen blev han mirakulöst befriad och fortsatte att predika. Men han greps ännu en gång, torterades och halshöggs.  

Bilden ovan är tecknad efter en illustration i en medeltida handskrift.

1 November

Kalender 2022 Allhelgonadagen

               1900 Alla Helgons dag

               1750 Alla Helgons dag

Alla Helgons dag

Alla Helgons dag har firats sedan tidig medeltid 1 november som en samlingsdag för alla de helgon som inte har fått en egen dag under kyrkoåret. I de flesta kristna länder är detta en av årets största helgdagar.

1772 flyttades dagen för alla helgons firande till en söndag och 1953 flyttades den till den första lördagen i november och fick namnet Allhelgonadagen.

I Sverige är det den stora gravsmyckningsdagen med ett hav av ljus på kyrkogårdarna. På senare tid har den fått en konkurrens av Halloween.

2 November

Kalender 2022 Tobias, Tim

               1900 Tobias

               1750 Tobias

Alla Själars dag

Alla döda är inte helgon och alla helgon är inte döda. För ”vanliga dödliga” som inte har fått helgonstatus firas denna dag för att i tacksamhet minnas dem som gått före oss.

Dagen började firas på 900-talet i klostret i Cluny och har sedan spridit sig till många länder.

3 November

Kalender 2022 Hubert, Hugo

               1900 Eustakius

               1750 Eustachius

Hubertus , biskop ( ?-727?)

Hubertus var biskop i Maastricht i Nederländerna i början på 700-talet och flyttade sedan till Liège i Belgien. Han lär ha omvänts till kristen tro då han på en jakt på Långfredagen såg en hjort med ett krucifix mellan hornen. Från hästryggen sägs han ha predikat i skogens gläntor.

Vid den här tiden på året ordnas ”Hubertusjakt”. Hubertus är jägarnas skyddshelgon.

4 November

Kalender 2022 Sverker

               1900 Amatius

               1750 Amatius

Nickolaus av Edsleskog, präst, martyr ( ?-1190?)

Nickolaus av Edsleskog var en präst som blev ihjälslagen då han med sockentyget var på väg till en sjukkommunion. På platsen där han dog sprang en källa upp.

Nickolaus fick tidigt helgonstatus och 1221 uppmanar påven Honorius till vördnad för martyren.

I Edsleskog, utanför Åmål, platsen för hans martyrskap, byggdes på 1200-talet en katedralliknande kyrka. Det var kanske den första kyrka i Sverige som byggdes i tegel.

5 November

Kalender 2022 Eugen, Eugenia

               1900 Eugen

               1750 Malachias

Malachias, ärkebiskop (1094?-1148)

Bernhard av Clairvaux har tecknat Malachias livsöde. Han skall ha varit född i Armagh på Irland. Han blev abbot på klostret Saint Peter and Paul och prästvigdes 1119. Han utnämndes till vice general av Cellach och sedermera ärkebiskop och började reformera kyrkan och införde den romerska liturgin på Irland. Han öppnade också vägen för Augustinernas verksamhet på ön.

Kunskaperna om Malachias är framför allt knutna till Hagiografin om Bernhard av Clairvaux.

Malachias helgonförklarades av påven Clemens III 1190.

6 November

Kalender 2022 Gustav Adolf

               1900 Gustav Adolf

               1750 Gustaf Adolf

Gustav II Adolf Kung, fältherre (1594- 1632)

Gustav II Adolf var son till Karl IX och det sägs att hans fader profeterade om honom och sade: ”Ille faciet”,-han skall göra det.

Gustav Adolf och den svenska armén gav sig in i striderna på kontinenten på den evangeliska sidan och hade stora framgångar som ledde till att den danska dominansen i Norden bröts och Sverige tog en ledande ställning.

För de evangeliska kyrkorna i Tyskland sågs, och ses än idag, Gustav II som en troshjälte.

Gustav II Adolf stupade i Lützen denna dag år 1632.

7 November

Kalender 2022 Ingegerd, Ingela

               1900 Engelbert

               1750 Engelbertus

Engelbertus av Köln, Ärkebiskop, riksföreståndare, martyr ( 1185?-1225?)

Engelbertus utnämndes till ärkebiskop av Köln 1216 och blev riksföreståndare i det tysk-romerska riket 1220 i kejsarens frånvaro.

1225 blev han mördad i en släktfejd. Han har aldrig officiellt erkänts som helgon men vördas ändå som sådan i Köln.

8 November

Kalender 2022 Vendela

               1900 Villehad

               1750 Willehard

De fyra krönta, martyrer ( ?-306)

De fyra krönta, Claudius, Nikostratos, Simpronianus och Castorius var enligt legenden kristna stenhuggare i marmorbrottet i Sirmium på Balkan i början av 300-talet. Deras skicklighet var stor och de var kejsarens favoriter och han valde deras arbeten framför alla andras. Men när han beställde en gudabild av Aeskulapios vägrade de att utföra arbetet. Då såg deras konkurrenter sin chans och anklagade dem för deras kristna tro. De blev instängda i blytunnor och sänkta i Donau. De kröntes med martyrkronor år 306.

9 November

Kalender 2022 Teodor, Teodora

               1900 Teodor

               1750 Theodor

Miltiades, påve ( ?-314)

Miltiades var påve när Konstantin den Store blivit kejsare och skrivit ediktet i Milano om allmän religionsfrihet. Konstantin skänkte ett område i södra Rom till biskop Miltiades. Han lär uppföra Lateranbasilikan, som räknas som kristenhetens äldsta kyrka.

Laterankyrkan har genom århundradena byggts till och om radikalt och av ursprungskyrkan återstår inte mycket. Den äldsta delen är det fristående baptisteriet.

10 November

Kalender 2022 Martin, Martina

               1900 Mårten Luther

               1750 Mårten Luther

Martin Luther, präst, reformator ( 1483-1546)

Martin Luther föddes den 10 november 1483 i Erfurt, Tyskland. Han prästvigdes och blev augustinermunk. I sitt sökande efter en nådig Gud blev han den store reformatorn med skarp kritik mot påvemakten, inte minst mot avlatshandeln. 1517 spikade han upp 95 teser på kyrkporten i Wittenberg. Han bannlystes och ställdes inför riksdagen i Worms 1521. Han fick skydd på slottet i Wartburg och där översatte han Nya Testamentet till tyska. Han återvände till Wittenberg och gifte sig med Katharina von Bora.

Martin Luther skrev psalmer (t.ex. Vår Gud är oss en väldig borg, Sv.Ps. 237) och en mängd reformatoriska skrifter såsom En kristen människas frihet och Stora och Lilla Katekesen och tillsammans med Philip Melanchton har han formulerat det som är de evangeliska kyrkornas bekännelseskrifter.

Martin Luther dog i Wittenberg 18 februari 1546.

11 November

Kalender 2022 Mårten

               1900 Mårten biskop

               1750 Mårten Biskop

Martin av Tours, biskop ( 316?-397)

Martin föddes i Ungern. Han föräldrar var inte kristna. Han sändes för militärtjänstgöring till Frankrike. På vägen mötte han en naken tiggare. Martin delade sin mantel och gav hälften till tiggaren. Senare uppenbarade sig tiggaren för honom som Jesus Kristus. Martin lät omvända sig och döptes. Efter att en tid levt som eremit och fått undervisning i den kristna tron blev han kallad till biskop i Tours. Han ville inte och försökte gömma sig i ett gåshus men gässen avslöjade honom.

Som biskop bedrev Martin ett stort missionsarbete och grundade flera kloster. Hans liv är skildrat i en biografi av hans vän Sulpicius Severus.

Martin dog i Candes i Gallien den 8 november och gravsattes den 11 november 397.

12 November

Kalender 2022 Konrad, Kurt

               1900 Konrad

               1750 Cuniberius

Cunibertus, biskop ( ?-663)

Cunibertus var biskop i Köln på 600-talet. Har är mest känd för att ha funnit martyren Ursulas grav. I legenden om henne berättas att hon kom till Tyskland tillsammans med 11000 jungfrur för att förkunna om Kristus. Där blev hon dödad av en pil (se 21 oktober).

13 November

Kalender 2022 Kristian, Krister

               1900 Kristian

               1750 Briccius

Briccius, biskop ( 370?-444)

Briccius var biskop av Tours. Han efterträdde Martin av Tours (se den 11 november) och var troligen med på konsiliet i Efesus 432. Martin hade själv förordat Briccius som sin efterträdare men prästerskapet i stiftet tyckte att en så okarismatiskt person inte kunde efterträda den store Martin av Tours. Men Martin sände iväg dem med orden: ”Om Jesus kunde ha fördrag med Judas kan ni säkert ha fördrag med Briccius.”

14 November

Kalender 2022 Emil, Emelia

               1900 Hypatius

               1750 Hypatius

Hypatius av Gangra, biskop, martyr ( ?-326)

Hypatius var med vid det första ekumeniska konciliet i Efesus 325.  Ett år senare var han på väg mellan Konstantinopel och Gangra men blev på vägen överfallen av sina följeslagare. En kvinna, som var med,  krossade hans huvud med en sten. De kastade Hypatius i ett gyttjigt vattenhål. Men kvinnan som dödat honom blev vansinnig och sargade sig själv med stenen hon använt mot Hypatius.

Hypatius vänner i Gangra fann honom och förde hem honom och begravde honom. Den vansinniga kvinnan återfick sitt förstånd när hon knäföll vid helgonets grav.

15 November

Kalender 2022 Leopold

               1900 Leopold

               1750 Leopold

Leopold III markgreve av Österrike (1073-1136)

Leopold räknas som skyddshelgon för Österrike, särskilt för Wien. Han var gift med en av kejsarens döttrar. Tillsammans fick de två söner som blev biskopar. I Under mer än 40årig regeringstid arbetade han oförtröttligt med att lägga grunden för landets framtid.

Leopold kallades ”den fromme” eller ”alla prästers och fattigas vän”.

En legend berättar att Jungfru Maria uppenbarade sig för honom och angav en plats där hans hustru Agnes förlorat en slöja. Där lät han bygga klostret Klosterneuburg. Han anlade också andra kloster och städer.

Leopold avled under en jakt den 15 november 1136. Han kanoniserades 1485.

16 November

Kalender 2022 Vibeke, Viveka

               1900 Edmund

               1750 Edmund

Edmundus, ärkebiskop ( 1180-1240)

Efter fullgjorda studier och prästvigning fortsatte Emundus som lärare och undervisade om Aristoteles filosofi. I de skrifter som finns bevarade om honom beskrivs han som en mystiker och som en stor altruist som gav bort sina inkomster till de fattiga. 

Under Edmundus tid som ärkebiskop i Canterbury uppstod stridigheter mellan kungamakten och kyrkan. Edmundus dog i Frankrike 1240, då han var på väg till Rom för att hävda kyrkans intressen.

17 November

Kalender 2022 Naemi, Naima

               1900 Napoleon

               1750 Anianus

Anianus av Orleans, biskop ( 358?-453)

Som yngling drog sig Anianus tillbaka och levde som eremit i bön och askes. Senare reste han till Orleans för att studera under biskopen Euvertius. Efter det att han blivit prästvigd blev han abbot för ett kloster och kom att efterträda sin lärare, biskop Euvertius.

Anianus stod upp till försvar för Orleans mot Attilas horder. Han uppmanade stadens innevånare att stå emot och reste själv till Arles för att få den romerske härföraren att ingripa.

Anianus dog denna dag år 453 i en ålder av nittiofem år.

18 November

Kalender 2022 Lillemor, Moa

               1900 Maximus

               1750 Maximus

Magnhild av Fulltofta, bekännare, martyr  (?-1227?)

Magnhild av Fulltofta är måhända det enda skånska helgon som är källbelagd som en historisk person. Legenden framställer henne som en from kvinna som ömkade sig över fattiga och sjuka. Hon mördades av sin sonhustru med en pil.

Matilda av Fulltofta finns omnämnd i Lunds domkapitels gåvobok 1228 och i ett brev av ärkebiskopen Magnus Nilsen 1383, där han skriver att Magnhild var ”den i Kristus älskade dottern… som förde ett liv synbarligen behagligt för alls vår Skapare och orättfärdigt dräptes av sin svärdotter.”

I Fulltofta kyrka finns fyra glasmålningar av Hugo Gehlin som framställer Magnhilds liv och gärning. Bilden ovan är tecknad med dem som förebild

19 November

Kalender 2022 Elisabet, Lisbet

               1900 Elisabet

               1750 Elisabeth

Elisabeth av Thüringen ,bekännare, änka (1207– 1231)

Elisabeth av Thüringen var dotter till kung Andreas II. Hon blev tidigt änka, hennes man dog som korsfarare då hon var nitton år. Hon blev slottsfru på slottet i Wartburg och där ägnade hon sig åt välgörenhet och gav bort mer av slottets tillgångar än vad som ansågs anständigt. Hon anslöt sig till Franciskus tertialorden. Det berättas att hon en gång ertappades med att ha tagit bröd från slottets förråd för att ge dem till de fattiga. Men då man skulle gripa henne hade bröden förvandlats till rosor.

Elisabeth grundade ett hospital i Marburg och dog där 24 år gammal år 1231. Hon helgonförklarades bara några år senare.

Elisabeth av Thüringen är en av Tysklands mest älskade helgon och räknas som skyddshelgon för diakonin.

20 November

Kalender 2022 Pontus, Marina

               1900 Pontus

               1750 Pontianus

Pontianus, påve, martyr ( ?-235?)

Pontianus är den förste i de krönikor över påvarna som började antecknas på 200-talet. Därför vet man med säkerhet att han tillträdde sitt pontifikat den 21 juli 230. Pontianus fick ärva striden med motpåven Hippolytus (se 13 augusti) men de båda försonades och tillfångatogs under kejsar Maximinus Thraxs förföljelser och de fördes till ett fångläger på Sardinien.

Pontianus abdikerade och dog där år 235 efter stora umbäranden. Han reliker fördes tillbaka till Rom och begravdes i den påvliga kryptan i Calixtus katakomber.

21 November

Kalender 2022 Helga, Olga

               1900 Heliodor

               1750 Heliodorus

Jungfru Marie tempelgång (nytest. tid)

Jungfru Marie tempelgång firas till minne av att Maria, efter det löfte som hennes far Joakim och hennes mor Anna givit till templet, fördes inför översteprästen. Berättelsen härom finns i den deuterokanoniska skriften Jakobs Protevangelium.

Dagen är en helgdag i katolska och ortodoxa annaler.

22 November

Kalender 2022 Cecilia, Sissela

               1900 Cecilia

               1750 Caecilia

Cecilia, jungfru, martyr (? – 230?)

Om Cecilia berättas det att hon var en ung jungfru i Rom som lovat att leva i kyskhet. Hennes trolovade, Valerianus, som var hedning, greps av sådan vördnad av hennes löften till Kristus, att också han blev omvänd, liksom hans bror Tiburtius (se 14 april). Omkring år 230 blev de alla tre halshuggna. Cecilia är begravd i Callixtuskatakomberna.

Cecilia räknas som kyrkomusikens skyddshelgon.

Sankta Cecilias kyrka i Rom har anor från 400-talet. Rester under kyrkan kan vara från hennes hem.

23 November

Kalender 2022 Klemens

               1900 Klemens

               1750 Clemens

Clemens, biskop, martyr (? – 99?)

Clemens räknas som den tredje biskopen av Rom efter Petrus och Linus. Han lär ha varit en frigiven slav och blev nära medarbetare till Petrus och prästvigd av honom. Det är förmodligen denne Clemens som är omnämnd i Fil.4.

Clemens räknas till de apostoliska fäderna.

24 November

Kalender 2022 Gudrun, Rune

               1900 Kristogonus

               1750 Chrystogonus

De vietnamesiska martyrerna (1745-1882)

Påven Johannes Paulus II helgonförklarade 1988 116 män och en kvinna. De led alla martyrdöden i Vietnam mellan 1745 och 1882. Förmodligen var det långt fler som led martyrdöden i Vietnam under denna tid.

De flesta av de som helgonförklarades var knutna till dominikanerna. Under förföljelserna har kristna vietnameser skingrats över världen. Många lever idag i USA och Kanada.

25 November

Kalender 2022 Katarina, Katja

               1900 Katarina

               1750 Catharina

Catharina, jungfru, martyr (? -306?)

Catharina av Alexandria led martyrdöden i början på 300-talet. Hon var en lärd kvinna, och det sägs att hon överbevisade 50 hedniska filosofer om kristendomens tillförlitlighet.

Hennes attribut är ett hjul – hon steglades på ett spikbesatt sådant. När hjulet brast blev hon halshuggen. Folkvisan ”Liten Karin” handlar om henne. Legenden berättas att hennes kropp  fördes till Sinai, där Sankta Catharinakloster ligger.

Catharina blev ett mycket populärt helgon i hela västvärlden, även i Sverige. Hon räknas som en av de fyra Virgines capitales, huvudjungfrur.

26 November

Kalender 2022 Linus

               1900 Linus

               1750 Linus

Petrus I av Alexandria, patriark (? – 311)

Petrus I var patriark i Alexandria under den svåra diokletianska förföljelsen av de kristna. Han var också involverad i kampen mot arianerna och de som förnekat Kristus. Han skall en tid suttit fängslad tillsammans med en annan biskop, Meletius. Denne var hård mot de som övergivit tron medan Petrus I visade ett mildare sinne.

Petrus var känd för att i hemlighet ha besökt de fängslade, hjälpt änkor och faderlösa och ivrigt tjänat sin hjord.

( Linus, som har namnsdag denna dag, firas också den 23/9)

27 November

Kalender 2022 Astrid, Asta

               1900 Vitalis

               1750 Vitalis

Karlung, bekännare, martyr (1200-talet?)

Karlung kom från Roden, ett kustområde i Uppland. Han blev missionär och förkunnare i Roslagen och räknas som dess apostel. Om han var präst eller munk eller hade en annan profession vet man föga.

Karlung lär ha mördats av estniska hedningar.

När Karlung bars bort för att begravas föll hans kista av vagnen. På platsen sprang en källa upp. Där byggde man Karlungs kyrka.

Karlung skrinlades. Skrinet avbildades av fornforskaren Johannes Rhezelius år 1635, som skriver att skrinet brukade bäras över fälten om våren för att främja god skörd.

Idag är skrinet försvunnet och Karlungs kyrka ligger i ruiner.

28 November

Kalender 2022 Malte

               1900 Sten

               1750 Sosthenes

Sosthenes, lärjunge, martyr (nytest. tid)

Sosthenes finns omnämnd i Apostlagärningarna som aposteln Paulus förtrogne. Han var synagogföreståndare i Korint och försvarade Paulus inför prokonsulen Gallio och där blev han misshandlad av pöbeln utan att Gallio brydde sig om det.

Det kan vara samma Sosthenes som i 1 Kor. 1:1 står omnämnd som Pauli medhjälpare.

29 November

Kalender 2022 Sune

               1900 Saturninus

               1750 Saturnin

Saturninus, biskop, martyr (? – 257?)

Saturninus var den förste biskopen av Toulouse och hans reliker finns fortfarande i basilikan Saint- Sernin.

Enligt legenden led han martyrdöden genom att släpas efter en tjur.

30 November

Kalender 2022 Andreas, Anders

               1900 Andreas

               1750 Andreas

Andreas, apostel, biskop, martyr (nytest. tid)

Anderas är en av de apostlar som oftast omnämns i evangelierna. Han var från Betsaida och bror till aposteln Petrus. Efter att ha fångats av Johannes Döparens undervisning och av honom fått Jesus utpekad som världens Frälsare, förde han budskapet vidare till sin bror.

Andreas omnämns flera gånger. Han gör t.ex. en viktig insats vid det stora bespisningsundret och är med i den skara som samlades i Jerusalem efter Jesu död och uppståndelse.

Legenden berättar att han missionerade i Turkiet och i södra Ryssland. Där skall han lidit martyrdöden genom att bindas vid ett X – format kors. Det tog två dagar innan han dog och under denna tid vittnade han oförtröttligen om Jesus Kristus.

1 December

Kalender 2022 Oskar, Ossian

               1900 Oskar, Eligius

               1750 Eligius

Eligius, biskop, silversmed (588– 660)

Eligius var rådgivare till den merovingiska kungen Dagobert I i Frankrike. Efter kungens död blev han biskop i Noyon-Tournai. Där arbetade han i 20 år för att vinna befolkningen i Flandern för Kristus. Enligt traditionen var Eligius guld- och silversmed innan han kom i kunglig tjänst. Han avbildas ofta med smidesverktyg.

2 December

Kalender 2022 Beata, Beatrice

               1900 Beata

               1750 Babiana

Bibiana, jungfru, martyr (? – 360?)

Bibiana var dotter till en Flavianus, en prefekt i Rom och hans hustru Dafrosa. De led martyrdöden under kejsar Julianus Apostata. Efter deras död ville hennes nya vårdgivare tvinga henne till prostitution. Då hon vägrade placerades hon på ett sinnessjukhus och flåddes ihjäl. Hon är skyddshelgon för dem som lider av huvudvärk och epilepsi.

Bibiana s reliker finns i kyrkan som bär hennes namn i Rom.

3 December

Kalender 2022 Lydia, Cornelia

               1900 Sefanias

               1750 Zephanias

Frans Xavier, präst, jesuit, missionär (1506 – 1552)

Frans Xavier föddes i Navarra, Spanien den 7 april 1506. Han sändes till Indien som missionär. Han såg som sin särskilda uppgift att vittna om Kristus bland de fattiga pärlfiskarna i södra Indien. Sedan begav han sig till Indokina och därefter till Japan. Sedan försökte han återvända till Kina, men hindrades av landets lagar. Han dog i Macao 3 december 1552 i en febersjukdom.

Frans Xavier räknas som en av de stor missionärerna i Indien, Japan och Kina.

4 December

Kalender 2022 Barbara, Barbro

               1900 Barbara

               1750 Barbara

Barbara, jungfru, martyr (? – 303)

Kalender 2022 Barbara, Barbro

               1900 Barbara

               1750 Barbara

Barbara, jungfru, martyr (?– 290)

Barbara var en ung jungfru från Nikomedia. När hon blev kristen låste hennes far in henne i ett torn. Barbara övertalade snickarna att sätta in ett tredje fönster på tornet som ett tecken på Treenigheten. Hon ritade också ett kors på marmorväggen. Fadern överlämnade då henne till domstolen, som dömde henne till döden och han lät själv halshugga henne.

Barbara dog denna dag år 290. Korset i marmorn sägs ha varit kvar då hennes hagiografi skrevs.

5 December

Kalender 2022 Sven

               1900 Krispina

               1750 Crispina

Nelson Mandela, politisk fånge, statsman (1918 – 2013)

Nelson Mandela var en sydafrikansk frihetshjälte och medgrundare till ANC, African National Congress. De klassades länge som terrorister och Nelson Mandela hamnade i fängelse på Robben Iland. När han 1990 efter 27 år i fängelse släpptes ut kunde han, genom försoning och fredligt arbete, medverka till att Sydafrika blev en representativ demokrati och han blev president för den nya republiken fram till 1999.

1993 fick han Nobels fredspris.

Nelson Mandela dog denna dag år 2013.

6 December

Kalender 2022 Nikolaus, Niklas

               1900 Nikolaus

               1750 Nikolaus

Nikolaus av Myra, biskop, bekännare (270?– 343)

Nikolaus föddes ca 270 i Patara. Efter att ha prästvigts for han till Jerusalem, men återvände snart till sina hemtrakter och blev biskop i Myra. Under den diokletianska förföljelsen hamnade han i fängelse men blev frigiven då Konstantin blev kejsare. År 325 deltog han i konciliet i Nicea och det sägs att han, i kampen mot Arius, slog denne på käften.

I Myra arbetade han ivrigt för att hjälpa de fattiga och gav bort sin egen förmögenhet till behövande. Enligt legenden kastade han in guldklimpar till en familj som var så utarmad att de hotades att sälja sina döttrar till prostitution. Så blev han Santa Claus, förebilden för jultomten i hela västlandet.

Nikolaus dog denna dag år 343.

7 December

Kalender 2022 Angela, Angelika

               1900 Agaton

               1750 Agathon

Agathon, soldat, martyr (? – 257?)

Agathon var en kristen soldat från Selyvria i Egypten på kejsar Valerianus tid. Vid ett hedniskt upplopp i Alexandria, när Agathon förbarmande sig över de lidande kristna i staden och försökte hjälp en gammal man att resa sig, blev han dödad av pöbeln.

Agathons namn betyder god.

8 December

Kalender 2022 Virgina

               1900 Maria avelse

               1750 Maria aflelse

Jungfru Marie utkorelse – Conceptio immaculata Beatae Marie Virginis.

Denna dag är en av de stora mariadagarna i den katolska traditionen. Den handlar om att Maria, redan vid sin födelse var utkorad och friad från arvsynden – Conceptio immaculata. Berättelsen härom går tillbaka på Jakobs Protevangelium. I den bysantinska kyrkan började denna dag firas redan på 500-talet och i västkyrkan på 800-talet. År 1854, av Pius IX, infördes Conceptio immaculata som en dogm i den katolska kyrkan.

Namnet Virgina betyder jungfru.

9 December

Kalender 2022 Anna

               1900 Anna

               1750 Anna

Anna, prästfru, bekännare (nytest. tid)

Anna var gift med Joakim, präst vid templet i Jerusalem. De var länge barnlösa, men fick på sin ålderdom Maria, Jesu moder. Enligt Matt. 27:56 och Mark. 15:40 kan man anta att de även är föräldrar till Salome, Marias syster och Jakob och Johannes mor.

Om Anna och Joakim kan man läsa i Jakobs Protevangelium.

Anna själv tredje kallas en bild där Jesusbarnet sitter i Marias knä och Maria sitter i Annas knä.

10 December

Kalender 2022 Malin, Malena

               1900 Judit

               1750 Judith

Judith, änka, bekännare, krigare

Judith har en egen bok i Gamla Testamentets deuterokanoniska skrifter. Boken handlar om hur en ung, vacker änka i staden Betylua vågade bjuda motstånd mot Nebukadnessars härförare Holofernes, som hotade utrota det judiska folket. Genom sin list tog hon sig in i hans läger och dödade honom och högg av hans huvud och på det sättet övervann fiendens förkrossade övermakt.

Judiths bok är en allegorisk beskrivning om att det alltid medför välsignelse att hålla fast vid Herren och förtrösta på honom.

11 December

Kalender 2022 Daniel, Daniela

               1900 Daniel

               1750 Daniel

Daniel, bekännare

Daniels bok tillhör tolvprofetboken i Gamla Testamentet. Den utspelar sig i Babel dit Daniel och många judar förts bort i fångenskap i början av 600-talet f. Kr. Daniel kommer i tjänst hos Nebukadnessar och blir hans rådgivare och lyckas på det viset skydda och rädda många landsmän. Daniel profeterar också om den kommande ”Människosonen”, en beteckning som Jesus använde om sig själv.

I Gamla Testamentets deuterokanoniska skrifter finns ett tillägg till Daniels bok. Där berättas bl.a. om Susanna i badet (se 11/8) och om Daniel i lejongropen.

12 December

Kalender 2022 Alexander, Alexis

               1900 Alexander

               1750 Alexander

Alexander I, Patriark av Alexandria (?-326?)

Alexander var patriark I av Alexandria och erfor den svåra förföljelsen under kejsarna Galerius och Maximinus. Han deltog i det första kyrkomötet i Nicea och bekämpade arianerna.

13 December

Kalender 2022 Lucia

               1900 Lucia

               1750 Lucia

Lucia, jungfru, martyr (283? – 304?)

Lucia föddes i en välbärgad familj i Syrakusa på Sicilien i Italien. Hennes far dog tidigt och hennes mor lovade bort Lucia till en rik adelsman men hon hade avlagt ett kyskhetslöfte och bad att slippa bli gift. Modern gav med sig men hennes fästman kände sig kränkt och anmälde Lucia för kejsaren Diocletianus.

Legenderna om Lucias martyrium är många och skiftande. I en berättelse rev hon ut sina ögon, då fästmannen prisade dess skönhet, men Gud gav henne nya, ännu vackrare ögon. När hon fördes bort att avrättas stack en soldat ett svärd genom hennes hals, men hon överlevde. När hon brändes på bålet steg hennes själ som en duva upp till Gud.

Vårt nordiska firande av Lucia har fått andra proportioner. Hon firas som en skönhetsdrottning och ljusdrottning (namnet Lucia betyder ljusbärare) men symbolerna hon bär, den vita dräkten, jungfruklädnaden, det röda bandet, blodet hon utgöt och ljuskronan, påminner om hennes martyrdöd på bålet. 

14 December

Kalender 2022 Sten, Sixten

               1900 Isodorus

               1750 Isodorus

Johannes av korset, munk, mystiker, författare kyrkolärare (1542-1591)

Johannes av Korset tillhör tillsammans med Teresa av Avila (se 15/9) Spaniens stora mystiker. Som karmelitermunk försökte han tillsammans med Teresa av Avila reformera ordern. Men de mötte stort motstånd och lidande men i fångenskap anade de Guds verklighet. Det var i det dolda och hemlighetsfulla som Gud uppenbarade sig, inte i det rika och ärofulla.

Johannes av Korsets författarskap tillhör världslitteraturen. Särskilt känd är hans bok Själens dunkla natt.

Johannes av Korset dog denna dag år 1591, missförstådd och ringaktad.

15 December

Kalender 2022 Gottfrid

               1900 Ireneus

               1750 Ireneus

Nina eller Kristiana,  jungfru, missionär (296- 335)

Nina var en slavinna från Georgien som funnit Kristus medan landet ännu var hednisk. Hennes verk och förkunnelse gjorde stort intryck och hon fick rykte som undergörerska. När landets drottning blev sjuk kallade hon till sig Nina som botade henne. När drottningen ville belöna henne svarade hon att den enda belöning hon önskade sig var att alla i landet kom till tro på Jesus Kristus. På så sätt kristnades landet och kyrkor började byggas.

Nina är, tillsammans med Sankt Georg, Georgiens skyddshelgon.

16 December

Kalender 2022 Assar

               1900 Lazarus

               1750 Lazarus

Lazarus, bekännare

Lazarus från Betania tillhörde tillsammans med sina systrar Marta och Maria Jesu närmaste vänner. De är omtalade i alla evangelierna men framför allt hos Johannes. I Joh.11 berättar evangelisten hur Lazarus, som blivit sjuk och dött uppväckes av Jesus fyra dagar efter det han lagts i graven. När Jesus låter lyfta bort gravstenen ropar han på Lazarus, som kommer ut inlindad i i bindor.

Berättelsen om Lazarus död och uppståndelse förebådar det som hände några dagar senare då Jesus själv dog och uppstod.

17 December

Kalender 2022 Stig

               1900 Ignatius

               1750 Ignatius

Einar Billing, Biskop, författare (1871- 1939)

Einar Billing var son till den framstående biskopen Gottfrid Billing (se 14/1) och blev själv biskop i Västerås 1920. I försök att återge den Svenska kyrkan nytt förtroende efter de skador som vållats genom frikyrklighetens kyrkokritik. Tillsammans med bl.a. J.A. Eklund blev han ”Ungkyrklighetens” ledare. 130 gav han ut Den svenska folkkyrkan, i vilken han beskrev vår kyrka som bärare av Guds förekommande nåd genom barndopet och geografiska församlingar i hela landet.

Sv.Ps 272 ”Nu gläd dig min ande i Herren” är skriven av honom.

Einar Billing dog denna dag 1939.

18 December

Kalender 2022 Abraham

               1900 Abraham

               1750 Abraham

Abraham, Patriark

Abraham är stamfader till de tre abrahamitiska religionerna och tillsammans med Sara, och sina efterkommande, utgör berättelserna om honom grunden för vår tro på den ende Guden.

Abraham och Sara fick en enda son och ett löfte att genom honom skulle det bli ett stort folk. ”Se upp mot himlen och räkna stjärnorna, om du kan. Så talrika skall dina ättlingar bli. Abraham trodde Gud och därför räknade Herren honom som rättfärdig” (1 Mos.15:6). När Abraham får befallning att offra sin son Isak (se 19/12) tycks löftet gå om intet. Men Gud sparar Isak och löftet står kvar.

19 December

Kalender 2022 Isak

               1900 Isak

               1750 Isac

Isak, patriark

Isak var son till Abraham (se 18/12). Abrahams offer av honom på Moria berg är en av de starkaste och mest förskräckande berättelserna i Skriften. Samtidigt blickar den framåt mot Jesu offerdöd på korset.

Isaks hustru hette Rebecka. De fick två söner, Esau och Jakob (se 20/12)

20 December

Kalender 2022 Israel, Moses

               1900 Jakob

               1750 Jakob

Jakob, patriark

Jakob var son till Isak och Rebecka. Han hade en tvillingbror Esau, som föddes först, och därmed fick förstfödslorätten. Esau var luden, men Jakob var slät. Jakob var förslagen och lurade från sin bror både förstfödslorätten och sin faders välsignelse. Men trots det blir det han som får bära berättelsen om Guds folk vidare.

Jakob hade två hustrur Lea och Rakel. Med dem och sina bihustrur fick han tolv söner som blev stamfäder till Israels tolv stammar.

När han i flykten undan sin broder gick över bäcken vid Jabboks vadställe brottades han med en ängel. Där fick han ett nytt namn – Israel, ty du har kämpat med Gud och människor och segrat, sa ängeln (1 Mos. 32:28).

21 December

Kalender 2022 Tomas

               1900 Tomas  apostel

               1750 Thomas

Thomas, apostel, martyr

Thomas, ”tvillingen”, finns med i apostlaförteckningarna i evangelierna och verkar att ha haft en central plats i apostlakollegiet efter Petrus, Andreas och Sebedeussönerna.

Med viss orätt har han fått tillnamnet ”Tvivlaren” för att han först inte kunde tro att Jesus uppstått från de döda om han inte fick sticka sitt finger i Jesu sår. Då Thomas äntligen möter Jesus säger han: ”Räck hit ditt finger, här är mina händer, räck ut din hand och stick den i min sida. Tvivla inte utan tro!” Då faller Thomas ner för Herren och bekänner: ”Min Herre och min Gud!” (Joh. 20:27).

Thomas skall ha blivit missionär i Persien och i Indien och lidit martyrdöden utanför Madras. I sydöstra Indien finns ännu en syrisk-ortodox kyrka byggd på apostelns mission.

En pseudoepigrafisk skrift, ”Thomasevangeliet” innehåller ett stort antal Jesusord. Fragment av evangeliet är funnet i Egypten. Det har sin bakgrund i den koptiska kyrkans tradition och har starka gnostiska drag. Thomasevangeliet tillhör inte kyrkans kanon.

22 December

Kalender 2022 Natanael, Jonatan

               1900 Josef

               1750 Joseph

Josef, patriark, furste

Josef var den näst yngste av Jakobs söner och favoriserad av sina föräldrar. Det ledde till att hans bröders avund uppväcktes och när de fick tillfälle, fångade de honom, kastade ner honom i en brunn och sålde honom som slav i Egypten. Där lyckades han genom sin visdom och Guds beskydd, genom drömtydning och goda råd, bli Faraos närmaste man. När hungersnöd kom över världen och hans bröder sökte sig till Egypten, kunde han ge dem säd för att överleva.

Så försonades han med dem och han lät hämta sin fader Jakob till Egypten och lät honom och hans bröder få en fristad i landet Gosen.

Där blev släkten kvar ända tills Moses 430 år senare förde dem tillbaka till det utlovade landet. (Gal.3:15-17).

23 December

Kalender 2022 Adam

               1900 Israel

               1750 Viktoria

Adam, stamfader

Adam, hans namn betyder människa, är stamfader till alla jordens folk.

I de första kapitlen i 1 Mos. berättas om hur Gud skapar honom av jordens mull. Han får sedan Eva vid sin sida, för det var icke gott för mannen att vara allena. De får till uppgift att förvalta Guds skapelse.

Eva och Adam bröt mot Guds förbud och åt av det förbjudna trädet, kunskapens träd på gott och ont, och de blev fördrivna ur paradiset och förlorade sin odödlighet.

Kristus kallas i evangelierna för den andra Adam. ”Liksom alla dör genom Adam, så skall alla också få nytt liv genom Kristus.” (1Kor.15:22).

24 December

Kalender 2022 Eva

               1900 Adam, Eva

               1750 Adam, Eva

Eva, stammoder

Namnet Eva betyder liv. Hon är Adams hustru och de två är evigt förbundna. Enligt 1 Mos. 1 i skapelseberättelsen är Eva skapad av mannen, hon är alltså inte en ny skapelse utan av samma släkt som Adam. Tillsammans är de Guds avbild (1Mos.1:27). Deras förening är också en bild för äktenskapet (1 Mos.2:21) och för de kristnas förening med Kristus (Ef. 5:31f).

Eva tog av den förbjudna frukten och gav också till Adam. Tillsammans avföll de från Gud och blev fördrivna ur Edens lustgård. Men Eva fick ett löfte – att hennes avkomma skall söndertrampa ormens huvud, men ormen skall hugga honom i hälen (1 Mos.3:15). Detta har sett som en profetia. Kvinnan är Maria och hennes son är Kristus. Så räknas Maria som den andra Eva.

25 December

Kalender 2022 Juldagen

               1900 Juldag

               1750 Jule-Dag

Juldagen, Frälsarens födelse

Juldagen börjande först på 300-talet firas som Kristi Födelses Fest. Så kom den att förenas med Epifania, den 6 Januari, som ännu i många kyrkor firas som den stora dagen. Man har menat att det inte finns belägg för att Kristus föddes den 25 december och att tecken i evangeliet, t.ex. att herdarna var ute och vaktade sin jord, tyder på att fördelseundret inte kan ha skett på vintern. Likaså ha det hävdats att julen började firas den 25 december för att sammanfalla med den romerska festen Sol Invictus. Några fasta belägg för dessa teorier är svårt att finna.

Kyrkoåret har Påsken, Kristi uppståndelse,  som sitt nav och de flesta högtider firas utifrån denna, men också Kristi födelse är i centrum. Jungfru Marie bebådelse 25 mars firas nio månader före jul, Johannes Döparens födelse, sex månader före jul, Epifania firas trettondagar efter jul och Kyndelsmässodagen firas 40 dagar efter jul. Så står såväl Påsken som Julen i evangeliets centrum.

26 December

Kalender 2022 Stefan, Staffan

               1900 Stefani dag

               1750 Stephan

Stefanus, diakon, martyr

Stefanus var en av de första sju diakonerna, som Petrus och apostlarna utsåg som sina medarbetare. I Apg. 6 och 7 berättas om hans gärning och martyrium. Han förkunnade frimodigt om Kristi död och uppståndelse och väckte stor förargelse hos översteprästerna och det Stora Rådet, som uppeggade folket till att stena honom. Med bland vedersakarna fanns också Paulus, som vid den tiden hette Saulus. Det blev startskottet för förföljelsen av de kristna och början till missionen genom av de kristna spreds över landet och bar med sig förkunnelsen om Kristi uppståndelse.

Berättelsen om Stefanus har blivit grunden för många legender både i ord och ton och konst. Här i Norden har Stefanus, Staffan, blivit en stalledräng och en stjärngosse i Luciafirandet.

27 December

Kalender 2022 Johannes, Johan

               1900 Johannes evangelisten

               1750 Johannes Evangelisten

Johannes apostel, evangelist

Johannes, ”den lärjunge som Jesus älskade” var yngst i apostlaskaran. Han var bror till Jakob och son till Sebedeus och Salome. Eftersom Salome förmodligen var Marias syster, så var Jesus kusin med Johannes.

Johannes fanns, ständig vid Jesu sida och han var den som stod kvar vid korset tillsammans med Maria. Enligt Joh. 22:8 var också den förste som trodde på uppståndelsen.

Förutom evangeliet är det 4 andra skrifter i Nya Testamentet som har Johannes som författare – första, andra och tredje Johannesbrevet och Johannes Uppenbarelse, eller Apokalypsen, som den också kallas.

I evangeliet uppmanas Johannes av Kristus på korset att ta hand om Maria.

Johannes kom efter en tid att bli biskop i Efesos och tog med sig Maria dit. Det var medan han var där som han för sin tros skull blev fånge på ön Patmos och skrev Uppenbarelseboken.

Johannes blev mycket gammal och den ende av apostlarna som led en naturlig död. Många tolkade Jesu ord till Petrus, när de efter uppståndelsen möttes vid Tiberias sjö, som om Johannes skulle leva ända till Kristi återkomst. ”Om jag vill att han skall bli kvar tills jag kommer, vad rör det dig?” (Joh,21:22). Man tror att Johannes kan ha blivit närmare hundra år gammal.

28 December

Kalender 2022 Värnlösa barns dag

               1900 Menlösa barns dag

               1750 Menlösa barn

Menlösa – de oskyldiga – barnens dag

Evangelisten Matteus berättar i sitt andra kapitel att efter de tre magernas hyllning av den nyfödde Judakonungen Jesus, flydde Josef, Maria och barnet till Egypten. Kung Herodes sökte efter honom och lät döda alla gossebarn i Betlehem som var tre år och där under och trodde förmodligen att Jesus tillhörde de som dräpts av hans krigsmän. I Egypten stannade den heliga familjen i några år till dess att kung Herodes var död. Då återvände de till Israel och bosatte sig i Nasaret.

29 December

Kalender 2022 Natalia, Natalie

               1900 Thomas biskop

               1750 Thomas biskop

Thomas Becket , ärkebiskop, martyr( 1118-1170)

Thomas Becket blev ärkebiskop i Canterbury 1162 och förblev det till sin död 29 december 1170. Han arbetade med stor iver för att försvara kyrkans självständighet mot kungamakten. Efter flera misslyckade försök till försoning med Henrik II tog några av kungens män saken i egna händer och lät mörda Thomas Becket framför högaltaret i katedralen i Canterbury.

Henrik II kunde ha gått till historien som en god konung, men med Thomas Becket död blev fallet det motsatta. Ryktet om Thomas Becket spreds över Europa och han blev helgonförklarad blev 1173, tre år efter sin död.

30 December

Kalender 2022 Abel, Set

               1900 David

               1750 David

David, konung, psalmdiktare

David var Israels andre konung efter Saul, som förkastats av Gud. David blev den store hjälten som besegrade alla sina fiender och gjorde Israel till ett stort och mäktigt rike. Han var också psalmförfattare och många psalmer i Psaltaren har hans namn.

David hade flera hustrur men den som stod honom närmast var Batseba, som han på ett orättfärdigt sätt tagit från sin granne, Urias. Profeten Natan höll ett strafftal för honom och Psaltaren 51 är Davids syndabekännelse för det han gjort.

Med Batseba fick David sonen Salomo (se 25/6) som förde släkten och kungavärdigheten vidare.

David står som sinnebilden för en sann konung och under nederlag och fångenskap drömde folket om att en ny David skulle komma och återupprätta landet.

När Jesus red in i Jerusalem sjöng folket: Hosianna, Davids Son, välsignad vare han som kommer i Herrens namn.

David regerade mellan 1005 och 972 f.Kr. Han blev 70 år gammal.

31 December

Kalender 2022 Sylvester

               1900 Sylvester

               1750 Sylvester

Sylvester, påve, bekännare (?- 335)

Sylvester eller Silvester var påve i Rom mellan 314 – 335 och lär ha varit vän men kejsar Konstantin. Han fortsatte med byggandet av Laterankyrkan, som han föregångare Miltiades inlett (se 9/11) och grundade också flera andra kyrkor.

Sylvester deltog i det första konciliet i Nicea och kämpade mot arianerna. Han är också känd för förnyelse av liturgin och för att ha låtit nedteckna de första martyrologierna.

1 Januari

Kalender 2022 Nyårsdagen,1900 Nyårsdag,1750 Nyårsdag

Nyårsdagen, Kristi omskärelses fest

Den romerska kalendern hade ursprungligen 1 mars som nyårsdag. Kyrkan räknade länge 25 mars, Jungfru Marie Bebådelsedag som nyårsdag. Den 1 januari firades i stället som ”Kristi omskärelses fest”, åttonde dagen efter Kristi födelse, då han omskars och fick namnet Jesus, det som ängeln givit honom (Luk.2:21).

2 Januari

Kalender 2022 Svea, 1900 Abel, Set, 1750 Abel, Seth

Abel, bekännare, martyr

Adam och Eva fick två söner, Kain och Abel, efter det att de drivits ut ur Paradiset. Kain var den äldste. När bröderna offrade till Herren tog Herren emot Abels offer men inte Kains. Kain dräpte då i vredesmod sin bror. Kain blev fördriven och släkten fördes vidare genom Set, Adam och Evas tredje son.

3 Januari

Kalender 2022 Alfred, Alfrida, 1900 Enok, 1750 Enoch

Henok, bekännare

Om Henok står det (1 Mos. 5:18-24) att han blev 365 år. Han levde i gemenskap med Gud, sedan fanns han inte mer, ty Gud tog honom härifrån. Dessa korta rader gav grund för många legender.

Henoks bok, en pseudepigraf med 108 kapitel, var väl känd på apostlarnas tid och aposteln Judas citerar från den: Om dem har också, Henok i det sjunde släktledet från Adam, profeterat: Se Herren kommer med sina mångtusen heliga för att hålla dom…(Jud. v. 14-15).

Henoks bok ingår inte i vår bibelkanon men finns med i den Etiopiska, koptisk ortodoxa kyrkans bibel.

4 Januari

Kalender 2022 Rut, 1900 Titus, 1750 Titus

Kaj Munk, präst, dramatiker, martyr (1898-1944)

Kaj Munk föddes i Maribo på Lolland i Danmark. Han blev tidigt föräldralös och uppfostrades av moderns kusin.

1924 prästvigdes han och fick tjänst i Vedersö på västra Jylland där han verkade till sin död.

Kaj Munk skrev ett stort antal pjäser av vilka Ordet är den mest kända. Efter att ha varit antidemokrat gjorde Kaj Munk en helomvändning och skrev flera pjäser med stark kritik av nazismen. Hans verk beslagtogs av ockupationsmakten och Kaj Munk förbjöds att predika. Han mördades av Gestapo i januari 1944 och blev en symbol för den danska motståndsrördelen.

5 Januari

Kalender 2022 Hanna, Hannele, 1900 Simeon, 1750 Simeon

Simeon Styliten , pelarhelgon, asket (388-459)

Simeon Styliten levde i nära trettio år på en pelare i Qalat as-Siman, nära Aleppo i Syrien. Där ville han genom bön och askes stänga ute allt som kunde hindra honom att komma närmare Gud.

En bit av pelaren och ruiner av byggnaderna runt omkring finns fortfarande kvar.

6 Januari

Kalender 2022 Kasper, Melker, Baltsar 1900 Trettondedag,

               1750   Trettondedag

Epifania, Trettondag jul,  

Kasper, Melchior, Baltsar

Trettondag Jul eller Epifania (Uppenbarelse) firas till minne av de vise männen som enligt Matt. 2:1-12 kom med gåvor till Jesusbarnet i Betlehem. I många kyrkor är denna dag den största av julens dagar och firas mer än 25 december.

Med de vise männen uppenbaras Guds härlighet i Kristus för världen. Enligt legenden hette de vise, magerna, Kasper, Melchior och Baltasar och representerar alla folk. De framställs ofta som kungar.

Omkring de vise männen uppstod en rik kult och deras reliker vördas högt. De finns att beskåda i ett gyllene relikskrin i Kölns domkyrka.

7 Januari

Kalender 2022 August, Augusta, 1900 August, 1750 Lucian

Carl Boberg, lärare, riksdagsman, psalmförfattare  

(1859 -1940)

Carl Boberg var från Mönsterås och aktiv i Missionsförbundet och redaktör för tidningen Sanningsvittnet. Politiskt var han konservativ och tog ställning för Tyskland i kriget.  

Carl Boberg skrev flera andliga sånger av vilka O store Gud, (Sv.Ps. nr.11) är den mest kända både i Sverige och runt om i världen. Den sjöngs bl.a. in av Elvis Presley.

Carl Boberg dog i Kalmar denna dag 1940.

8 Januari

Kalender 2022 Erland, 1900 Erhard, 1750 Erhard

Robert Baden Powell, militär, grundare av scoutrörelsen (1857 – 1941)

Robert Baden Powell var militär. Sin militära erfarenhet fick han under det andra boerkriget, där också hans idéer om scouterna föddes. 1908 gav han ut boken Scouting for boys.

Scoutrörelsen blev snabbt mycket populär i hela västvärlden och ansågs fostrande och karaktärsdanande. Även kyrkorna använde scouting i sitt ungdomsarbete. Ansgarsförbundet för barn och ungdomsarbete i Svenska kyrkan bildades 1946 och var aktivt till 1992 då rörelsen uppgick i Kyrkans Ungdom.

Robert Baden Powell dog denna dag 1941 i Kenya. Hans grav har förklarats som nationalmonument.

9 Januari

Kalender 2022 Gunnar, Gunder, 1900 Julianus, 1750 Julianus

Gunnar Rosendal, ”fader Gunnar”, kyrkoherde, författare, förnyare (1897 – 1988)

Gunnar Rosendal föddes i Grevie i Skåne och prästvigdes 1922. Vid det ekumeniska mötet i Stockholm genomgick han något som man kan kalla en omvändelse.

Gunnar Rosendal blev kyrkoherde i Osby 1934 och var aktiv där till sin pensionering då han flyttade till Kristianstad, där han låtit bygga en kyrka ”Gratia Dei” med gästhem för ett liv i andakt och bön.

”Fader Gunnar” var mycket produktiv och byggde upp ett gudstjänstliv i Osby som saknade motstycke. Han var folklig och en glädjespridare på ett vinnande sätt och gjorde sig känd för att kunna tala på danstillställningar och inviga bensinmackar.

För den högkyrkliga rörelsen och för kyrklig förnyelse är han en ledstjärna. 1935 utkom hans bok Kyrklig förnyelse där han sammanfattar rörelsens syfte och mål.

Gunnar Rosendal var högkyrklig i en tid då högkyrklighet var ett skällsord och ansågs som farlig katolsk indoktrinering, men idag har han tankar i viss utsträckning blivit det ”normala” i Svenska kyrkan. Det gäller framför allt synen på liturgi och sakrament. Hans syn på kyrkans ämbete och kyrkans bekännelse har däremot har däremot starkt avvisats.

Gunnar Rosendal dog den 26 december 1988 i Kristianstad.

10 Januari

Kalender 2022 Sigurd, Sigbritt, 1900 Nikanor, 1750 Nikanor

Emelie Petersen, ”mormor på Herrestad” filantrop (1782 – 1859)

Emilie Petersen föddes i Berlin och fick sin utbildning i Hamburg. Hon gifte sig med Johann Petersen och flyttade till Sverige 1806 under napoleonkrigen och bosatte sig på herrgården i Herrestad. Här blev hon mycket aktiv i Svenska Missionssällskapet och ordnade bönemöten som blev ett slags andliga syföreningssammankomster. I en tid då konventikelplakatet ännu rådde var hon en djärv föregångare för den nyandliga rörelsen. Hon fick en genomgripande betydelse för kyrklig, filantropisk verksamhet och gav många, inte minst unga kvinnor, en meningsfull uppgift i kyrkan.

Emelie Petersen dog denna dag 1859 i Kärda i Småland.

11 Januari

Kalender 2022 Jan, Jannike, 1900 Hyginus, 1750 Hyginus

Carl von Linné, botaniker, geolog, läkare och forskare (1707 – 1778)

Carl von Linné föddes i prästgården i Råshult, Stenbrohult socken i Småland, där hans far var präst. Han studerade vid läroverket i Växjö flyttade därefter till Uppsala och vidare till Nederländerna för högre studier.

1735 utkom den första upplagan av Systema Naturae där han systematiserar växter och djur i ett sexualsystem. Boken utgavs i allt fler upplagor och fick avgörande betydelse för forskningen. Man säger att Systema Naturae är för biologin av samma betydelse som Periodiska systemet är för fysiken och kemin.

Carl von Linné gjorde flera resor i Sverige för att kartlägga vilka naturtillgångar, djur och växtarter som fanns i riket som kunde var till nytta. Han skickade också sina lärjungar ut till avlägsna platser på  jorden för att hämta hem forskningsmaterial.

Många präster fascinerades av Linnés arbete och blev ”linneaner” och samlande på växter och gjorde vördnaden för skapelsen till en del av sin prästerliga gärning.

Carl von Linné är förmodligen den svenske forskare som är mest känd i världen.

12 Januari

Kalender 2022 Frideborg, Fridolf, 1900 Arkadius, 1750 Arcadius

Erik Gustaf Geijer, författare, poet, filosof (1783 – 1847)

Erik Gustaf Geijer föddes på Ransäters bruk i Värmland denna dag år 1783. Han blev en av de stora idébärarna under den svenska romantiken som poet, filosof och historiker. Han räknas också som den svenska nationalismens fader och med dikten Ensam i bräcklig farkost år 1838 som förespråkare av liberalismen. I den svenska psalmboken är han representerad med psalmerna 140 Du bar ditt kors och 150 Du segern oss förkunnar.

Erik Gustaf Geijer dog den 23 april 1847 i Stockholm.

13 Januari

Kalender 2022 Knut, 1900 Knut, 1750 Knut

Knut Lavard, prins, hertig, martyr  (1095? -1131)

Knut Lavard var son till den danske kungen Erik Ejegod. Efter hans död stod Knut som tronföljare men blev ifrågasatt av andra tronpretendenter. År 1131 mördades han av Magnus den starke, en av konkurrenterna till tronen.

Knutdagen, tjugo dagar efter jul, är Trettondedagens oktav och det har lett till talesättet Tjugondag Knut sopar julen ut.

Teckning efter medeltida muralmålning, Danmark.

14 Januari

Kalender 2022 Felix, Felicia, 1900 Felix, 1750 Felix

Felix av Nola, präst och martyr ( 200? – 260?)

Felix av Nola föddes och växte upp i Nola, nära Neapel. Efter faderns död sålde han sina ägodelar och delade ut arvet till de fattiga och utbildade sig till präst.

Under förföljelsen under kejsar Decius 250 fick Felix utstå mycket lidande. En av legenderna berättar att han gömde sig för sina plågoandar och klarare sig tack vare att en spindel spann sitt nät framför grottan där han var gömd.

När förföljelsen avklingade sökte man övertala honom att bli biskop, men han avstod och försörjde sig på en liten jordplätt. I den mån han kunde, delade han sin skörd med de fattiga.

15 Januari

Kalender 2022 Laura, Lorentz, 1900 Maurus, 1750 Maurus

Paulus Eremiten, (228 – 343)

Paulus Eremiten eller Paulus av Thebe levde som eremit i öknen i nittio år. Det enda han ägde var en tam korp som varje dag kom med en skiva bröd till honom. När han fick besök av Antonius (se den 17/1), en annan eremit, kom korpen flygande med två bröd. När Paulus var döende lät Antonius hämta en svepning hos biskopen Athanasius. När han återvände upplevde han Paulus Eremitens himmelska födelsedag med närvaro av profeter och änglar.

16 Januari

Kalender 2022 Hjalmar, Helmer, 1900 Marcellus, 1750 Marcellus

Gottfrid Billing, biskop, kyrkolärare (1871 – 1925)

Gottfrid Billing föddes 1841 i Önnestad i Skåne. Han läste till präst i Lund och blev professor i praktisk teologi och utnämndes till biskop i Västerås 1884 och därefter biskop i Lund 1898.

Gottfrid Billing var politiskt aktiv. Han stod kungafamiljen nära och fick plats i Svenska Akademien 1900.

I Lund blev han en företrädare för den lundensiska högkyrkligheten och betonade kyrkan som förvaltare av nådemedlen. Lutherska Kyrkans bekännelse är han viktigaste arbete.

Gottfrid Billings son, Einar Billing (se 17/12) blev också en stor kyrkoman och biskop i Västerås.

Gottfrid Billing dog den 14 januari 1925.

17 Januari

Kalender 2022 Anton, Tony, 1900 Antonius, 1750 Antonius

Antonius Eremiten, abbot, eremit (251 – 356)

Antonius Eremiten föddes i Memfis i Egypten. Han blev eremit efter att ha hört berättelsen om den rike ynglingen och beslöt att leva ett liv i fattigdom och försakelse. Andra eremiter, som med tiden slöt upp kring honom blev början till klosterväsendet som tog form på 300-talet.

Han stödde dem som drabbades av den diokletianska förföljelsen och bekämpade arianismen. Athanasius, biskopen och kyrkofadern i Alexandria skrev en biografi över Antonius, vilken är bevarad.

Antonius Eremiten dog år 356 och blev alltså över hundra år gammal.

Hans epitet är ett tau-kors.

18 Januari

Kalender 2022 Hilda, Hildur, 1900 Priska, 1750 Prisca

Priska, jungfru, martyr (200-talet)

Priska var en ung flicka i Rom som led martyrdöden endast 13 år gammal. Hon kastades för lejonen, men då de inte rörde henne blev hon halshuggen. På Aventinen finns en kyrka som uppkallats efter henne. Kyrkan är byggd över ett hus som kan ha varit en samlingsplats för kristna.

En annan Priska är värd att ihågkommas. Det är Priska, gift med Aquila, Paulus medarbetare. Hon är omnämnd i Apg.12:1 och Rom.16:3f.

19 Januari

Kalender 2022 Henrik, Henny, 1900 Henrik, 1750 Henricus

Henricus, biskop, martyr (? – 1156)

Henrik kom som missionär från England och blev biskop av Gamla Uppsala. Han stod nära kung Erik (se 18/5) och följde honom på korstågen i Finland, där han stannade och blev den förste finska biskopen av Åbo. Efter bara ett år blev han mördad av bonden Lalli.

Utanför Åbo finns en källa där det sägs att Henrik döpte. Där byggdes en kyrka i vilken hans reliker förvarades. När Åbo domkyrka byggdes fördes relikerna över dit.

Henrik räknas som Finlands apostel och nationalhelgon.

20 Januari

Kalender 2022 Fabian, Sebastian, 1900 Fabian, 1750 Fabianus

Sebastian, officer, martyr (256? – 288)

Sebastian var officer i det pretorianska gardet i Rom på kejsar Diocletianus tid och hjälpte kristna att undkomma förföljelsen. När det blev känt fängslades han och fördes till Colosseum där han bands vid en pelare och sköts till döds med pilar.

Över den katakomb där hans ben vilar och där även Paulus och Petrus reliker en tid förvarades, byggdes en kyrka uppkallad efter honom.

21 Januari

Kalender 2022 Agnes, Agneta, 1900 Agneta, 1750 Agneta

Agnes, jungfru, martyr (292 – 304)

Agnes var en ung flicka som led martyrdöden i Rom i början på 300-talet. Hon blev snart högt vördad och redan på 300-talet byggdes en kyrka över hennes grav – Sant´ Agnese fuori le mura.

Agnes namn betyder ”den rena” men liknar ordet Angus, lamm och det har därför blivit hennes symbol.

Varje år vävs och välsignas Pallier, ärkebiskoparnas kännetecken, av ull från lamm som välsignats i Agnes kyrka.

22 Januari

Kalender 2022 Vincent, Viktor, 1900 Vincentius 1750 Vincentius

Vicentius av Saragossa, ärkediakon, martyr (? – 304?)

Vicentius föddes i Huesca i Spanien på 200-talet och blev martyr i Valencia i början på 300-talet. Han var ärkediakon i Saragossa i norra Spanien och tillsammans med Stefanus och Laurentius (se den 26/12 och 10/8) räknas han till kyrkans stora diakoner.

I Lissabon och Valencia finns katedraler uppkallade efter Vicentius. En kyrka, som byggdes i Cordoba på 600-talet till hans ära, förstördes av morerna.

Under förföljelserna kastades Vicentius i fängelse och torterades med eld, men han vägrade överge sin tro.

23 Januari

Kalender 2022 Frej, Freja, 1900 Emerentia, 1750 Erementia

Emerentiana, jungfru, martyr ( ?  – 304)

Enligt legenden var Emerentiana fostersyster till Agnes (se 21/1) och stenades till döds då hon bad vid hennes grav.

I norra Rom finns en modern kyrka, Sant´Emerenziana, som är helgad åt henne.

24 Januari

Kalender 2022 Erika, 1900 Eric translatus 1750 Erick translatus

Translatio Erici (1273)

Den 24 januari 1273 flyttades kung Eriks reliker i processioner och med stora festligheter från Gamla Uppsala till östra Aros, d.v.s. Uppsala, och den nya domkyrkan där. Vid ceremonierna deltog kung Valdemar.

Under medeltiden bars relikerna denna dag runt på åkrarna med böner om god årsväxt.

25 Januari

Kalender 2022 Paul, Pål, 1900 Paulus, 1750 Pauli omvändelse

Pauli Omvändelse

Dagen firas till minne av Pauli omvändelse ( Apg.9:1-9, Apg. 22 och Gal.1:11-21). Paulus var på väg från Jerusalem till Damaskus för att gripa kristna, när Kristus mötte honom i ett starkt ljussken och när den förskräckte aposteln frågade vem det var svarade Jesus: Jag är Jesus, den du förföljer.

Paulus lät sig övertygas och blev den ivrigaste förkunnaren av kristen tro och förde budskapet runt i det romerska riket.

Pauli omvändelse firades som allmän helgdag i Sverige fram till 1772.

26 Januari

Kalender 2022 Bodil, Boel, 1900 Polycarpus 1750 Polycarpus

Polycarpus, biskop, martyr (69? – 155)

Polycarpus var biskop av Smyrna och lärjunge till aposteln Johannes. Då han beordrades av kejsarmakten att förneka Kristus lär han ha sagt: ”Jag har i åttiosex år tjänat Kristus, och han har aldrig svikit mig, så varför skulle jag nu svika honom?” Polycarpus blev bränd på bål.

Polycarpus företrädare var Ignatius av Antiokia , som fördes till Rom för att kastas för lejonen. På vägen till avrättningen skrev han flera brev som finns bevarade, bl.a. till Polycarpus.

Irenaeus av Lyon ( se 23/8 ) var en av Polycarpus lärjungar,

Om dessa tre och om Polycarpus martyrium kan man läsa i de apostoliska fäderna.

27 Januari

Kalender 2022 Göte, Göta, 1900 Krystomus 1750 Chrysostomus

Johannes Chrysostomus, kyrkofader, patriark (347- 407)

Johannes Chrysostomos föddes I Antiokia, Mindre Asien, år 347. Han har fått sitt namn genom sin vältalighet – namnet betyder ”guldmun”.

Han verkade först i Antiokia men blev år 398 patriark i Konstantinopel. Då han fördömde arianismen och anklagade kejsarinnan Eudoxia för sedeslöshet blev han landsförvisad men hans popularitet bland folket gjorde att han fick återvända, men han blev förvisad ännu en gång och dog av strapatserna på resan till sin förvisningsort vid Svarta havet.

28 Januari

Kalender 2022 Karl, Karla, 1900 Karl, 1750 Carl

Thomas av Aquino, teolog, dominikan, filosof (1225 – 1274)

Thomas av Aquino föddes i Roccasecca i Lazio, Italien och uppfostrades i benediktinklostret Monte Cassino. Han blev elev hos Albertus Magnus i Köln och via en lärartjänst vid universitetet i Paris kom han till Neapel.

Thomas av Aquino byggde sin teologi på att finna ett samspel mellan Aristoteles filosofi och den kristna tron och blev kritiserad för hedniskt tänkande men ville inte att tron skulle underordnas filosofin.

Hans viktigaste verk Summa theologica lämnade han oavslutat med orden: ”allt vad jag skrivit synes mig som halm i jämförelse med vad som uppenbarats för mig.” I ett annat av hans verk Summa contra gentiles försvarar han den kristna skapelsetron.

Thomas av Aquino var också diktare och formade bl.a. liturgin för Kristi Lekamens fest.

För sin förmåga att förena filosofi och kristen tro fick han hedersnamnet Dockor Angelicus, den änglalike läraren.

Thomas av Aquino dog 7 mars 1274 i klostret Fossanova i Italien.

29 Januari

Kalender 2022 Diana, 1900 Valerius, 1750 Valerius

Valerius av Trier, biskop, bekännare (300-talet)

Valerius lär ha varit en av de första biskoparna i Trier. Tillsammans med Eucharius, en annan av de första biskoparna, vilar de i var sin sarkofag i staden. En legend vill göra gällande att Valerius skulle ha varit en av de 72 lärjungar som Jesus sände ut, men i själva verket levde förmodligen på 300-talet. Trier ligger i Moseldalen, inte långt från Luxemburg. Kyrkan var uppenbarligen etablerad i romarrikets utkant redan på 300-talet och biskopen Valerius har blivit ett vittnesbörd därom.

30 Januari

Kalender 2022 Gunilla, Gunhild, 1900 Gunilla, 1750 Adelgunda

Adelgunda, abbedissa (630 – 684)

Adelgunda härstammade från det franska kungahuset och föddes i Hennegau i nuvarande Belgien. När hon var 13 år tvingades hon till giftermål med Eudo, en engelsk prins. När Adelgunda vägrade kom prinsen med beväpnade män för att med våld föra bort henne. Hon flydde och kom till Haumont, där biskop Amandus gav henne skydd.

Med hjälp av sitt arv grundade hon ett kloster och blev dess abbedissa. De sista åren av hennes levnad plågades hon svårt att en cancersvulst som skulle ta hennes liv, men in i det sista använde hon sina krafter för att bistå de fattiga och sjuka.

31 Januari

Kalender 2022 Ivar, Joar, 1900 Vigilius 1750 Vigilius

Peter av Nolasco, militär, nödhjälpare (1189 – 1256)

Peter Nolasco, av spansk härkomst, föddes i Languedoc i nuvarande Frankrike. Han började sin bana som militär. Det var ständiga strider mellan morer och kristna och också mellan olika miliser och rövarband i norra Spanien och Frankrike. Tusentals fångar togs från båda sidor. De räknades som krigsbyte och såldes som slavar.

Peter Nolasco övergav den militära banan 1203 och började stället med att arbeta för att kristna fångar skulle lösköpas från morerna. Han var med och grundade Ransomer, en organisation för att hjälpa krigsfångarna och ägnade sitt liv åt att med hela sin varelse arbeta för slavarnas frihet.

Peter Nolasco dog i Barcelona 1256.

1 Februari

Kalender 2022 Max, Maximilian, 1900 Maximiliana 1750 Birgitta

Brigida av Kildare, abbedissa, skyddshelgon (452-525)

Brigida säges ha varit av kunglig börd och hennes mor var en slavinna. Så har hon blivit de utomäktenskapliga barnens skyddshelgon. Hon blev abbedissa för ett kloster i Kildare.

Brigida räknas som Irlands skyddshelgon och ryktet om henne spreds över Europa. På Kapelludden på Öland, där den heliga Birgittas reliker fördes iland på väg till Vadstena, finns en kyrkoruin som är uppkallad efter Brigida och i Husaby är en av källorna uppkallad efter henne.

Den svenska namnformen av Brigida är Birgitta och den heliga Birgitta av Vadstena hade henne som en förebild.

2 Februari

Kalender 2022 Kyndelsmässodagen, 1900 Marie kyrkogång

1750 Marie kyrkogång

Kyndelsmäss eller Jungfru Marie kyrkogångsdag.

Dagen firas till minne av att Josef och Maria bar fram Jesusbarnet i templet 40 dagar efter hans födelse med de offergåvor som stadgats i lagen (Luk 2: 22-40). Där mötte de Hanna och Simeon som lovsjöng och välsignade Jesus. Simeons lovsång har blivit en av de stora bönerna i Skriften och den bedes eller sjunges varje dag i completoriet.

Kyndelsmässodagen firades fram till 1772 den 2 februari men är numera flyttad till närliggande söndag.

3 Februari

Kalender 2022 Disa, Hjördis, 1900 Blasius  1750 Blasius

Henric Schartau , komminister, kontraktsprost (1757- 1825)

Henric Schartau föddes i Malmö 1757. Han läste teologi i Lund och prästvigdes i Kalmar 1780. Han har själv berättat att han omvändes vid ett uselt och vårdslöst skriftetal som han åhörde i Ryssby kyrka, Kalmar stift. 1785 blev han komminister vid domkyrkan i Lund och 1793 blev han också kyrkoherde i Bjällerups och Råbys församlingar, en tjänst som han behöll till sin död.

Schartau utvecklade en predikostil byggd på Nådens Ordning och fick många åhörare och efterföljare, trots motstånd från professorerna vid universitetet.  Av de präster som utbildades i Lund kom många till Västsverige, där de förde med sig intrycken från Schartaus förkunnelse. Än idag finns det ”schartauaner” kvar på västkusten.

Henric Schartau dog denna dag 1825. Hans Bref i andliga ämnen och många av hans predikningar har blivit tryckta.

4 Februari

Kalender 2022 Ansgar, 1900 Ansgarius, 1750 Ansgarius

Ansgar, biskop, missionär (801-865)

Ansgar föddes 801 i Fouilloy nära Amiens i Frankrike Han blev benediktinermunk vid 14 års ålder. Som missionär sändes han från Hamburg-Bremen till Danmark och Sverige och 830 kom han till Birka och grundade en församling. Kung Björns rådgivare, Hergeir, lät döpa sig.

Ansgar återvände till Hamburg. och blev utnämnd ärkebiskop över Norden.

Under hans frånvaro utsattes församlingen i Birka för förföljelser och försvann men återupprättades av Ansgars andra besök på 850-talet.

Ansgar kallas för Nordens apostel fastän hans insatser i Birka fick liten genomslagskraft.

Ansgars liv är tecknat i krönikan Vita Ansgarii av hans följeslagare Rimbert.

5 Februari

Kalender 2022 Agata, Agda 1900 Agata 1750 Agatha

Anders Frostenson, präst, psalmförfattare (1906-2006)

Anders Frostenson föddes i Loshults församling i norra Skåne. Han läste teologi i Lund och prästvigdes 1932. Efter en tids tjänst i Gustav Wasas församling i Stockholm blev han kyrkoherde i Lovö, en tjänst han behöll till sin pension. Han var också slottspredikant i Drottningholm. 1981 blev han hedersdoktor vid Lunds universitet.

Anders Frostenson var en aktiv psalmförfattare. Redan som trettioåring kom han med i arbetet med 1937 år psalmbok. Han skrev många psalmer som snabbt blev älskade pärlor som t.ex. Jesus från Nasaret och Kristus vandrar bland oss än. I 1986 års psalmbok – han satt med i psalmbokskommittén – har han bearbetat, översatt och själv skrivit nära 150 psalmer.

Anders Frostenson dog 2006 i Örebro. Han ligger begravd på Lovö kyrkogård.

6 Februari

Brynolf Algotsson, biskop, författare (1248- 1317)

Brynolf Algotsson föddes 1248. Han studerade i Paris i 18 år och blev där bekant med flera av tidens stora kulturpersonligheter. Hemkommen till Skara blev han först dekan och kanik och år 1278 stiftets biskop.

Brynolf författade fyra rimmade officier över Sankt Elin (se 31/7), sankt Eskil( se 12/6), om Jungfru Maria och om Kristi törnekrona. I september 1304 fick Brynolf en tagg av törnekronan av kung Håkan i Norge, som i sin tur fått en kvist av samma törnekrona av Ludvig den helige i Frankrike. Törntaggen blev Skaras främsta relik och förvarades i domkyrkan. Någon gång, i samband med reformationen, försvann reliken.

Biskop Brynolf dog denna dag år 1317.

7 Februari

Kalender 2022 Rikard, Dick 1900 Rikard 1750 Richardus

Venantius Fortunatus (ca. 530 – 610)

Venantius föddes i norra Italien och studerade i Ravenna, Tyskland och Gallien där han lärde känna den stora klassiska författarna som Vergilius och Ovidius. Någon gång runt år 600 blev han biskop av Poitiers.

Venantius blev en berömd poet och skrev dikter som upptogs i kyrkans liturgi och lär ha inspirerat Thomas av Aquino (se 28/1) till hans verk Pange Lingua. Han anses också ha skrivit den kända dikten Ave Maria Stella. Elva av hans diktböcker finns sparade och säges utgöra ett viktigt steg för utvecklingen av den latinska litteraturen.

8 Februari

Malaki

Malaki levde på 400-talet f.Kr. Han är en av den långa raden av profeter i Gamla Testamentet.  Han förebådar Herrens stora dag och profeten Elias (Johannes Döparen) ankomst. ”Se jag skall sända till er profeten Elia förrän Herrens stora och fruktansvärda dag kommer. Han skall vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder” Mal.4:5.

9 Februari

Kalender 2022 Fanny, Franciska 1900 Apollonia 1750 Apopponia

Mika, profet

Morastiten Mika levde i Juda rike på 700-talet, samtida med profeterna Jesaja, Hosea och Amos. Mika förutspådde Samarias fall, men är mest känd för sin profetia om Messias födelse i Betlehem. ”Men från dig Betlehem, i Efrata, så obetydlig bland Juda släkter bland Juda släkter, skall jag låta en härskare över Israel komma, en som leder sin härkomst från forntiden, från det länge sedan förflutna (Mika:5:2f)

10 Februari

kalender 2022 Iris, 1900 Eugenia, 1750 Scholastica

Anna av Novgorod (ca. 1000 – 1050)

Ingeborg Olofsdotter som sedermera blev Anna av Novgorod, var dotter till Olof Skötkonung och drottning Estrid. Hon gifte sig år 1019 med Jaroslav I av Kiev och blev furstinna av Novgorod och anmoder till flera av furstehusen i Europa. Från henne och hennes sönder utgick den ryska ätt som styrdes av tsarer till slutet av 1500-talet.Några år före sin död gick Ingegerd Olofsdotter i kloster och tog sig namnet Anna. Den ryska kyrkan räknar henne som en av kyrkans stora förebilder. Hon dog denna dag 1050.

11 Februari

Kalender 2022 Yngve, Inge, 1900 Eufrosyne, 1750 Euphrosyna

Gregorius II, påve (669 – 731)

Gregorius II eller den yngre, föddes i Rom 731 och valdes till påve år 715. Han kom att bli en av 700-talets stora påvar. Han lät bygga upp Roms murar, som förstörts av langobarderna och återupprättade stadens försvar. Den östromerske kejsaren Leo III skrev ett edikt år 726 som förbjöd användningen av ikoner och inledde på så sätt den stora bildstriden. Gregorius vägrade att lyda honom och stod emot kejsaren försök att störta honom och han vägrade även att betala skatt till kejsaren för den provins som han förestod.

Gregorius dog i Rom denna dag år 731.

12 Februari

Kalender 2022 Evelina, Evy 1900 Eulalia 1750 Eulalia

Longinus, centurion

Longinus var centurion och förde befälet över den vaktstyrka som korsfäste Jesus och vaktade över korset. Enligt evangelierna blev han starkt påverkad av det som skedde; med Jesu ord, med jordbävningen, solförmörkelsen och Jesu rop i hans dödsögonblick då han stack lansen i Jesu sida.

I legenderna berättas hur Longinus omvände sig och blev kristen.

13 Februari

Kalender 2022 Agne, Ove 1900 Agabus 1750 Agabus

Britt G Hallqvist, författare, poet, översättare (1914-1997)

Britt G Hallkvist f. Nyman, föddes den 14 februari 1914 i Umeå men växte upp i Lund. Hennes man var prästen Sten Hallqvist.

Britt G Hallqvist blev filosofie magister och teologie hedersdoktor. Hon har skrivit åtskilliga böcker för såväl barn som vuxna och gjort flera översättningar av utländsk litteratur till svenska.

Britt G Hallqvist var med i kommittén för kyrkohandboken 1968, och i kommittén för kyrkovisor för barn 1960 och likaså i 1986 års psalmbok. Till den senare har hon skrivit eller omarbetat närmare hundra psalmer som t.ex. Ps 21 Måne och sol, Ps 172 De skall gå till den heliga staden och Ps 313 Min Frälsare lever.

14 Februari

Kalender 2022 Valentin, 1900 Valentin, 1750 Valentinus

Valentin, präst, martyr (200-talet)

Valentin har blivit en av vår tids mest populära helgon genom att Alla Hjärtans Dag har sammanlänkats med honom. Han var präst på 200-talet i Rom och blev halshuggen denna dag år 269 under kejsar Claudius II:s förföljelse av de kristna. Han anklagades för att ha vigt samman kristna par.  I en senare legend berättas att han gav fångvaktarens blinda dotter synden tillbaka och att hela fångvaktarens hushåll därför blev kristna.

15 Februari

Kalender 2022 Sigfrid 1900 Sigfrid 1750 Sigfrid

Sigfrid, biskop, (1000-talet)

Sankt Sigfrid är en av de första och största trosvittnena i vår svenska kyrkas historia. Han kom som missionsbiskop från England tillsammans med sina systersöner Unaman, Sunaman och Vinaman till Växjö och grundade en församling och byggde en kyrka. Då han blev kallad till Husaby i Västergötland för att döpa Olof Skötkonung. Vid Sigfrids frånvaro från Växjö blev församlingen ödelagd av hedningar och systersönerna mördade. Sankt Sigfrid återvände till Växjö och byggde upp den falla församlingen. I Växjösjön, som ligger

strax intill kyrkan, återfann han huvudena av sina systersöner, nersänkta i ett kar.  De har blivit helgonets epitet och symbolen för Växjö stad.

16 Februari

Kalender 2022 Julia, Julius 1900 Juliana, 1750 Juliana

Onesimos, slav

Från Filemon, en kristen broder i Kolosse, rymde slaven Onesimos från sin ägare och tog sig till Rom och till Paulus, som vid denna tid satt i fängelse. Där blev han Onesimos ”den nyttige” – hans namn betyder det – och Pauli medarbetare. Men Paulus sänder tillbaka Onesimos till Filemon och vädjar att inte straffa sin slav utan istället ta emot honom med kärlek och låta honom bli en medarbetare i församlingen.

Om Onesimos kan man läsa i Pauli korta brev till Filemon som är det sista av de s.k. Pastoralbreven.

17 Februari

Kalender 2022 Alexandra, Sandra, 1900 Alexandra, 1750 Polychronius

Michelangelo, skulptör, arkitekt, målare, poet (1475 – 1564)

Michelangelo föddes i Caprese i republiken Florens, där hans far var hög ämbetsman. Michelangelo verkade i Bologna, Florens och Rom och visade stora färdigheter och överglänste snart alla sina läromästare i såväl, skulptur, målning som arkitektur. Bland hans stora verk kan nämnas skulpturen av David, som finns i Florens, Maria Pietà, som står utanför Peterskyrkan i Rom och målningarna i det Sixtinska kapellet.

1546 utnämndes han till chefsarkitekt för den nya Peterskyrkan och kyrkans västparti och kupolen bär hans signum.

Michelangelo dog denna dag år 1564, 88 år gammal. Han begravdes den 10 mars i Basilica di Santa Croce i Florens.

18 Februari

Kalender 2022 Frida, Fridolf 1900 Konkordia 1750 Concordia

Sifra och Pua, barnmorskor.

Sifra och Pua var barnmorskor för de judiska barnen på den tid då Farao inledde stor förföljelse mot det judiska folket och ville att alla gossebarn skulle dödas så snart de var födda (2 Mos. 1:15). Sifra och Pua var gudfruktiga och åtlydde inte Faraos befallning utan räddade barnen. Då Farao anklagade dem för detta svarade de att de hebreiska kvinnorna är mycket starkare än de egyptiska och de har fött innan barnmorskorna hinner fram.

Gud lät det gå väl för barnmorskorna, står det.

19 Februari

Kalender 2022 Gabriella, Ella 1900 Gabinus 1750 Gabinus

Unni, biskop, martyr (900talet?)

Enligt traditionen var Unni den förste som missionerade i Västergötland. Han var biskopsvigd i England och från samma tid och samma missionsverksamhet som Sankt Sigfrid. Han knyts till Undenäs, där han skall ha verkat.

Brynolf III Gerlaksson författade en rimkrönika på 1400-talet om skarastiftets biskopar. Han placerar Unni som den andre i biskopslängden.

Then andre biscop hedh her Vnne

Han sin ord hoc konsther  wel kunne

 kom aff Engelandh oc war erchebiscop ther

Han var Gudi oc hwar man ker

Han predikade saa lenge oc thalade wel

att swenske men stänade honom i hiel.

Unni skall ha dödats 936. Hans namn finns inristat med runor på ett gravmonument på Husaby kyrkogård.

20 Februari

Kalender 2022, Vivianne, 1900 Eukarius, 1750 Eukarius

Olof Skötkonung, 980 – 1022

Olof Skötkonung föddes omkring 980. Hans far var Erik Segersäll. Olof var kung över svearna 995 till 1022. De sista åren blev han fråntagen makten över mälarlandskapen men behöll den i Västergötland.

Olof Skötkonung var den förste sveakonung som blev döpt. Det skedde av sankt Sigfrid, biskop i Växjö (se 15/2) i Husaby källa i Västergötland 1008. Erik Segersäll hade låtit döpa sig, men avföll från den kristna tron. Olof skall också ha grundat Skara stift och till stiftet skänkt Husaby.

Sigtuna, som tidigt var ett kristet centrum, blev ett centrum i kungariket och där lät Olof slå mynt. På mynten stod ”Olof, kung i Sigtuna” på senare stämplade mynt ”Olof svearnas kung”. Myntpräglingen upphörde efter det att Olof Skötkonung avsattes 1020.  Olof efterträddes av sin son Anund Jakobs. Olof Skötkonung dog 1022 och begravdes i Husaby.

21 Februari

Kalender 2022 Hilding, 1900 Hildarius, 1750 Hildarius

Lars Levi Laestadius, präst, väckelseförkunnare (1800 – 1861)

Lars Levi Laestadius föddes i Arjeplog år 1800. I Uppsala studerade han botanik och teologi och blev kyrkoherde i Karesuando. På 1840-talet kom han i en andlig kris och i mötet med sameflickan Maria leddes han till en evangelisk fromhet med förkunnelse om sträng lag, askes och överflödande nåd. Vid mötena kunde liikutuksia, extas och höga rop, komma till uttryck. Den rörelse som fick hans namn, Laestadianismen, spreds över hela Nordkalotten och är fortfarande levande. Väckelsen är kyrktrogen med har ingen sakramentsförvaltning.

Lars Levi Laestadius blev kyrkoherde i Pajala där han dog denna dag år 1861.

22 Februari

Kalender 2022 Pia, 1900 Petr.cath, 1750 Petrus Chated.

Cathedra Sancti Petri

Cathedra Sancti Petri, i folkmun ”Petri Katt” firas till minne av den dag då aposteln tillträdde sitt ämbete i Rom och satte sig på biskopsstolen. Enligt traditionen behöll han den i 25 år. Om Petrus dog år 64 skulle han tillträtt ämbetet i Rom år 39. Efter honom är det bara några få biskopar av Rom som har kommit upp till den ämbetstiden – Pius IX, 1846 – 1878 och Johannes Paulus II, 1978 – 2005.

23 Februari

Kalender 2022 Torsten, Yorun, 1900 Tertullianus, 1750 Tertullianus

Tertullianus, apologet (100-talet)

Tertullianus var en av fornkyrkans stora teologer. Han föddes i mitten av 100-talet i Kartago och utbildades sig till jurist. I Kartago var han verksam i större delen av sitt liv.

Tertullianus var en apologet som försvarade kyrkan och kyrkans tro mot såväl de fientliga romerska myndigheterna som mot gnostiker och villolärare. I skriften Mot Marcion, argumenterar han mot Marcion som var teolog och filosof och som ville ta bort hela Gt och stora delar av Nt ur Skriften.

Tertullianus var den förste som formulerade Treenigheten som ”Ett väsen och tre personer”.

Mot slutet av sitt liv lämnade Tertullianus den katolska kyrkan och övergick till Montanismen, en asketisk, karismatisk rörelse.

Tertullianus dog i Kartago omkring år 225.

24 Februari

Kalender 2022 Mattias, Mats, 1900 Mattias, 1750 Mathias

Carl Olof Rosenius, väckelsepredikant (1816-1868)

Carl Olof Rosenius föddes i Piteå och växte upp i ett hem som präglades av gammalluthersk fromhet. När han läste teologi i Uppsala fick han kontakt med den engelske predikanten George Scott och blev lekmannapredikant i dennes nyuppförda kyrka,  Betlehemskyrkan.

Carl Olof Rosenius blev en ledande företrädare för den nyevangeliska rörelsen och var en av initiativtagarna till Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, som bildades 1856. Han blev redaktör för tidningarna Pietisten och Missions-tidningen och efter hans död samlades artiklar ur tidningarna till en bok med namnet Dagbetraktelser.

Carl Olof Rosenius förblev kyrktrogen hela sitt liv. Efter honom skulle den nyevangeliska rörelsen splittras i och med att P P Waldenström lämnade kyrkan och grundade Missionskyrkan.

Carl Olof Rosenius var också aktiv för att bilda en svensk diakonanstalt – den kom att få sitt säte i Ersta i Stockholm. Han dog där denna dag år 1868.

25 Februari

Kalener2022 Sigvard, Sivert, 1900 Viktorinus, 1750 Viktoria

Turgot, biskop (1000-talet)

Enligt Adam av Bremen var Turgot den biskop som efterträdde sankt Sigfrid. Kontakterna var nu inte i första hand till England utan till Hamburg-Bremen i Tyskland. Stiftet hade vid denna tid ännu Husaby som sitt centrum och flyttades till Skara först av Osmund, Turgots efterträdare. Vid denna tid införlivades Värmland i Stiftet.

Turgot dog ca. år 1030.

Bild från ett gravmonument i Husaby.

26 Februari

Kalender 2022 Torgny, Torkel 1900 Nestor 1750 Nestor

Ragnhild, drottning (1000-talet)

Ragnhild av Tälje (Södertälje)  var svensk drottning mellan 1110 – 1117 och gift med Inge den yngre och samtida med Ingegerd Haraldsson som blev Anna av Novgorod (se 10/2). Hon sägs vara mor till Kristina, Erik den heliges hustru.

Ragnhild av Tälje bidrog till kristnandet av mälarlandskapen. Hon skall ha grundat en kyrka i Tälje och där ligga begraven.

Ragnhilds bild ingår inte i Södertäljes vapen men efter 1600-talet har hon räknats som stadens skyddshelgon.

Ragnhild finns avbildad på en muralmålning i Enångers gamla kyrka.

27 Februari

Kalender 2022 Lage, 1900 Leander, 1750 Leander

Egino, biskop (1000-talet)

Egino, eller Egin, var biskop av Dalby, vårt lands första domkyrka, som då tillhörde Danmark.  Egino lydde under ärkebiskopen av Hamburg Bremen. Samtidigt fanns det i Lund en annan missionsbiskop, Henrik, som hade sitt mandat av den engelska missionen. När Henrik dog flyttades Egino till Lund. Hans sammanlagda biskopstid räknas mellan 1060 – 1072.

Egino verkade för att omvända hedningarna i Blekinge och på Bornholm och räknas som Blekinges apostel.

Kort före sin död företog Egino en pilgrimsresa till Rom. Han avled den 19 oktober 1072 i Lund.

28 Februari

Kalender 2022 Maria, Maja, 1900 Maria, 1750 Macarius

Bertil av Bildsberg, bonde, martyr (1000-talet)

Legenderna om Bertil av Bildsberg är upptecknade först på 1800-talet av A. Afzelius i Svenska folkets sago- häfder. Här beskrivs Bertil av Bildsberg i Renvägs härad i Västergötland. Där levde också en storbonde som hette Kettil. Han motsatte sig Olof Skötkonungs kristnande av Sverige (se 20/2) och reste upprorsfanan. Bertil av Bildsberg samlade sitt folk till motstånd och lyckades föra flera av Kettils anhängare till dopet. Men Kettil och hans sammansvurna dräpte Bertil. Han är begrav i Bildsberg under en sten som i folkmun kallas Berthilds gravsten.

29 Februari

Kalender 2022 Skottdagen, 1900 Skottdagen, 1750 Skottdagen

Signhild, missionär (1000-talet)

Signhild sägs ha varit en engelsk prinsessa, eller kvinna av hög börd, som på 1000-talet kom till Åland tillsammans med några präster som flydde undan sina fiender och bosatte sig på Åland.  Signhild kallade samman ålänningarna och förkunnade för dem om Jesus Kristus. På ön Signhildsskär, som bär hennes namn, finns ruinerna av en tidig kristen kyrka och i Getabergen finns en grotta som kallas Signhilds krubba.